pD:':0H;'D; tyS:'k;wIzdt*: (400) vJ:wIvU ySIrkIueU'D; vl:Ck pD:e:bv;
vUttdO'D; tpkvDIcDOcdOvU t*hIvdP0JvU tur:pU: pD:':0H;'D; tyS: ohO
wzOt*DIvD:. rhwrhIbOvU pD:e:bv;trg eDItbH:ug,H;v; twI o*UIqdtCde>OOvD:.
ydPrkOtH: bdOxDOwItDOtvUtvDIvU yS:ok;rkI
wzkt*DI 'D;vJ:o*UIt0JohO< tdO'D;wIrkIvI
vU uy'hO wI[;*lP[;*D:'D; wIbO'dbOxH;t*DI
vD:. vUwIy;uJtyl:O'D;OvD:. pD:':0H;xHO ohOngvU ydPrkOtH:r:wIbO 0J< 'D;qdO*h:tD:vU twIoheD:z;yJPz;wI *h:*h:tCdvD:.
pD:':0H; twIo;xDOrhI wIvUtMuU;tbOvD:. t0JtH;uGI u[ku,PwhI pD:e:bv; tyS:uGIodwzO vUySIrkIueUtyl: (14-17)O bOwI[hOqUuh:vU wItUvHe>OvD:. bOqO'D; twIo;xDOtH: uqSUtD:ql wI'J;b;vD:. t0JohOngvU ,G:wbO to;'D; wIr:oH'D; wI[hOuO (2 rd: 20;13OOvD:.
zJybOwIr:urOyS:tcge>OOvD:. bOohOohO yutJO'd; uwd:qUuh:wI< tdOvD:z;'D; yS:t*:OvD:. bOqO'D; yrhICkxUr:qUuh:vU wI*h:e>O< yy'hO[;qSJ; wIolOwrkPo;wrkPOvD:. zJyqUr:v:uyD:,G: vUywI&hvdP bOxGJwzOtyl: tcge>OOvD: (wIuwd:'d 16;7). Jennifer Benson schuldt