2014 [DOcdO'DbhO zsUOxlwIvdPuGJz;'dOtcg uIeI 'D; uaUreHOvdPuGJ0J
/ zJ Asamoah Gyan vU uIeI xlEkPzsUOxltcg yS:vdPuGJwIzd ohOwzO *J:uvHO'D; yPzsgxDOtwIo;ck/ bOqOzJ uDIuaUreHO
yS:vdPuGJwIzd Klose uh:xlEkPzsUOxltcgeYO'D; t0JuGHPu'gto;vU uvH:usg vUwIo;cktyl:/ zsUOxltwIr: 'ftH:ohOwzO xk;eYIyo; rhIvUyPzsgxDO0J
yS:vdPuGJwIzdwzO twIolO[l;o;*J:< twI rhIwI< twIyPvkIyPyV:ohOwzOvD:.
vUxgpH;xDOyMwU: 150 tyl:< yS:uGJ;vHP
pH;0J ==u,JIwItdO'D;o;cJvUP pH;xDOyMwU:,G: wuhI.++ t0JpH; yubOpH;xDOyMwU:,G:vU oDwlI< weI< wIvU yS:'h0J< wIvUyS:tl0J< pSUOpSH;'D; wI*J: uvHOohOwzOvD:. t0JpH;yS:vU yubOpH;xDO yMwU:,G: vUwI,l;,DOy;uJ< wIo;tdO< wItJOupI,G:/ ,G:rhI
wIt'dO'D; r:wIvD:urUurOohOwzOvU tyS:uvkPt*DIvD:.
,G:MuU;0J'D; wIpH;xDOyMwU:cJvUP/ wIpH;xDOyMwU:ohOwzOtH:
[JxDO0J'OvU yo;uHIyl: ySJ:'D;wIpH;bsK;,G:/ yS:uJG;vHP pH;xDOyMwU: pH;0J<==rfu,JIwIo; pH;xDOyMwU:,G:wuhI++ (pH; 150;6).
yrhIpH;xDOyMwU:,G: 'fvJO*h: 'fvJO*h: (wrhI,pH;vU yubO
uGHPu'gyo;vU uvH:usg zJwIbgtqUuwDIeYObO) ywIpH;xDOyMwU:
ohOwzOtH: ubOrhIwIuGIvd< 'D;ubOtdO'D; tcDynD/ zJyqd urdOxDOuh: upI,G:'D;twIr:z;'dOwzOvUy*DItcg wIt*: yr:0J
woh< xJ'OvUwIpH;xDOyMwU:'D; wIblOxDObgxDO,G:/
MARVIN WILLIAMS