ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Peter Chin

လဲၤတၢ်ဒီးယွၤအသးစီဆှံ

အနၣ်ရၠာစးံၣ်တကလး တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အယံာ်အထၢလၢ ပှၤကွဲးလံာ် မဲလ်ကၢၣ် ကလဲး၀ဲလ် ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ တၢ်ကဘၣ်စူးကါအီၤ ဒ်သိးတၢ်ကကဲထီၣ် ပှၤလၢအသ့အဘၣ် လၢတၢ်စုသ့တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤႉ ပှၤသ့တ့ဆဲးလၤစိးပျၤတၢ်လၢ အမံၤဟူသၣ်ဖျါ ဖးဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီး အတၤလၣ်လၢအလီၤဘီလီၤမုၢ်တဖၣ် ဒၣ်လဲာ်‚ တမ့ၢ်တၢ်လၢ အလၢပှဲၤဆူတၢ်ကမၤကဲထီၣ် လိၣ်ထီၣ်တၢ်အပတီၢ်ဂ့ၤဂ့ၤကလဲာ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ် ကမၤန့ၢ်၀ဲ လၢခံကတၢၢ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ အ၀ဲသ့ၣ်ကဘၣ်ဘျုးလီၤအသးလၢ အတၢ်ကူၣ်သ့လီၤဆီအံၤအပူၤကိးနံၤန့ၣ်လီၤႉ
လၢတၢ်လၢအဖျါလီၤဆီ ဒ်တၢ်အံၤအသိး‚ ပလိၣ် ဘၣ်စ့ၢ်ကီး သးဒ်သိးအံၤ တမံၤ‚ ဖဲတၢ်အကတီၢ်မ့ၢ်တုၤလၢ တၢ်ကမၤလိတၢ်အိၣ်မူလၢ သးစီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤႉ လၢ လံာ်ကလၤတံအပူၤ‚ စီၤပီလူး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ တၢ် အိၣ်ဖိှၣ်လၢ တၢ်ကပာ်လီၤသးလၢ ကစၢ်ယွၤအဂီၢ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ စီၤပီလူးမၤဖျါ စ့ၢ်ကီးလၢ‚ တၢ်အံၤကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ကသ့ ခီဖျိထဲဒၣ်လၢ တၢ်စူၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢတၢ်ပာ်လီၤတ့ၢ်၀ဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤအလီၢ်‚ ပဘၣ်တၢ်ကိးပှၤဆူပကလဲၤတၢ် ဃုာ်ဒီးယွၤအသးစီဆှံလီၤႉ ဟ့းလ့ၣ်တၢ်ကတိၤလၢ စီၤပီလူး စူးကါလၢ ‘‘တၢ်လဲၤ’’အဂီၢ်‚ လၢကလၤတံ ၅း၁၆ အပူၤ‚ အခီပညီ မ့ၢ်လၢတၢ်ကလဲၤတရၠာစးံးတၢ်က၀ီၤက၀ီၤ မ့တမ့ၢ်…

သၣ်ထီၣ်တၤသၣ်ဂ့ၤ

ယကွၢ်လီၤလၢ ယကဘီယူၤအပဲBတီ ဒီးထံၣ်ဘုကၠူၣ်အသၣ်ဂီၤထီၣ်ဒီး တၤသၣ်လီၢ်အပျီ‚ လဲၤတရၠာစးံးအသး ဖဲတၢ်လူၢ်ခံဖျၢၣ်အဘၢၣ်စၢၤ အိၣ်ဖျါဒ်တၢ်ကံးယာ်အပ@ဖိးဒါလီၤ အသး ထုးသူၣ်ထုးသးလီၤလးမးလီၤႉ ထံကျိဖိယွၤလီၤ လၢကစၢၢ်ကဆူးလီၤႉ လီၤဂာ်ဒ်ထံလၢအဟ့ၣ်တၢ်မူဒီး အ၀ဲမ့ၢ်တအိၣ်‚ တၤသၣ်အိၣ်တသ့ဘၣ်လီၤႉ
တၢ်ကူးဘုအကတီၢ်လၢ အန့ၢ်တၤသၣ် အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အံၤ သန့ၤထီၣ်အသးလၢထံအဆှံန့ၣ်လီၤႉ ယတၢ်အိၣ်မူ တၤသၣ်အဂ့ၤ‚ လၢအမ့ၢ် ယတၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်‚ ယတၢ်မၤ ဒီးယတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတဖၣ် သန့ၤထီၣ်အသးလၢ သူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤ အတၢ်လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီန့ၣ်လီၤႉ ပှၤကွဲးထါကွဲးဖျါ တၢ်ဂ့ၢ်အံၤလၢ‚ ထါစံးထီၣ်ပ့တၢၤ ၁ လၢ အစံး၀ဲ‚ ပှၤလၢအမုာ်လၤ၀ဲလၢယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်‚ ႉႉႉ ဒီးကမၤအသး ဒ်သ့ၣ်သူၣ်လီၤအသး လၢထံဖိကျိအနံၤ လၢအသၣ်ထီၣ် လၢအဆၢကတီၢ်ဒၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ (စံး ၁း၁-၃) ႉ စီၤပီလူးစ့ၢ်ကီးကွဲး၀ဲ လၢကလၤတံ ၅ န့ၣ်‚ ပှၤတဂၤလၢအမူ၀ဲလၢ သးမုၢ် စီဆှံအကျဲန့ၣ်‚ ကအိၣ်ဒီး သးအတၤသၣ်တဖၣ် ဒ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ‚ တၢ်သူၣ်ခုသးခု‚ တၢ်ဃူတၢ်ဖိး‚ တၢ်၀ံသးစူၤ‚ တၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤ‚ တၢ်မၤဂ့ၤတၢ်‚ တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်‚ တၢ်ဆီၣ်လီၤသးဒီး…