ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Karen Huang

တၢ်အဲၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အဲၣ်နီၢ်နီၢ်

ကၠိၣ်ကၠံၤ(Jojie) စံးဝဲဒၣ်လၢ “ယတူၢ်ဘၣ်တၢ် ဒ်သိးတၢ်မၤစၢၤ တအိၣ်လၢၤဘၣ် နီတမံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ”. တၢ်လီၤသးဘၣ်ဒိဆါအီၤလၢ အဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲန့ၣ် လီၤဂာ်ဒ်သိး နီၣ်ခိအတၢ်ဘၣ်ဒိဆါန့ၣ်လီၤ. ကၠိၣ်ကၠံၤသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ် အတၢ်အဲၣ်တီလၢ ကဒိးတ့ဒိးဖျီအသးဒီးအီၤတဂၤန့ၣ်, ထံၣ်န့ၢ်အဲၣ်လိာ်သးဒီး ပိာ်မုၣ်အဂၤတဂၤအဃိန့ၣ်လီၤ. အပူၤကွံာ် ကၠိၣ်ကၠံၤအတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး အတၢ်အဲၣ်တီတဂၤစ့ၢ်ကီး ကတၢၢ်ဝဲ ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. လၢခံဖဲအနၢ်ဟူဘၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်အဂ့ၢ်လၢ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံအကတီၢ်ဒီး “တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လံၣ်အီၣ်လီအီၣ်တၢ် အဂၤတမံၤန့ၣ်ဧါ. ကစၢ်ယွၤစံးဝဲဒၣ်လၢ အဝဲအဲၣ်ယၤန့ၣ် ယမ့ၢ်နာ်အီၤဒီး ကကဲထီၣ် တၢ်သးဘၣ်ဒိဆါလၢယဂီၢ်ဧါ”န့ၣ် ကၠိၣ်ကၠံၤ တဆိကမိၣ်ဝဲဘၣ်န့ၣ် အိၣ်ဝဲတသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ကၠိၣ်ကၠံၤအသိးန့ၣ် ပကလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးအတၢ်ဂ့ၢ်ကီ လၢအကမၤလီၤဘှံးလီၤတီၤ ပသူၣ်ပသး, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ပျံၤ, တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ထွဲဒီးပကနာ် ပှၤတဂၤဂၤလၢ အအၢၣ်လီၤပှၤ အတၢ်အဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဃးဒီး ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်စ့ၢ်ကီး ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ပကတူၢ်ဘၣ်ဒ်သိးအံၤဒီး ပကဆိကမိၣ်လၢ မ့ၢ်ပကလဲၤဃုဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤဖဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ပကဃုမၤန့ၢ်အီၤအဂီၢ် အလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. ရိမ့ၤ ၅:၈ အပူၤ ပာ်ဖျါဝဲ “မ့မ့ၢ်ဖဲပမ့ၢ် ပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိအဖၢမုၢ်ဒီး,…

ဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူ ယွၤအအိၣ်

ဘၣ်တဟါ ဖဲယဃ့ၢ်ကဖီကဖီ လၢတၢ်လီၢ်လၢအဘူးဒီး တၢ်သူၣ်ထီၣ်တကဝီၤ, လၢအဘူးဒီးယဟံၣ်, ယထံၣ်ဘၣ် သၣ်မံယီၤဃဲၤသံဖိတဒု မၤသီၣ်ထီၣ်အကလုၢ် ဒီးဟဲပိာ်ယခံဆူ ဟံၣ်လီၤ. တနံၤအံၤ, မံးကံၣ်(Mickey) မ့ၢ်သၣ်မံယီၤတဒု လၢအအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, ဒိၣ်သွါ, အိၣ်ဘၣ်မုာ်မုာ်လၢ ပဟံၣ်ဖိဃီဖိအကျါ ဒီးဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤဒိၣ်မး လၢ ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လီၤ. တဘျီလၢ်လၢ် ဖဲယဃ့ၢ်လၢတၢ်လီၢ် လၢယထံၣ်န့ၢ်အီၤ, တလီၢ်လီၢ် ယဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢ “ယစံးဘျုး ကစၢ်ယွၤလၢ မံးကံၣ်တဒု ပူၤဖျဲးထီၣ် လၢတၢ်ဘၣ်အိၣ်လၢ ကျဲဆူးကပိာ်လိၤန့ၣ်လီၤ. အခဲအံၤ, အဝဲအိၣ်ဘၣ်လၢ ဟံၣ်ပူၤဃီပူၤလံန့ၣ်လီၤ.”

ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၁:၁ တဲဖျါထီၣ် “ပှၤလၢအအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢ တၢ်ထီကတၢၢ်တဂၤ အလီၢ်အိၣ်တဒၢ”, မ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဆိးဘၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအံၤ, တၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်လၢအမ့ၢ် “အိၣ်ဆိး”အခီပညီလၢ ဧ့ၤဘြံၤကျိာ် မ့ၢ် “အိၣ်ဆိး, အိၣ်စံာ်အိၣ်ကျၢၤ”န့ၣ်လီၤ. စံး ၉၁:၁၄ ဒီး ယိၤ ၁၅:၁၀ ပာ်ဖျါဝဲ, ဒ်ပအိၣ်ပဆိးလၢ အဝဲအပူၤ, အဝဲမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပကမူတၢ်မူလၢ အဘၣ်ထွဲဒီး…

တၢ်လီၤမၢ်တအိၣ်

ယတံၤသကိး ရူအဲၣ်(Ruel) လဲၤဆူတံၤသကိးတဂၤအဟံၣ် ဖဲလၢတီၤထီကၠိဖိလီၢ်လံၤတဖၣ် မၤဝဲအတၢ်ထံၣ်လိာ်က့ၤသး အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.ဟံၣ်ဖးဒိၣ်အံၤ အိၣ်သူၣ်လီၤအသး ဖဲ မနံလၣ်ပီၣ်လဲၣ်က့ၣ်ကျီၤ(Manila Bay)အမဲာ်ညါဒီး တူၢ်လိာ်မုာ်ပှၤကညီၤ ၂၀၀ န့ၢ်ဝဲဒီး မ့ၢ်တၢ်လီၤဘီလီၤမုၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယသကိးရူအဲၣ်စံးဘၣ်ယၤ, “ယကွၢ်ထွဲဒူသဝီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် လၢတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအယံၤ အါနံၣ်အါလါအပူၤန့ၣ် ပှဲၤဒီးတၢ်သးခုလီၤ. ယသ့ၣ်ညါလၢ ယတကြၢးအိၣ် ဒီး တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး လၢအမ့ၢ် တၢ်ဆၢမိၣ်န့ၢ် အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒ်သိးယတံၤသကိးတဖၣ် လၢအကဲဒိၣ်, အိၣ်လၢပှဲၤဒီးတၢ်ထူးတၢ်တီၤတဖၣ်အသိးန့ၣ် ယတဆိကမိၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ် ယအိၣ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယတၢ်ဆိကမိၣ် ဆှၢယၤလၢ ယမ့ၢ်ဆၢၣ်သၢယမံၤလၤသၣ်ကပီၤ ခီဖျိတၢ်ကူၣ်သ့လၢ ယန့ၢ်ဘၣ် ဒီးမၤ မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်န့ၣ် ယကအိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်မူလၢအဂ့ၤ လီၤဆီဂ့ၤဒိၣ်တမံၤန့ၣ်လီၤ.

ရူအဲၣ် တဲကဒီးဝဲပှဲၤဒီး တၢ်နံၤကမှံ, “ဘၣ်ဆၣ် ယတဲလီၤက့ၤယသးလၢ နသးကါအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢ ယဟ့ၣ်လီၤယသးလၢ ယွၤအတၢ်မၤအဂီၢ်ဒီး အဘျုးကအိၣ်လီၤထူလီၤယိာ်လီၤ”. ထီဘိလၢယသးပူၤ ယကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်အမဲာ်သၣ် ဖျါလၢ အပှဲၤဒီးသးအတၢ်မုၢ်တၢ်ပၢၤ ဖဲအစံးကတိၤတၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ရူအဲၣ်မၤန့ၢ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိး လၢယ့ၣ်ၡူးအတၢ်ကတိၤဒိ ဖဲမးသဲ ၁၃:၄၄-၄၆ အပူၤန့ၣ်လီၤ.…

ဖဲနပျံၤတၢ်အဆၢကတီၢ်

လၢယဂီၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အတၢ်ဂ့ၢ်ကီ လီၤလီၤဆီဆီ တအိၣ်ဘၣ်သနာ်က့ ယကဘၣ်လဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီး ကသံၣ်သရၣ် ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အတၢ်သမံသမိး, အတၢ်မၤကွၢ်အဂီၢ်, ယကဘၣ်လဲၤန့ၣ် ယပျံၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအပူၤကွံာ် အါနံၣ်အါလါအတီၢ်ပူၤ ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤလၢ ယဘၣ်ကူစါယသး လၢတၢ်တဆိကမိၣ်တၢ်အပူၤန့ၣ် ကဲထီၣ် တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်ညါတ့ၢ်လၢ ယွၤအိၣ်ဒီးယၤ ဒီးယကြၢးနာ်အီၤ ဘၣ်ဆၣ် ယပျံၤတၢ်ဒံးအဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယသးဟးဂီၤလၢ ယတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး ဒီးယတၢ်နာ်တအိၣ်ဘၣ် ဒ်သိးအံၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ယွၤမ့ၢ်အိၣ်ဒီးယၤထီဘိန့ၣ်ဒီး ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤတၢ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လဲၣ်. တၢ်မၤအသးတဖၣ်ဝံၤ ဘၣ်မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်တဂီၤန့ၣ် ယနာ်လၢ ယွၤဒုးနဲၣ်ယၤ စီၤကံးဒဧိၣ် အတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

စံၣ်ညီၣ် ၆:၁၂ အပူၤ စီၤကံးဒဧိၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ “ပှၤသုးဖိအဆူၣ်”န့ၣ် ပျံၤတၢ်လၢကဘၣ်လဲၤဒုး ပှၤမံးဒယၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၆-၂၃ ဒီး ၃၆-၄၀ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် ယွၤအၢၣ်လီၤအီၤလီၤ လၢကလဲၤဃုာ်တၢ်ဒီးအီၤ ကဟ့ၣ်အီၤတၢ်မၤနၢၤ ဘၣ်ဆၣ် စီၤကံးဒဧိၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်မၤလီၤတံၢ်တၢ် လၢကဒုးဆူၣ်ထီၣ်အသးအဂီၢ်တဘျုးဘျီညါန့ၣ်လီၤ.…

ယွၤပှ့ၤက့ၤပတၢ်ဆါ

အီလ့း(Olive)ကွၢ်ဝဲ အတံၤသကိးပာ်ထီၣ် တၢ်ထဲးမဲအပီးအလီတဖၣ်ဆူ အသိလ့ၣ်ပူၤလီၤ. ဒ်မဲကသံၣ်သရၣ်(dentist)တဂၤအသိး အဝဲပှ့ၤတ့ၢ်ဝဲ တၢ်အပီးအလီသီသံၣ်ဘှဲ တဖၣ် ဒီးတၢ်ကဲထီၣ် မဲကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်တ့ၢ်ဝဲအတၢ်မံမီၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအဝဲအဖိခွါ “ခဲၣ်” အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ် ကတီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢအဝဲအိၣ်ဒီး ခိၣ်နူာ်ထူၣ်ပျၢ်အဂံၢ်စၢ်တၢ်ဆါန့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ကဘၣ်ဆိကတီၢ်အတၢ်မၤဒ်သိးကကွၢ်အဖိခွါလီၤ.

ယသကိးတဲဘၣ်ယၤ“ယမ့ၢ်အိၣ်ဒီးသးသမူအဘျီအကကွဲၢ်န့ၣ် ယကဃုထၢဒၣ် တၢ်တမံၤဃီအံၤလီၤ”န့ၣ်လီၤ. “ဘၣ်ဆၣ် ယဘၣ်ပျဲကွံာ် မဲကသံၣ်သရၣ်အတၢ်မၤအံၤ ကီဒိၣ်မးလီၤ” မ့ၢ်လၢယတၢ်မံမီၢ်လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲအဃိန့ၣ်လီၤ.

ယလဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢပတနၢ်ပၢၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤလီၤ. လၢအီလ့းအဂီၢ်, အဖိခွါအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အတၢ်အိၣ်သးလၢတၢ်တဆိကမိၣ်တၢ်အပူၤ ဒီးတၢ်ဘၣ်ဆိကတီၢ်ကွံာ်အတၢ်သးစဲလၢတၢ်တမုၢ်လၢ်တၢ်အပူၤအံၤ ကဲထီၣ် တၢ်ခိၣ်ဆါလၢအဂီၢ်လီၤ. လၢနီၢ်နၤဧမံ အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိခဲလၢာ်လီၤမၢ်ကွံာ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ခိၣ်ဆါလၢအဂီၢ်လီၤ. ဖဲရူၤသး ၁:၂၁ န့ၣ် အဝဲယၢၤထီၣ်ဝဲ, “တၢ်သ့တၢ်လၢာ်မၤအၢယၤလီၤ”
ဘၣ်ဆၣ် နီၢ်နၤဧမံအတၢ်တဲအါထီၣ်ဒံး ဖဲအထံၣ်ဘၣ်ဝဲလီၤ. ယွၤတညိကွံာ်အီၤဘၣ်, ယွၤဟ့ၣ်က့ၤအီၤတၢ်မူထီၣ်ခီဖျိဟ့ၣ်အီၤ အလံၤခွါဖိစီၤဧိၤဘ့းလီၤ (ရူးသး ၄:၁၇). စီၤဧိၤဘ့းတမ့ၢ်ထဲအစိာ် နီၢ်နၤဧမံအဝၤဒီး အဖိခွါအမံၤဘၣ် မ့မ့ၢ်အဝဲကဲထီၣ် စီၤဘိၤဧးအဒူၣ်ဖိထၢဖိလၢအလီၤစၢၤလီၤသွဲၣ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်လီၤ(မး ၁:၅,၁၆).

ယွၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ(ပှ့ၤက့ၤ) နီၢ်နၤဧမံအတၢ်ဆါလီၤ. အဝဲပှ့ၤက့ၤစ့ၢ်ကီး…

လၢတၢ်သးခုကစီၣ်အဂီၢ်

ဖဲ၁၉၁၆ နံၣ်န့ၣ် နဲလစဲၣ်ဘဲ(Nelson Bell)ဖျိထီၣ်ဝဲ ကသံၣ်တၢ်မၤလိဖဲ အိၣ်ဖျဲၣ်အလီၢ် လၢကီၢ်စဲၣ်ဘကၠံနယၢၤ(Virginia)န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢနံၣ်အံၤအပူၤ အဝဲဒိးတ့ဒိးဖျီအသးဒီးအမါဝံၤ ဃုလါ အတီၢ်ပူၤန့ၣ်လဲၤတုၤဝဲဒၣ်ဆူတရူးကီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအသးအိၣ်ဝဲ (၂၂)နံၣ်န့ၣ် အဝဲဘၣ်မၤဝဲ ကသံၣ်သရၣ် လၢအကွဲးကါကူစါတၢ်ဖဲ တၢ်အဲၣ်ဒီးတၢ်သးကညီၤတၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆါဟံၣ်အံၤ အိၣ်ဝဲဒၣ်ထဲတဖျၢၣ်ဧိၤဒီး ဟီၣ်ကဝီၤန့ၣ် ပှၤအိၣ်ဆိးဝဲ ကအိၣ် ခံကကွဲၢ်ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. နဲလစဲၣ် ဃုာ်ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ကွၢ်ထွဲတၢ်ဆါဟံၣ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, ကွဲးကါကူစါပှၤဆါ, စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သးခုကစီၣ် ဆူညါ ၂၄ နံၣ်ဆူ ပှၤတရူးဖိလၢအကထိတဖၣ်အကထိအကျါန့ၣ်လီၤ. အပူၤကွံာ် ပှၤတရူးဖိလၢတနာ်ဝဲ ပှၤထံဂၤကီၢ်ဂၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကိးအီၤလၢ ‘ပှၤတခီဘီမုၢ်ပှၤအၢပှၤသီ’, လၢခံနဲလစဲၣ်န့ၣ် အမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ “ဘဲလၢပှၤတရူးဖိတဖၣ်အဲၣ်ဝဲ” န့ၣ်လီၤ. အဖိမုၣ်ရူၤသးန့ၣ်လၢခံဒိးတ့ဒိးဖျီအသးလၢ ပှၤမၤတၢ်သးခုကစီၣ်သရၣ်ဖးဒိၣ် ဘ့လ့ၣ်ကရ့ၣ်ဟၣ်န့ၣ်လီၤ.

နဲလစဲၣ် မ့ၢ်ပှၤစဲၣ်နိးတဂၤလၢ ကွဲးကါကူစါတၢ်ဒီးသိၣ်လိလံာ်စီဆှံသရၣ်တဂၤဘၣ်ဆၣ် တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ဆှၢပှၤဆူ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အအိၣ်ဘၣ်. ခီဖျိ အတၢ်အိၣ်မူသကဲးပဝာ် ဒီးအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒ်ကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါပာ်ဖျါဝဲအသိး အဃိ ခရံာ်တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤတံတူးလၢအမ့ၢ် ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိလၢ ကွၢ်ထွဲခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ…

နကအဲၣ်ဒံးယၤ ကစီဒီဧါ

အကတၢၢ်န့ၣ် ပိာ်မုၣ်ဖိသၣ်ဖိ လ့လ့(Lyn-Lyn) လၢအသးအိၣ် အနံၣ်တဆံန့ၣ် ဘၣ်တၢ်လုၢ်ဖိအီၤလံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲအိၣ်ဒီး တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးလီၤ. ဖဲအဝဲအိၣ်ဆိးဝဲ လၢဖိၣ်ဃဲအဟံၣ်လၢ ပှၤလုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အီၤအဆၢကတီၢ် မ့ၢ်မၤကမၣ်တၢ်အဆံးကတၢၢ်ဖိဒၣ်လဲၣ် ဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်သိၣ်သီအီၤအဃိန့ၣ်လီၤ. လ့လ့သံကွၢ် ယတံၤသကိးလၢအမ့ၢ် အမိၢ်လၢအလုၢ်ဖိအီၤလၢ “မိမိၢ်ဧၢ, နအဲၣ်ယၤဧါ” ဒီးယတံၤသကိးစံးဆၢဝဲ “မ့ၢ်,ယအဲၣ်နၤလီၤ”. လ့လ့သံကွၢ်ကဒီးဝဲ “ယမ့ၢ်မၤကမၣ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်နကအဲၣ်ယၤဒံးကစီဒီဧါ”

ပမ့ၢ်တကတိၤထီၣ်ဖျဲးလၢထးခိၣ်ဘၣ်ဆၣ် ပဝဲတနီၤနီၤ, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပကသံကွၢ်တၢ်သံကွၢ် တမံၤဃီ, ဖဲပကလၢၢ်ဘၣ်လၢပမၤဟးဂီၤဘၣ် ကစၢ်ယွၤအသးန့ၣ်လီၤ. “နကအဲၣ်ဒံးယၤကစီဒီဧါ” ပသ့ၣ်ညါလၢဖဲပအိၣ်မူဒံးလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအဖၢမုၢ်န့ၣ် ပကအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤတူၥ်လီၤကၥ်ဒီ းပမၤကမၣ်ဘၣ်တၢ်တဘျီဘျီန့ၣ်လီၤ. ဒီးမ့ၢ်ပဆိကမိၣ်လၢ ပတၢ်ကမၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဆီတလဲယွၤအတၢ်အဲၣ်လၢပဂီၢ်လံဧါန့ၣ်လီၤ.

ယိၤဟၣ် ၃:၁၆ မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤပသးဘၣ်ဃး ယွၤအတၢ်အဲၣ်လီၤ. ယွၤဟ့ၣ်ပှၤလၢ အဖိခွါကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံၥ် ဒ်သိးကဒိးသံအသးလၢပဂီၢ်ဒီး ပမ့ၢ်စူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံၥ်န့ၣ် ပကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မူလီၤထူလီၤယိၥ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ပစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤအီၤဝံၤအလီၢ်ခံ ပမ့ၢ်မၤကမၣ်ဘၣ်အီၤတခီလဲၣ်. အဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ် ပကဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်က့ၤလၢ ရိမ့ၤ ၅:၈ အတၢ်ပာ်ဖျါ “မ့မ့ၢ်ဖဲပမ့ၢ်ပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိအဖၢမုၢ်ဒီး, ခရံၥ်ဒိးသံအသးလၢပဂီၢ်သတးဒီး...”န့ၣ်လီၤ. ဖဲပမ့ၢ်ပှၤလၢအအၢသီဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲၥ်အခါဒၣ်လဲၥ် မ့ၢ်အဲၣ်ပှၤန့ၣ်,…

သန့ၤသးလၢယွၤအမံၤ

ဒ်ဖိသၣ်တဂၤအသိး, တၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်တကတီၢ်လၢ ယပျံၤ မ့ၢ်ဝဲယကဘၣ်လဲၤဆူကၠိအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်ဖိတနီၤ မၤပျံၤယၤ ခီဖျိကတိၤနၢၤယၤ, ကတိၤဆါယၤ(cruel pranks) လၢတၢ်ကတိၤကလိာ်ကလာ် တၢ်တအိၣ်ဒီးတၢ်သးကညီၤဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဖဲတၢ်ပျၢ်ကသုၣ်ကသီ လၢကၠိအကတီၢ်, ယလဲၤအိၣ်ခူသူၣ်လၢ လံာ်ရိဖှိၣ်ဒၢး, ဒီးဖးလံာ်စီဆှံ တၢ်တဲဖိတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်နီၣ်မံၤ “ယ့ၣ်ရှူး”လၢ ယဖးဘၣ်အဆိကတၢၢ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ယသ့ၣ်ညါလၢမံၤအံၤ မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအအဲၣ်ယၤလီၤ. တၢ်န့ၣ်ဝံၤဒီးဆူညါ, ဖဲယလဲၤနုာ်ဆူကၠိအိၣ်ဒီး တၢ်ပျံၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဘျီလၢ်လၢ်, ယဃ့ထုကဖၣ်လၢ “ယ့ၣ်ရှူးဧၢ, ဒီဒၣ်အိၣ်ပှိၤယၤတက့ၢ်”န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိယသ့ၣ်ညါလၢ ၣ်ရှူး ကွၢ်လီၤယၤအဃိ, ယဂံၢ်ဘါဆူၣ်ထီၣ်အါထီၣ် ယသးအတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ လီၤကဆှၣ်ဝဲလီၤ. လၢခံကတၢၢ်, ပိာ်မုၣ်ဖိတဖၣ် တၢ်ဘှံးအသးလၢ အမၤပျံၤယၤ ဒီးဆူညါတမၤဝဲလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

နံၣ်တဖၣ် လါတဖၣ်လဲၤပူၤကွံာ်၀ဲဒီး တၢ်သန့ၤသးလၢကစၢ်အမံၤန့ၣ် ပၢၤဃာ်ယၤ ဆူညါကွ့ၢ်ကွ့ၢ် လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ကီခဲအပူၤလီၤ. တၢ်သန့ၤသးလၢ ကစၢ်အမံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်နာ်တၢ်လၢ ကစၢ်စံးဝဲဘၣ်ဃး အဝဲအတၢ်မ့ၢ်တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတီဝဲ, ပျဲယအိၣ်ဘှံးလၢအပူၤလီၤ.

စီၤဒၤဝံးစ့ၢ်ကီး သ့ၣ်ညါတၢ်သန့ၤသးလၢ ကစၢ်ယွၤအမံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲအတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလီၤ. ဖဲအဝဲကွဲးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤအယုၢ် ၉…

ဖဲနလိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤအကတီၢ်

တနံၤအံၤ မုၢ်နံၤပူၤတသီ(မုၢ်ဆၣ်)ဂီၤခီဘၣ်ဆၣ် ယတံၤသကိး ခၠဲၣ်မ့(Chia-ming)တဟဲဝဲဒၣ်ဆူ တၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်ဝဲၤဒၢးန့ၣ်ဘၣ်. အဝဲအိၣ်ဝဲလၢအဟံၣ်ဒီး မၤကဆှဲကဆှီ တၢ်လုၢ်ထံလီၢ်ဒၢးန့ၣ်လီၤ. ဒီတလါညါန့ၣ်တၢ်မၤတအိၣ်အဃိဒီး ဆိကမိၣ်ဝဲ တၢ်မၤကျဲၤအကျိၤ တအိၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလီၢ်လၢ အဝဲမၤဝဲဒၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆိကတီၢ် ခီဖျိလၢကိၣ်ဘ့း-၁၉ တၢ်ဆါအၢအဃိဒီး ခါဆူညါအဂီၢ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲ, ခၠဲၣ်မ့အသးပူၤ အိၣ်ၦဲၤဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးန့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်ဝဲဒၣ်လၢအသးပူၤ “ယကဘၣ် လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ ယဟံၣ်ဖိဃီဖိဒ်လဲၣ်. ယဃုတၢ်မၤစၢၤ ကန့ၢ်ဘၣ် ဖဲလဲၣ်တတီၤလဲၣ်”န့ၣ်လီၤ.

ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၁:၁ အပူၤ, ၦၤဂီၢ်မုၢ်လၢအလဲၤဝဲဆူ ဝ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ်, ဆူယွၤအဟံၣ် ဒ်သိးကလဲၤဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤအဂီၢ် သံကွၢ်တၢ်သံကွၢ်လၢအမ့ၢ် “တၢ်မၤစၢၤၦၤန့ၣ် ပကဃုထံၣ်န့ၢ်အီၤဖဲလဲၣ်”န့ၣ်လီၤ. ၦၤလဲၤဆူ ဝ့ၢ်စီဆှံလၢ ကစၢၢ်စံယိၣ်အဒီခိၣ်လိၤန့ၣ် ယံၤဝဲဒီး အိၣ်ၦဲၤဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအပူၤ ၦၤလဲၤတၢ်ဖိဘၣ်လဲၤထီၣ် ကစၢၢ်ကီကီခဲခဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤကီခဲအပူၤ အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဝဲတၢ်တၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဖျါဝဲဒၣ်ဒ်အလီၤဂၥ်ဝဲလၢ ခ့ခါအဆၢကတီၢ် ပတၢ်အိၣ်မူပူၤ ပကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်လဲၤခီဖျိတၢ်ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, တၢ်ရ့လိၥ်ဘၣ်ထွဲအတၢ်ကီခဲ, တံၤသကိးဒီးဘူးတံၢ် သံလဲၤပူၤကွံၥ်ၦၤ, တၢ်မၤအတၢ်ဝံဃၢဒီး တၢ်ဆီၣ်သနံး, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ဒ်ခၠဲၣ်မ့…

တၢ်ပၥ်လီၤ ခီၣ်ယီၢ်တဃၥ်တၢ်အလီၢ် တၢ်လီၢ်အကဝီၤ

အၣ်ဖရံကး ကီၢ်မိၢ်ၦၢ်(Africa)အပူၤ တၤဟိ(antelope)အိၣ်ဝဲတကလုၥ်ဒီး အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်ဖု(စံၣ်)ဝဲဒၣ်န့ၣ် တုၤဝဲတဆံခီယီၢ်(ပ့ၣ်) အထီန့ၣ် တုၤသၢဆံခီၣ်ယီၢ်(ပ့ၣ်) န့ၣ်လီၤ. တၤဟိတဖၣ်အံၤ အတၢ်ဟူးဂဲၤအံၤ လီၤကမၢကမၣ် ဒီးမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢ တၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢ အၣ်ဖရံကးတၢ်လီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်ဖဲ ၦၤပၥ်ကွၢ်ကီဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် တၤဟိအလီၢ် ၦၤဒူၣ်ဃၥ်တၢ်အထီ အိၣ်ဒၣ်ထဲသၢခီၣ်ယီၢ်(ပ့ၣ်) ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ ဒ်တၤဟိတဖၣ်န့ၣ် ၦၤပၥ်အီၤ တၢ်အဒူၣ်ဖုၣ်ဖုၣ်ဖိသ့ဝဲဒၣ်ဒ်လဲၣ်. မ့ၢ်လၢတၤဟိတဖၣ် မ့ၢ်တထံၣ်ဝဲတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢ ကဖုစံၣ်ဝဲဒီးကပၥ်လီၤခီၣ်ယီၢ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်တဖု, တစံၣ်ဟးထီၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၤဟိတဖၣ် မ့ၢ်လၢတထံၣ်ဘၣ် တၢ်အိၣ်အသးလၢ တၢ်အဒူၣ်အချၢတကပၤအဃိ ၦၤပၥ်အီၤလၢ တၢ်အဒူၣ်ဖုၣ်ဖုၣ်သ့ဝဲဒၣ် န့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ဝဲၦၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်သနၥ်က့ ပတလီၤဆီ ဒ်တၤဟိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်. တချုးပလဲၤတၢ်ဆူအမဲၥ်ညါ ခါဆူညါန့ၣ် ပအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါတၢ်အိၣ်အသး သ့ၣ်တဖၣ်လၢ ပကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဆူညါန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်အတၢ်အိၣ်မူအပူၤတခီ တၢ်တညီနုၥ်မၤအသးဒ်န့ၣ်ဘၣ်. စီၤပီလူး ကွဲးဆှၢလီၤ လံၥ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ်ဆူ ၦၤကရံၣ်သူးဖိတဖၣ်အအိၣ် စံးဝဲ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ (ပမူ) ပလဲၤတၢ်လၢတၢ်နၥ်, တမ့ၢ်ဘၣ်လၢထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ (၂ ကရံၣ်သူး ၅:၇).…