ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Karen Huang

ယွၤထံၣ်နၤ

မုၢ်ဂီၤဆိဆိတဖၣ် ကီခဲ, တမုၥ်တလၤလၢ ယတံၤသကိးမုၣ် အဲ(လ)မၢ် (Alma) အဂီၢ် မ့ၢ်လၢအဝဲအဘၣ်ကွၢ်ထွဲအဖိခံဂၤ ထဲအဝဲဒၣ်တဂၤဧိၤလီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ်, “ဖဲတၢ်ခဲလၢၥ် အိၣ်ဘှ့ၣ်အိၣ်ဘှီၣ်အခါ, တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတဖၣ် ဟဲပၢၢ်ထီၣ်လီၤ. ဖဲယမၤဟံၣ်ဃီ တၢ်မၤတဖၣ်အခါ, ယဆိကမိၣ်တၢ် ဘၣ်ဃးကျိၣ်စ့တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, ယဖိတဖၣ် အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဒီးအတၢ်မၤလိမၤဒိးအဂ့ၢ်တဖၣ်လီၤ”.

ဖဲအဝၤပၥ်တ့ၢ်ကွံၥ်အီၤအခါ, အဲ(လ)မၢ် ဟံးန့ၢ်မူဒါလၢ ကကွၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဖိတဖၣ် လၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ်, “တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အကီအခဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယသ့ၣ်ညါလၢ ယွၤထံၣ်ယၤ ဒီးယဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်ယၤ တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢ ယကမၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤခံခါ, ကစၢ်မၤလၢၦဲၤန့ၢ် ပတၢ်လိၣ်တဖၣ်, ဒီးပျဲ ယဖိတဖၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် အတၢ်နဲၣ်ကျဲကိးနံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ”.

နီၢ်ဟၤကၢ် (ၦၤအဲၤကူပတူး ကုၢ်ပိၥ်မုၣ်တဂၤ) နၢ်ပၢၢ်ဝဲ ပဘၣ်တၢ်ထံၣ်လၢ ယွၤန့ၣ် အခီပညီမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဒၢထီၣ်လၢ စီၤအၤဘြၤဟၣ်အခါ, အဝဲစးထီၣ်တပၥ်ကဲ နီၢ်စၤရဲလၢၤဘၣ် (၁ မိၤ ၁၆:၄). ဒီးလၢတၢ်န့ၣ်အဃိ နီၢ်စၤရဲ မၤနးမၤဖှီၣ်က့ၤအီၤ, ဒီးအဝဲဃ့ၢ်ဟးထီၣ်ဆူ ၦၢ်မုၢ်ကနၢန့ၣ်လီၤ. နီၢ်ဟၤကၢ်အိၣ်ထဲတဂၤဧိၤ,…

တၢ်ပၥ်ထီၣ်ထီသး ဒီးတၢ်ကဘျံးကဘျၣ်

တၢ်အဲၣ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလၢ နဘှီဘၣ်က့ၤယၤ ခီဖျိနကနၢၣ်ယၤ လၢနစုနၢၣ်ခံ ကဖီလီဖိအဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢယဖံထံခိၣ်လီၤဘျး, ယကတိၤသွံတၢ်ကတိၤလၢထး တဖၣ်လၢ တၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤန့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်တ့ၢ်ၦၤပၥ်သးကဖၢလၢ ယဆိကမိၣ် ယမၤတၢ်သ့ခဲလၢၥ်လၢ ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. တဘျုးလါအတီၢ်ပူၤ ယဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သးမုၥ်လၢ ယတၢ်ဖံးတၢ်မၤကျဲအကျိၤအကွၥ်တဖၣ် ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤယၤတဖၣ် ကဲထီၣ်တၢ်လ့ပစီလၢ ယကနၥ်န့ၢ်ယတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် ဒီးညိကွံၥ်ယွၤ အတၢ်ဆှၢတၢ်တွၤယၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢကူၣ်ပၥ်စၢၤတၢ်န့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်တၤတၢ် ဒ်သိးယကသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်လၢ ယတမ့ၢ်ၦၤလၢအမၤတၢ်သ့လၢလၢၦဲၤၦဲၤ ဒ်ယဆိကမိၣ်လီၤယသးအသိးန့ၣ်ဘၣ်လီၤ. ယတၢ်ပၥ်ထီၣ်ထီယသးန့ၣ်လီန့ၢ်ယၤ ဒ်သိးယကနၥ်န့ၢ်လီၤယသးလၢ ယတလိၣ်ဘၣ် ယွၤအတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ.

အဒိၣ်ဘီမုၢ်လၢအဂံၢ်ဆူၣ်န့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ယွၤအတၢ်သိၣ်ဃီၣ်လၢ အတၢ်ပၥ်ထီၣ်ထီအသးအဃိန့ၣ်လီၤ. အဒိၣ်ဘီမုၢ်န့ၣ် “အိၣ်ဝဲလၢတၢ်ထီၣ်ထီ, လၢအစံးလၢအသးကံၢ်ပူၤ, မ့ၢ်မတၤကဒုးဟဲလီၤယၤဆူ ဟီၣ်ခိၣ်အဖီခိၣ်တဂၤလဲၣ်န့ၣ် တဂၤဧၢ” န့ၣ်လီၤ (ဧိၤ ၁:၃). ထံကီၢ်အံၤ တၢ်ထူးတၢ်တီၤအါ, တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလီၤဘၣ်လၢ ၦၤဆါတၢ်ပှ့ၤတၢ်ဖိ လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်အကျါ ဒီးတိၢ်ဂီၤစၢၢ်ပူၤထးပူၤအိၣ်အါဒီး တိၢ်ဘီမ့ၢ် တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢအစိၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထံကီၢ်အိၣ်ၦဲၤဒီး တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတဖၣ် ဃုၥ်ဒီးတၢ်ပၥ်ထီၣ်ထီလီၤသးန့ၣ်လီၤ. အထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် နၥ်ဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်…

အဝဲသ့ၣ်ညါ

လံၣ်ယၣ် (Lea) န့ၣ် ကဘၣ်စးထီၣ်အတၢ်မၤ ဒ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ၦၤဆါ (nurse) တဂၤအသိး ဖဲထံကီၢ်တၣ်ဝၣ် (Taiwan) န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် ကန့ၢ်ဘၣ်အဘူးအလဲဂ့ၤဒီး အဝဲအတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤဘၣ် အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ကအါထီၣ်, ကအါန့ၢ်ဒံး ဖဲအဝဲမၤတၢ် ဖဲဝ့ၢ်မနံၣ်လၣ် (Manila) , လၢတၢ်မၤတဖၣ်တအိၣ်အါကဲၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တနၤ ဖဲအဝဲတချုး ဟးထီၣ်န့ၣ် အဝဲတဲဘၣ် အဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်လၢအကကွၢ်ထွဲ အဝဲအဖိမုၣ်ဖိလၢအအိၣ်ယဲၢ်နံၣ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ဒုးအီၣ်အီၤ ထီပး သဘ့ဟီၣ်လၥ်အဂံၢ် တနီၣ်တၢၤန့ၣ် အဝဲကအီၣ်ကသံၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ (vitamins) ဒီး, သ့ၣ်နီၣ်နသး, အဝဲန့ၣ် မဲၥ်ဆှးသ့, အဝဲကလိၥ်ကွဲ ဒီးအတခွါတဖၣ် ဒီးအဝဲန့ၣ် ပျံၤတၢ်ခံး... . လၢခံတနံၤ ဖဲအနုၥ်လီၤဆူကဘီယူၤပူၤဒီး အကွၢ်လီၤတၢ်ဖဲ ကဘီယူၤအပဲတြီဆံးအခါ, လံၣ်ယၣ်ထုကဖၣ် ကစၢ်ဧၢ, ၦၤမတၤတဂၤမး တသ့ၣ်ညါ ယဖိမုၣ်ဒ်ယၤအသိးန့ၣ်ဘၣ်. အိၣ်ဒီးအီၤတသ့ဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ် နအိၣ်နဲသ့လီၤ .

ပသ့ၣ်ညါၦၤလၢ ပအဲၣ်တဖၣ်, ဒီးပပၥ်သူၣ်ပၥ်သး တၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ် ဘၣ်ဃး အဝဲသ့ၣ် တခါစုၥ်စုၥ် မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ၦၤလၢပပၥ်လုၢ်ပၥ်ပှ့ၤအီၤအဃိလီၤ. လၢတၢ်အိၣ်သးမၤသးအကလုၥ်ကလုၥ်အဃိန့ၣ်,…

တၢ်အဲၣ်တူၢ်ထံၣ်တူၢ်သမှံၤနီၢ်နီၢ်

‘‘ကူၣ်မ့း (အ) ခၣ်နၣ်ဘၣ်’’ (နအီၣ်၀ံၤလံဧါ) ႉ မ့ၢ်တၢ်သံကွၢ်တမံၤဆူပှၤတမှံၤလၢ အဟဲ ဟးလၢ ကီၢ်ဖံလံးပံၣ်လီၤႉ အ၀ဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဒုးနဲၣ်တၢ် ကဟု ကယာ်ဒီး တၢ်သးအိၣ်ဘၣ် ပှၤတမှံၤ ဒ်ပှၤဖံလံးပံနိၣ်ဖိ အလုၢ်အလၢ်အသိးလီၤႉ နတၢ်စံးဆၢ မ့ၢ်ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ဖံလံးပံနိၣ်ဖိ ကတဲာ်ကတီၤတၢ်တမံၤမံၤလၢ နကအီၣ်ဘၣ်အဂီၢ်လီၤႉ ပှၤဖံလံးပံနိၣ်ဖိ နာ်၀ဲလၢ တၢ်သးအိၣ်ဘၣ် ပှၤဂၤနီၢ်နီၢ် တမ့ၢ်ထဲ တၢ်ကတိၤဆၢဂ့ၤဆၢ၀ါလိာ်သးဘၣ်ၢ်အန့ၣ် ပာ်ဖျါ တၢ်အဲၣ်တူၢ်တံၢ်တူၢ်တမှံၤ လီၤႉ
နီၢ်ရၠာစးံးဘကၤစ့ၢ်ကီး ကဘၣ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ပှၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါ၀ဲလီၤႉ ကိးနံၤအတၢ်မၤတဖၣ် မ့ၢ်၀ဲ ဒ်သိးကဒၢၣ်ထံ ဖဲထံပူၤ အိၣ်လၢ၀့ၢ်အချၢဒီး က့ၤတီသပၢၤ ဆူအဟံၣ်လီၤႉ ဖဲစီၤ့ဘၤဟၣ်အခ့အပှၤ တၢ်သူအသးလၢထံဒိၣ်မး ဒီးဃ့အီၤအထံန့ၣ် အ၀ဲ တမၤယံာ်အသးလၢ ကဒုးအီအီၤဘၣ် (၁ မိၤ ၂၄း၁၇-၁၈) ႉ
ဘၣ်ဆၣ် နီၢ်ရၠာစးံးဘကၤ မၤ၀ဲအါန့ၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲထံၣ် ပှၤတမှံၤဒီး အကီၤလၤအူးတဖၣ် ကသူအသးလၢထံန့ၣ် အ၀ဲလဲၤဃ့ၢ်ဒၢၣ်ကဒီးထံ ဒ်သိးကဒုးအီ၀ဲ…

အ၀ဲအတၢ်ဃူတၢ်မုာ် (တၢ်ဃူတၢ်ဖိး)

လၢလါအါဘ့ၣ်အပူၤၣ်လီၤႉ တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအံၤ မ့ၢ်န့ဆၢၣ်ခံမံၤတမံၤ လၢယအိၣ်အဃိၢ်တၢ်လၢ ယနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိး န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ကကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအလီၢ်ၢ်၀ဲၣ်လီၤႉ ယသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးအံၤ ဟဲဒၣ်ထဲလၢၣ်လီၤႉ
လၢအထီဒါလိာ်သးဒီးတၢ်အံၤ‚ တၢ်အကတီၢ်အဂၤအိၣ်၀ဲတကတီၢ်လၢ ပသး သမူအပူၤ‚ ဖဲတၢ်ကိးမံၤလဲၤအသးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်ၢ်၀ဲယိာ်ယိာ်လၢ ယသးကံၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ ယသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်အံၤ ကဲထီၣ်အသး မ့ၢ်လၢယနာ်ထဲဒၣ် ယနီၢ်ကစၢ်အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ၤ ယသးလၢကစၢ်ယွၤဒီးလဲၤတၢ်ဒ်အ၀ဲဆှၢယၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲယကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်အိၣ်သး‚ ယသ့ၣ်ညါက့ၤ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးနီၢ်နီၢ် လၢအမ့ၢ် ယွၤအတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအံၤၤထီၣ်သးလၢ ပတၢ်နာ်န့ၢ် ယွၤအဖီခိၣ်တခီန့ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဟဲဆူပအိၣ်ၣ်လီၤႉ လၢဧ့ၤ့ဘံၤကျိာ်ၤသးလၢ (အ၀ဲ) အဖီခိၣ်’’ န့ၣ်လီၤႉ ဒ်ပသန့ၤပသးလၢ ကစၢ်အလိၤၣ်လီၤႉ ပကနာ်န့ၢ်ကစၢ်ယွၤ‚ သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢ ကစၢ် ဆီၣ်လီၤ ပှၤလၢအပာ်ထီၣ်ထီအသး ဒီးပှၤအၢပှၤသီၣ်လီၤႉ
ဖဲယလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢတၢ်အိၣ်သးကီခဲ လၢအအါန့ၢ်ဒံး တၢ်ဘၣ် မုာ်ဘၣ်ခုၣ်ကတီၢ်‚ ယထံၣ်သ့ၣ်ညါလၢကစၢ်ယွၤအတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအံၤ‚ တမ့ၢ်တၢ်လၢအတအိၣ်ဒီးတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်နီတမံၤ‚ မ့မ့ၢ် တၢ်ကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်စ့ၣ်လၢအမုာ်အခုၣ် လီၤလီၤဆီဆီၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤမ့ၢ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိးတမံၤလၢ အလဲၤတလၢကွံာ် ပှၤကူပှၤကညီအတၢ်နၢ်ပၢၢ်ဒီး ပၢၤပသူၣ်ပသးလၢတၢ်အိၣ်သးကီခဲကတၢၢ်အသးကံၢ်ပူၤ (ဖံ…

ဖဲနလဲၤဆူညါတန့ၢ်အခါ

လၢ ၂၀၀၆ နံၣ်အခါ ယပၢ်မၤန့ၢ်ခိၣ်နူာ်စ့ၣ်ယဲၤတၢ်ဆါ - တၢ်ဆါလၢ အမၤဟးဂီၤ အတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲကဲထီၣ် ပှၤဘၣ်အိၣ်ဒၣ်လၢဖုဒါခိၣ် လီၢ်မံခိၣ်စးထီၣ်လၢ ၂၀၁၁ နံၣ်ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်လၢ အမၤန့ၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအံၤ ယထံၣ်န့ၢ်မုၢ်နံၤပှဲၤဒီးတၢ်ခံးတၢ်နၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ယသးပူၤပှဲၤဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လီၤႉ ယတနၢ်ပၢၢ်တၢ်သ့ကဟုကယာ်အံးကွၢ် ပှၤဆူးပှၤဆါဒီးယသးကိၢ်လၢ တၢ်လၢာ်ဘူၣ် လၢာ်စ့ၤအဂ့ၢ်ဒီး ယမိၢ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@အဂီၢ်လီၤႉ
တၢ်ကွဲးအသးလၢ လံာ်သးသယုၢ်တၢ် ၃း၂၂ န့ၣ် မၤစၢၤယၤလၢ ယကဆၢထၢၣ် ကိးမုၢ်ဂီၤဒဲးၣ်အသိး တၢ်ခံးကဒုကယီၢ်ဒံးလီၤႉ ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါစံးၣ် မ့ၢ်၀ဲ‚ တၢ်လၢာ်ကွံာ်စီဖ့ကလ့ၤ‚ မ့တမ့ၢ်ဒီး အစံး၀ဲဒၣ်ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်ဖးဒိၣ် မၤဆူၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ ပကလဲၤတၢ်ဆူညါၣ်လီၤႉ ပကဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤလၢ တၢ်မၤကွၢ် အဃိလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တၢ်တဖၣ်န့ၣ် မၤဟးဂီၤကွံာ်ပှၤ တသ့ဘၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤ အတၢ်အဲၣ်န့ၣ် ဒိၣ်န့ၢ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်ခဲလၢာ်လီၤႉ
တၢ်အကတီၢ်အိၣ်၀ဲအါဘျီလၢ ယဂံၢ်ထီၣ်အီၤသ့ ဖဲကစၢ်ယွၤဒုးနဲၣ် အတၢ် သူၣ်တီသးလိၤဒီး အတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအတၢ်မၤတဖၣ်လၢ ယဒူၣ်ဖိထၢဖိအဂီၢ်လီၤႉ ယထံၣ်ဘၣ်တ့ၢ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကတဲာ်ကတီၤအဘျုးအဖှိၣ် ခီဖျိယဘူးယတံၢ် တဖၣ်ၣ်ဘၣ် ကသံၣ်သရၠာစးၣ်တဖၣ်…

တၢ်ဒ်သိးပှၤပတီၢ်မုၢ်အံၤတအိၣ်

ဖဲအဲၣ်နံထၣ်လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ် ဖဲအသးအိၣ် ၉၀ နံၣ်န့ၣ် အတၢ်လဲၤပူၤကွံာ် ဘရၣ်ဘရၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ်အံၤ ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်အိၣ်မူဘရၣ်ဘရၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ်ဖိလီၤႉ ဒ်အမ့ၢ် မုၢ်ကမဲအသိး အ၀ဲအၢၣ်လီၤအသးလၢ အဖိတဖၣ် ဒီးအလံၤတဖၣ်အဂီၢ် ဒီးကဲထီၣ်ပိာ်မုၣ်သးစၢ်တဖၣ်လၢ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤ အတံၤသကိးလီၤႉ
အဲၣ်နံထၣ် တဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤ လီၤလီၤဆီဆီ ခီဖျိအတၤလၣ် မ့တမ့ၢ် အတၢ်မၤန့ၢ်မၤနၢၤတဖၣ်အဃိဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ် အတၢ်နာ်လၢ ကစၢ်ယွၤယိာ်ယိာ်ဒိၣ်ဒိၣ်အံၤ မၤဆူၣ် ထီၣ် ပှၤတသ့ၣ်ညါအီၤအသးလီၤႉ ယသကိးတဂၤ စံး၀ဲၣ် ယတဆိကမိၣ်ထီၣ် ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မံၤဟူ သၣ်ဖျါ မ့တမ့ၢ် ပှၤကွဲးလံာ်တဖၣ် အတၢ်ကတိၤဘၣ်ႉ ယဆိကမိၣ်တၢ်လၢ အဲၣ်နံထၣ်ကတဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
ပ၀ဲအါဂၤ လီၤဂာ်ဒီး အဲၣ်နံထၣ် လီၤႉ ပှၤပတီၢ်မုၢ်လၢ အိၣ်မူပတီၢ်မုၢ် အတၢ်အိၣ် မူတဖၣ်လီၤႉ ပမံၤတဖၣ် တမ့ၢ်ကအိၣ်လၢ တၢ်ပရၠာစးၢတဖၣ်အပူၤဘၣ်ႉ ဒီးမတၤမး တဘှီ ထီၣ် တၢ်သ့ၣ်နီၣ် ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါအလီၢ်အကျဲလၢ ပှၤကမၤလၤကပီၤပှၤအဂီၢ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်အိၣ်မူလၢပမူ ဃုာ်ဒီးယ့ၣ့်ှှူးန့ၣ် တမ့ၢ်ပတီၢ်မုၢ်အတၢ်အိၣ်မူဘၣ်ႉ ပှၤတနီၤလၢတၢ်ကွဲးရၠာစးိအီၤလၢ…

တၢ်လၢနလိၣ်ဘၣ်တၢ်ကိးမံၤ

ယဆ့ၣ်နီၤလၢ တၢ်အီၣ်မ့ၤအဒၢး‚ ယကွၢ်စူၣ်ပှၤလၢအအိၣ်လၢယဃၢၤတဖၣ် လၢတၢ် သးခုၣ်လီၤႉ မုၣ်ဂၢ်‚ ဖါတံၢ်‚ တမုၢ်တခွါ‚ ဖိဒိၣ်မုၣ်ၣ်လီၤႉ ယဲစ့ၢ်ကီး ယသးခုလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်ဆိကမိၣ်တမံၤ‚ ဆဲးဖျိယသးလၢ ‘‘နမ့ၢ်ပိာ်မုၣ်ထဲတဂၤဧိၤလၢ တၢ်လီၢ်အံၤ‚ လၢအတအိၣ်ဒီးဖိၣ်လီၤ’’ႉ
ပိာ်မုၣ်သဘ@အါဂၤ ဒ်ယၤအသိးၣ်လီၤႉ လၢယလုၢ်လၢ်ထူသနူအပူၤ‚ ပှၤအ့့ှှၢၣ်ဖိတဂၤ အိၣ်ဒီး တၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပရၤတၢ်လၢ တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ ဒီးတၢ်အိၣ်ဒီးဖိလံၤ အပတီၢ်လၢအထီကတၢၢ်‚ ပှၤလၢ အတအိၣ် ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအကစၢ်ဒၣ်၀ဲ‚ ဟဲစိာ်တၢ်တမံၤလၢၣ်ဘၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤၣ်လီၤႉ
လၢတၢ်အံၤအဃိၣ်လီၤႉ ဖဲပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးအကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်နီၤလီၤတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီတခါဘၣ်ႉ လၢတၢ်အံၤအလီၢ်ၢ်သါ ( ၅ မိၤ ၁၀း၉) န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် ကထံၣ်န့ၢ် တၢ်မံသူၣ်မံသး အလၢအပှဲၤလၢအ၀ဲအပူၤ ဒီးနာ်အီၤဆူ တၢ်ကမၤပှဲၤတၢ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်လိၣ် ဘၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
လၢပ၀ဲတနီၤအဂီၢ် တၢ်ကလၢၢ်ဘၣ်လၢတၢ်လီၤဖျဲၣ်လီၤဟိၣ်ဘၣ်ႉ ကမ့ၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်ၢ် တၢ်လၢပမၤအီၤခဲအံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် တၢ်လၢအပတီၢ်ထီန့ၣ်လီၤႉ နတၢ်အိၣ်သးကအိၣ်၀ဲဒ်လဲၣ် အတွးတအိၣ်ဘၣ်ႉ နဖိးဃာ်ကစၢ်ယွၤ ဒ်အမ့ၢ်နဂီၢ်သ့လီၤႉ အ၀ဲမၤလၢပှဲၤပှၤသ့လီၤႉ…

ထုကဖၣ်လၢတၢ်ကိးမံၤအဂီၢ်

သၣ်မံယီၤဖိလၢအဘၣ်အၢ ဆ့ၣ်နီၤဂၢၢ်တပၢၢ်လၢ ဟံၣ်ဒါဒီးကွၢ်စူၣ်ယၤ ဘရၣ်ဘရၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ်လီၤႉ အ၀ဲအိၣ်ဆိးဒီးအဒီပုၢ်၀ဲၢ်တဖၣ်လၢ တၢ်ပာ်သိလ့ၣ်အလီၢ် ဖဲတၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢ ပှၤလၢအဟဲလၢယအိၣ်တဖၣ် မၤတၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်သးကညီၤ‚ ယပာ်တ့ၢ် သၣ်မံယီၤအဆၣ်လၢ ပှၤခိးတၢ်ဖိအစုပူၤ ဒ်သိးကဒုးအီၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အဆၣ်ကိးနံၤဒီး မၤပှဲၤက့ၤတၢ်အဆၣ်တဘျီလၢ်လၢ် ဖဲတၢ်အံၤလၢာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဟဲတုၤ ဖဲပှၤခိးတၢ်ဖိအံၤ ဟးထီၣ်ဒီးလဲၤမၤတၢ်ဆူ တၢ်လီၢ်အဂုၤအဂၤတခါန့ၣ်လီၤႉ ယတဲထီၣ်လၢ ‘‘ကစၢ်ဧၢ သၣ်မံယီၤဖိတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်တ့လၢ နတ့လီၤအီၤန့ၣ်လီၤႉ ၀ံသးစူၤ မၤပှဲၤက့ၤတၢ်လီၢ်အံၤလၢ ပှၤတဂၤဂၤလၢ ယနာ်န့ၢ်တၢ်လၢကဒုးအီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အဆၣ်တက့ၢ်’’ႉ ဘၣ်ဆၣ် ယကမၢကမၣ်လၢ မ့ၢ်တၢ်ဃ့ကညးတၢ်ဒ်သိးအံၤ ဘၣ်ကမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအဂီၢ်ဧါလီၤႉ တၢ်လၢအလီၤတံၢ် မ့ၢ်အ၀ဲအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်န့ၢ်ဒံးတၢ်အံၤဆူ ယကဒိ ကနၣ်တၢ်အံၤ တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါႉ
ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ ‘သုတဘၣ်ယိၣ်တၢ်နီတမံၤတဂ့ၤႉ မ့မ့ၢ်လၢတၢ်ကိးမံၤန့ၣ် လၢတၢ်ထုကဖၣ်ဒီး လၢတၢ်ဃ့ကညးအိၣ်ဒီး တၢ်စံးထီၣ်ပ့တၢၤ တၢ်အဘျုးအဖှိၣ်န့ၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤလၢ သုတၢ်အဲၣ်ဒိးတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်’ (ဖံလံး ၄း၆) ႉ ပအိၣ်ဒီး ပပၢ်တဂၤလၢ အအဲၣ်ပှၤကွံပှၤ‚ ဒီးအသးအိၣ်စ့ၢ်ကီးပှၤလၢ ပကဟဲစိာ်…