လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤတၢ်ဂ့ၢ်အခိၣ်တီ | တၢ်ဆီၣ်လီၤသး

ယဆိကမိၣ်လီၤယသးလၢ ယမ့ၢ်ပှၤကွဲးလံာ်စဲၣ်နီၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢယထီၣ် တီၤကၠိအဆၢကတီၢ်, လၢယတၢ်ကွဲးတဖၣ်အဂီၢ် ယဒိးန့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤဒီး လံာ်တၢ်အုၣ်သးတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဘျးထီအီၤ လၢယလီၢ်မံဒၢး တၢ်အဒူၣ်တဖၣ်အလိၤန့ၣ် ဒုးကဲထီၣ်တၢ်ပာ်ကဖၢလၢသး, အါန့ၢ်အန့ၣ် တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသးလၢ ယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဝံၤန့ၣ်ဒီး တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ယဘၣ်လဲၤထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိန့ၣ်လီၤ.

လၢတီၤဒၢးပူၤ ယတၢ်ကွဲးတဖၣ်တမ့ၢ်တၢ်ကွဲးလၢအဂ့ၤလီၤဆီအဃိ ယဒိးန့ၢ်ဒၣ်ထဲ ကရ့း(ဒ)-စံၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဒိးန့ၢ်ဒၣ်ထဲ စံၣ်အါတလၢအဃိ ကမ့ၢ်တၢ်မၤအသးတမံၤမံၤန့ၣ်ကမၣ်လံ န့ၣ်လီၤ. လၢခံ တၢ်ဂိၢ်အကတီၢ် ဟဲတုၤလီၤသီမုၢ်တနံၤ, တချုးလၢတၢ်ခံးသူဒံးဘၣ်အဆၢကတီၢ်, ယစုပူၤအိၣ်ဒီးလံာ်က့ဖိလၢ အအိၣ်ဒီး တၢ်မၤနီၣ် ကရ့း(ဒ)-အဲး(ဖ) န့ၣ်လီၤ.

ဒ်သိးယမဲာ်ထံတလီၤအဂီၢ် ယဖျးတစံးယမဲာ်ချံဒီးယဘၣ်ပၢၤဃာ်ယသး, ယတူၢ်ဘၣ်ဒ်သိးယနီၢ်ကစၢ် တၢ်တီၢ်သဘှံးအီၤန့ၣ်လီၤ. ယကျဲးစၢၤဆ့ၣ်နီၤဒ်အညီနုာ်, ဒ်သိးတၢ်တမၤအသးနီးတမံၤ အဆၢကတီၢ်, ယသးပူၤယကိးပသူထီၣ် လၢတၢ်သးဆါ, လၢတၢ်မၤအသးအဖီခိၣ် ယကဘၣ်နာ်အီၤ ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. သးအတၢ်ဂီၢ်တၢ်ဖီၣ်အကျါတမံၤ, လၢအမ့ၢ်တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသးန့ၣ် မၤဘၣ်ဒိဆါပှၤ သ့ဝဲဒၣ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. ကတိၤ ၁၁:၂ စံးဝဲ “တုၤသးထီၣ်ထီဟဲဝဲဒီး, တၢ်မဲာ်ဆှးဟဲဝဲလီၤ”န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်သးဒ့ဒီအပူၤ ယသံကွၢ်လီၤက့ၤယသး, “လၢယဂီၢ်လံာ်တဘ့ၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢယတဖျိဘၣ်န့ၣ်ဧါ”လီၤ. ဒီးယဖးကွၢ်သရၣ်မုၣ်ဖးဒိၣ် အတၢ်ကွဲးနီၣ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်မုၣ်ဖးဒိၣ်အတၢ်ကွဲးမ့ၢ် “တၢ်ကွဲးတဖၣ် ဂ့ၤဘၣ်ဆၣ်, တၢ်ဂ့ၢ် တၢ်ကျိၤကမၣ်” န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ လၢတၢ်ကွဲး တၢ်ကစီၣ်တီၤဒၢးန့ၣ် လၢယအဂီၢ် တၢ်အစၢ ကမ့ၢ်ဒၣ် အဲး(ဖ) သပှၢ်တၢၢ်တ့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်လၢယထံၣ်လီၤလံ ယတၢ်ကမၣ်တဖၣ်အဃိ, တၢ်သိၣ်လိလၢတီၤဒၢးပူၤဝံၤ ယခိးသရၣ်မုၣ်ဖးဒိၣ် ဒ်သိးယကတိၤ စံးဘျုးအီၤလၢ အဒုးနဲၣ်ဖျါယတၢ်ကမၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံတသီ, ယလဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီးသရၣ်ဖးဒိၣ် အဂၤတဂၤဒီး ဃ့တၢ်မၤစၢၤ ဒ်သိးကကွၢ်ထံမၤဘၣ် က့ၢ်ယတၢ်ကွဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဆ့ၣ်နီၤအိၣ်ဃိကလာ်ဒီး ကွၢ်လံာ်တၢ်ကွဲးတဖၣ် လၢအဂ့ၤဒိၣ်န့ၢ်ယတၢ်ကွဲး, တၢ်လၢသရၣ်ဖးဒိၣ်ဒုးနဲၣ်ယၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆီၣ်လီၤသးအတၢ်ကဲဘျုး အလုၢ်အပှ့ၤ လၢပထိၣ်ဒွးတသ့န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကူၣ်သ့ ဒ် ကတိၤ၁၁:၂ ပာ်ဖျါဝဲအသိး န့ၣ်လီၤ. ပဃုန့ၢ် တၢ်ဆီၣ်လီၤသး လၢတၢ်ကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်အပူၤစံးတၢ်န့ၣ် ပမၤလိန့ၢ် တၢ်လၢအမ့ၢ် ပတၢ်ဆီၣ်လီၤသးန့ၣ်တမ့ၢ်တၢ်မၤဆံးလီၤစှၤလီၤ ပလၤကပီၤန့ၣ်ဘၣ်. ဖဲအံၤတၢ်ဆီၣ်လီၤသးစံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆိ, တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ခွဲး တၢ်ယာ်ဆူပှၤဂၤ အါန့ၢ်ပကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ယၤ ၄:၁၀ အပူၤ စီၤယၤကိာ်သိၣ်လိပှၤ “ဆီၣ်လီၤသုသး လၢကစၢ်အမဲာ်ညါတက့ၢ်, ဒီးကပာ်ထီၣ်ထီသုလီၤ”.

တၢ်ဘှီဘၣ်က့ၤတၢ်ကမၣ်အဆံးဖိတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်လီၤမၣ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်တၢ်မနုၤကအိၣ်လဲၣ်. တၢ်ဆီၣ်လီၤသး အဃိ တၢ်ကဲဘျုးတစှၤလီၤ လၢပဂီၢ်ဘၣ်. နီၢ်နီၢ်တခီ, မ့ၢ်တၢ်ကဲဘျုးလၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဘှီဘၣ် မၤဂ့ၤထီၣ် ယတၢ် ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ် တဖၣ် ဒီးဃုမၤန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤအဃိ, တယံၢ်ဘၣ်န့ၣ် ယဒိးန့ၢ် ကရ့း(ဒ)-အ့ၣ် လၢ ယတၢ်ကွဲးတဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယမၤလိန့ၢ်သးသမူတစိၤ အတၢ်မၤလိန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အလုၢ်အပှ့ၤ အဒိၣ်ကတၢၢ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

Patricia Raybon ၊ ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤအပှၤကွဲးလံာ်

ကစၢ်ယွၤ တတူၢ်လိာ်တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသးဘၣ်ဆၣ် မၤလၤကပီၤတၢ်ဆီၣ်လီၤသး စံးတၢ်န့ၣ်ကမ့ၢ်တၢ်အခီပညီ မနုၤလဲၣ်.
လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်ဆီၣ်လီၤသးစံးတၢ်န့ၣ် ပပျဲပှၤဂၤဒိးန့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အါန့ၢ်, ဆိန့ၢ် ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.
တလါအံၤပကမၤလိသကိး တၢ်ဆီၣ်လီၤသး အဂ့ၢ်ဒီး တၢ်အိၣ်နမူလၢအဆီၣ်လီၤသးအခီပညီမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.
.

<<ဖးက့ၤအပူၤကွံာ်လါ အတၢ်ကွဲး