zJ,'d;vhOrhOtl'D;vJ:ql 0hIcaHOcgudOtcg ,yvDI,o; 'fod;,wuwd: oud;wI'D; yS:vU,wohOngtD:wzOvU tqhOeD:bl;'D;,:e>OvD:. wItH:
rhI'OwIvl:ydPr:xGJ==wIodOwIoDvU twbOwIuGJ;tD:++bOqO wIvU yMuU;r:xGJ:tD:OvD:). yS:'fod;,:tH: ,wxHOyS:unD 'fod;yS:pDpO eDwbsD
bOtCd rhIr;wIuDwIcJvU,*DIe>OvD:. ,rhI
yS:w*:vU to;tdOuwd:wI'D;yS:vU,wxHOvdP'H;
eDwbsDwzOvD:. ,yU:CP wItdObDSOuvP twIodOwIoDbOqOOvD:. wItH:tCdO yPzsgxDO twIo;pJvD:.
ywICkxUe>O rhIwIvUtyPzsgxDO wI*hIwIusd:OvD:.
rhIvD:ObO. bOqO wIvUtyU ywIqUuwDI'D; ywIqdurdOe>O tyPzsgxDOwIvD:. upI,hO`;pH;0JO oko;utdO0JzJe>OvD:++ (vl: 12;34). rhIytJO'd;upI,G: qdurdOvUy*hI'fvJO. ywIyPolO yPo;trhItwDe>O tcDOxH;cDObdtdOzsg cDzsd ypl;ugywIqUuwDI< yusdO yphOvD:. zJyolyusdO yph wIpkvDIcDOcdOvUttdO'D;yS: vUwIvU,G:yP'dOyPuJtD:wzOt*DIe>OOvD:.
upI,G:olOtdOo;tdOr:vUySJ: wIvUtyS:*DIrkIvdObOwzO< 'D; tJO'd;r:'dOxDOxDxDO tbDtrkIvD:. ewICkxUwzO 'k;ohOngupI,G:OvD:.Joe Stowell