ပ၀ဲ ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤ၀ဲကျိၤန>ၣ် ပနၢ်ထဲဒၣ် ယွၤတဂၤဧိၤၤဒၣ်ပသးလၢ ယွၤအတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆး့ရှ အတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ကဆှၢပ၀ဲ ့ရှ ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤႉ လံာ်စီဆှံမ့ၢ် ပတၢ်သူၣ်ထီၣ်အခီၣ်ထံးလီၤႉ ပတူၢ်လိာ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ အဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤ ဒ်သိးပကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၣ် ကစၢ်ယွၤ အကလုၢ်ကထါ့ရှ ပအၢၣ်လိၤလၢ ပကမ့ၢ် ပှၤပၢၤတၢ်ဖိလၢအတီ့ရှ မၤလၢပှဲၤပမူဒါလၢ အလီၢ်ဘၣ်ပှၤန>ၣ်လီၤႉ

ပတၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်

Biblical Foundation

 • ပကဘၣ်ယူးယီၣ်ပးကဲ လံာ်စီဆှံ ဒ်ပသူးသ့ၣ်အပတီၢ်လၢ ပကထိၣ်ပတၢ်နၢ်< ပတၢ်သိၣ်တၢ်သီ< လၢပလုၢ်လၢ်အဂီၢ်လီၤ (၂ တံၤ ၃း၁၆) ႉ
 • ပကတီဒိး ပတၢ်နာ်အတၢ်ဂ့ၢ်ပာ်ဖျါန>ၣ်လီၤ (၂ တံၤ ၁း၁၃)
 • ပကမၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲး့ရှ လၢလၢပှဲၤပှဲၤ ဘၣ်ထွဲ့ရှ ပတၢ်နၢ် ့ရှတၢ်သိၣ်လိယွၤဂ့ၢ်ပီညါန>ၣ်လီၤ (မၤတၢ် ၂၀း၂၇) ႉ

Servant Leadership

 • ပဃုထၢ ခိၣ်နၣ်လၢအအိၣ့်ရှတၢ်ခ့တၢ်ပှၤအတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးၣ်လီၤ (၂ မိၤ&ရ ၁၈း၂၁< ၁ တံၤ ၃း၁-၁၃) ႉ

တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢ သူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤ

 • ပကအိၣ့်ရှ တၢ်&့လိာ်သး့ရှ ပကစၢ်#ခ&ံာ်ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်လီၤႉ ပတပျဲကစၢ်လၢ ကစံး၀ဲ ‘‘ယပာ်တၢ်ကမၣ်လၢ နလိၤလီၤႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤၣ်လီၤ’’ (လီၣ်ဖျါ ၂း၄) ႉ
 • ပကမၤ ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤ၀ဲကျိၤ အတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ယွၤအတၢ်ကူၣ်သ့ ့ရှအတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ့ရှ ပသုတမၤလၢ ပဂံၢ်ပဘါဒၣ်ပ၀ဲဘၣ်လီၤ (ကလၤတံ ၂း၂၀< ၃း၃) ႉ
 • ပကပာ်ဖျါ ပတၢ်အိၣ်မူ ဒ်ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်အသိး ပကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ကမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီလၢ တၢ်မၤအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤၣ်လီၤ (၁ ပ့းတ&ူး ၁း၁၄-၁၅) ႉ
 • ထီဘိတဘိယူၢ်ဃီန>ၣ် ပကနၢ်ယွၤပကစၢ် ့ရှပကမၤတၢ်အဂ့ၤအဘၣ်လီၤ (၁ ပ့း ၃း၁၆) ႉ

ပအိၣ့်ရှတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ့်ရှ တၢ်သးစဲလၢ ပှၤလၢအဘၣ်ထွဲ့ရှပ၀ဲၤကျိၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န>ၣ်လီၤ

 • ဒ်ပဆၢလၢ ပှၤကမၤဘၣ်ပှၤအသိး ပကဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ် တုၤလီၤတီၤလီၤ ့ရှ ပစုကတုၤလီၤလၢ တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န>ၣ်လီၤ (၂ က&ံၣ် ၄း၅< ၁၅) ႉ
 • ပကစံးကတိၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ တၢ်အဲၣ်< ့ရှပကဟးဆှဲး တၢ်ကတိၤလၢ တ့ကၢးပကတိၤ ဒ်သိးအသု တမၤသးဟးဂီၤ ပှၤဂုၢ်ပှၤဂၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ (၂ တံၤ ၂း၂၄) ႉ
 • ပအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤပသးလၢ တၢ်သးတီ ဒ်သိးပကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်&့လိာ်ဘၣ်ထွဲလၢ အဆၢသ့ၣ်ညါအါထီၣ် ပ၀ဲၤကျိၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ်အဂီၢ်န>ၣ်လီၤ (၂ က&ံၣ် ၄း၂) ႉ
 • ပကမ့ၢ်ပှၤလၢ အပဲာ်ဖးနီၤဖးတၢ်သ့လၢ တၢ်မၤသးအဖီခိၣ် ့ရှ လၢပှၤလၢပဃၢၤတဖၣ် – ပှၤဆါတၢ်ပရၤတၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ< တမှံၤမ့ၢ်ဂ့ၤ< ပတံၤသကိးမ့ၢ်ဂ့ၤ< ပှၤအိၣ်လၢပခိၣ်ပဃၢၤမ့ၢ်ဂ့ၤၣ်လီၤ (&ိမ့ၤ ၁၃း၇-၈) ႉ

ပအိၣ့်ရှတၢ်သးစဲ့ရှ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်လၢ ပပှၤမၤသကိးဖိအဂီၢ်န>ၣ်လီၤႉ

 • ပကစဲသ့ၣ်ညါ ပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤ အလုၢ်အပရၤ ့ရှပှၤလၢအမၤသကိးတၢ့်ရှပှၤတဖၣ်အတၢ်သးစဲန>ၣ်လီၤ (ဖံလံးပံၤ ၂း၁-၄) ႉ

ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကံၤအစီသ့ၣ်တဖၣ်

 • ပကဂုာ်မၤတၢ်လၢအအိၣ့်ရှ အကံၤအစီ လၢအပာ်ဖျါထီၣ်ပတၢ်ကစီၣ်လၢအိၣ့်ရှအလၤကပီၤၣ်လီၤ (၁ က&ံၣ် ၁၀း၃၁) ႉ
 • ပကမ့ၢ် ပှၤကွၢ်တၢ်တဖၣ်လၢ အတီ့ရှတၢ်အပိးအလီသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ပဘၣ်ကွၢ်ထွဲသ့ၣ်တဖၣ် (၁ က&ံၣ် ၄း၂) ႉ

သကဲာ်ပ၀း တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဖီခိၣ်

 • ဒ်ကျိၣ်စ့အိၣ်၀ဲအသိး ပကမၤအါထီၣ် မ့တမ့ၢ် ပကမၤစှၢၤလီၤပတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လီၤႉ
 • ပကဟးဆှဲးတၢ်လၢ အကကဲထီၣ်ဒ့ၣ်ကမၢ်န>ၣ်လီၤ (&ိမ့ၤ ၁၃း၈) ႉ
 • ဒ်သိး ပ၀ဲၤကျိၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ကမူ၀ဲအဂီၢ် ပတဒိၣ်ဘၢ့ရှ မၤဆူၣ်တၢ်ဖဲ ပအိၣ့်ရှတၢ်ဂ့ၢ်လၢ ပကဘၣ်ဃုထၢ စံၣ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်န>ၣ်ဘၣ်န>ၣ်လီၤ (ဖံလံးပံၤ ၁း၁၉-၂၆) ႉ
 • ပကဟးဆှဲး တၢ်ပာ်ကဖၢလၢပသး (ကတိၤဒိ ၂၇း၂) ႉ

တၢ်&့လိာ်သးလၢ တၢ်က&ၢက&ိအဂုၢ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ်

 • သ့ၣ်ညါတူၢ်လိာ့်ရှ ပးကဲတၢ်လၢ ယွၤမၤတၢ် ခီဖျိပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤ့ရှ တၢ်က&ၢက&ိအဂုၢ်အဂၤတဖၣ်န>ၣ်လီၤ (၁ က&ံၣ် ၁း၁၀-၁၃) ႉ
 • ပတမၤဘၣ်ထွဲလိာ်သး့ရှ အၢၣ်လီၤသးလၢ တၢ်က&ၢက&ိတဖၣ်လၢ အကမၤဆံးလီၤစှၤလီၤ ပတၢ်တိာ့်ရှ ပတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါန>ၣ်ဘၣ် (၂ က&ံၣ် ၆း၁၄) ႉ
 • ပကတီခိၣ်&ိာ်မဲ ပ၀ဲၤကျိၤ လၢကျဲလၢအကဲဘျုး့ရှ မၤစၢၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န>ၣ်လီၤ (အ့ဖ့း ၄း၁-၇) ႉ