တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ ဒီး တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢ

တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ့ရှ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢဘၣ်ထွဲ့ရှ တၢ်သူ ကိၣ်လၢတနံၤလၢတဘၣ်တနံၤအဂီၢ် အတၢ်မၤကပီၤဒၢလီၢ် (terms and conditions of use of our daily bread ministries web sites)

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်သဲစး – ၀ံသးစူၤဖး တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ့ရှ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢအံၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲး တချုးနသူကပီၤဒၢလီၢ်အံၤတက့ၢ်ႉ

တၢ်နုာ်လီၤကွၢ့်ရှ သူကိၣ်လၢတနံၤအဂီၢ်တနံၤ (သိဘ) အဂီၢ် အတၢ်မၤတမံၤလၢ်လၢ်လၢ ပကပီၤဒၢလီၢ် ပာ်ဃုာ့်ရှ တၢ်&ဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အိၣ်လၢကပီၤဒၢလီၢ်အဖီခိၣ်ခဲလၢာ်< လၢက့ှူၢ်က&ၢမ့ၢ်ဂ့ၤ တဂၤဘၣ်တဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤန>ၣ် ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢအီၤလၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ့ရှ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢလၢ တၢ်ပာ်လီၤအီၤလၢလံာ်အံၤအပူၤ ဒ်အ၀ဲသ့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤ တဘျီဘၣ်တဘျီလၢ ODB တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ န>ၣ်လီၤႉ ODB မ့ၢ် ကပီၤဒၢလီၢ်လၢ ပှာ်ဘျးစဲလိၤ ဘၣ်ထွဲ့ရှ ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤ အတၢ်မၤတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်စဲကျံးထုးထီၣ် ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤ န>ၣ်လီၤႉ

တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ့ရှ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢအံၤ တၢ်သူစ့ၢ်ကီးအီၤလၢ တၢ်က&ၢက&ိအဂၤလၢ အအိၣ်လၢ ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ အတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢ အဖီလာ်< ပာ်ဃုာ့်ရှ သိဘႉသမါ< သိဘႉညနအ< ့ရှ က&ၢအဂၤလၢ အဆဲးလီၤအမံၤလၢ ODB Ministries တဖၣ် လီၤႉ ခီဖျိ တၢ်နုာ်လီၤကွၢ်< ကွဲးဆဲ မ့တမ့ၢ် သူကပီၤဒၢလီၢ်အံၤလၢ ကျဲအဂၤတဘိဘိန>ၣ်< နဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢ နကလူၤပိာ်ထွဲ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤအံၤန>ၣ်လီၤႉ ODB ကဆီတလဲ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ တဘျီဘၣ်တဘျီလၢ အတၢ်စိတၢ်ကမီၤ အတၢ်သဘ@အပူၤ< ့ရှ နတၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ် ဖဲတၢ်ဆီတလဲတဖၣ် မၤအသး၀ံၤန>ၣ် ကကဲထီၣ် နတၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢ နကဘၣ်တၢ်စၢဃာ်နၤလၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ ဒ်တၢ်ဆီတလဲအိၣ်၀ဲအသိးန>ၣ်လီၤႉ နမ့ၢ်တဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤတဖၣ်အံၤအဃိ< နနုာ်လီၤသူကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ တသ့ဘၣ်ႉ

 1. တၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ်ထီ&ီၤ (General sites use)
  1. တၢ်သူထဲလၢ နီၢ်ကစၢ့်ရှ တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအညါပူၤအဂီၢ်ဧိၤ့ရှ တၢ်ကွဲးဆဲ (personal and internal business use only and copyright) အတၢ်န>ၢ်ခွဲးလၢ အဖိးသဲစး မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်တဲဖျါပာ်ဖျါထီၣ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်န>ၣ်< ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ မ့ၢ်လၢ နကသူအီၤလၢ နနီၢ်ကစၢ့်ရှ တၢ်မၤလၢညါအပူၤ အဂီၢ်ဧိၤလီၤႉ တၢ်ဂီၤအက့ၢ်အဂီၢ် (ိနျငါည) < လံာ်တၢ်ကွဲးအက့ၢ်အဂီၤ့ရှ တၢ်ဂီၤလၢ ဘၣ်တၢ်တ့အီၤတဖၣ်< ့ရှတၢ်ဃုထၢ့ရှ &ဲၣ်လီၤတၢ်တဖၣ်အံၤလၢ ကပီၤဒၢလီၢ်အလိၤအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤန>ၢ်အခွဲးလၢ တၢ်ကစဲကျံးထုးထီၣ်အီၤ့ရှ ဒီတဒၢအီၤ ဒ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်တၢ်စဲကျံး ထုးထီၣ်ခွဲးယာ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ့ရှ သဲစး အိၣ်၀ဲအသိးန>ၣ်လီၤႉ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ ကပီၤဒၢလီၢ် ဟ့ၣ်အခွဲး့ရှ ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲဘၣ်န>ၣ်< ကပီၤဒၢလီၢ့်ရှ အတၢ်ပီးတၢ်လီက့ၢ်ဂီၤတဖၣ် တၢ်တဘၣ်ကွဲးကူကွဲးဆဲအီၤ< မၤန>ၢ်ထုးထီၣ်ကဒါက့ၤအီၤ< မၤသီထီၣ်အီၤ< စဲကျံးထုးထီၣ်အီၤ< ဟံးန>ၢ်အီၤ< တီၣ်ထီၣ်အီၤ< ဆှၢလီၤအီၤ< မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤအီၤလၢ ကျဲတဘိဘိအပူၤဘၣ်ႉ တၢ်မ့ၢ်မၤ့ရှ ခီပတာ် အတၢ်ဘျၢလၢ အBတီဃာ်တၢ်န>ၣ်< တၢ်ကဒိးဘၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်နးနးကလဲာ်လီၤႉ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်လၢပဟ့ၣ်ထီၣ်အီၤဖဲအံၤအပူၤလၢ နသူအီၤသ့ဘၣ်န>ၣ်< ODB တဟ့ၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤ မ့တမ့ၢ် တဟ့ၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဆူနၤလၢ တၢ်ဆါ< တၢ်စဲကျံးထုးထီၣ်ခွဲးယာ်< တၢ်သူအီၤလၢ တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤတၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆါတၢ်ပရၤတၢ်ဂ့ၢ်ခူသူၣ်ဘၣ်လီၤႉ
  2. တၢ်ဘၣ်ထွဲဘျးစဲ့ရှတၢ်ဂုၤတၢ်ဂၤတဖၣ် (ူငညု အသ သအ့နမ ာၠအနမငၠူျ) ႉ ကပီၤဒၢလီၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲဘျးစဲအသးတဖၣ် တအိၣ်လၢ ODB အတၢ်ပၢအဖီလာ်ဘၣ်ႉ ့ရှ ODB တအိၣ့်ရှ အမူအဒါလၢ ကပီၤဒၢဘျးစဲ ဘၣ်ထွဲတဖၣ်အံၤ့ရှ တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အအိၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အပူၤ တမံၤဂ့ၤတမံၤန>ၣ်ဘၣ်ႉ ODB ပၢၤပာ်ဃာ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကမၤဟးဂီၤ ပှာ်ဘျးစဲတမံၤလၢ်လၢ် မ့တမ့ၢ် ဘျးစဲ အတၢ်&ဲၣ်တၢ်ကျဲ တမံၤလၢ်လၢ် ဖဲတကတီၢ်လၢ်လၢ်န>ၣ်လီၤႉ ODB ဟ့ၣ်ထီၣ် ပှာ်ဘျးစဲဒ်န>ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ထဲလၢ နမၤမံမၤမုာ် နသးဧိၤလီၤႉ ODB တအုၣ်ကီၤအသး< တမၤကွၢ့်ရှ တကွၢ်ထံဃုထံ တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤ< တၢ်&ဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်< ခီပနံၣ်တဖၣ်< ့ရှတၢ်လၢအဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ပှာ်ဘျးစဲတဖၣ်အံၤန>ၣ်ဘၣ်ႉ နမ့ၢ်ပာ်လီၤနသးလၢ နကနုာ်လီၤကွၢ်ပှၢ်ဘျးစဲတဖၣ်အံၤ့ရှ မ့ၢ်ဒၣ်နနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်နဲ နတၢ်ဃုထၢလီၤႉ
  3. တၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်နမံၤ (Termination of Account) ODB ပၢၤပာ်ဃာ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကမၤဟးဂီၤ မ့တမ့ၢ် ကသမံသမိး နတၢ်နုာ်လီၤကွၢ် ODB account တဘျီလၢ်လၢ်< လၢအတၢ်သ့ၣ်ညါဒၣ်၀ဲအပူၤ< တၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တအိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ< လၢတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါနၤ မ့တမ့ၢ် တဒုးသ့ၣ်ညါနၤအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ န>ၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်မၤဟးဂီၤ နမံၤလၢ ODB အပူၤန>ၣ် နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ နကသူ ODB ဆိကတီၢ်၀ဲတဘျီဃီန>ၣ်လီၤႉ
  4. နမၤဟးဂီၤကွံာ် န ODB account တဘျီလၢ်လၢ်သ့၀ဲ< ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တအိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤန>ၣ်လီၤႉ
  5. တၢ်သူ account အလုၢ်အလၢ်< ODB ပျဲနကအိၣ့်ရှ နဒူၣ်ဖိထၢဖိဒီတဒူၣ်အတၢ်နုာ်လီၤကွၢ့်ရှ သူ န ODB account လီၤႉ နအိၣ့်ရှ မူဒါလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့လၢ တၢ်သူ account အလုၢ်အလၢ်ခဲလၢာ်အဂီၢ်လီၤႉ နတဘၣ်မၢပှၤဂၤ< ဆှၢခီလီၤ< ဆါကဒါက့ၤ< တၢ်ဟ့ၣ်ပာ်စၢၤတၢ်အခွဲး မ့တမ့ၢ် နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကျဲတဘိဘိလၢ ကနုာ်လီၤသူ န ODB account ဘၣ်ႉ န ODB account န>ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ထဲလၢ နနီၢ်ကစၢ့်ရှ နဟံၣ်ဖိဃီဖိ အတၢ်သူအဂီၢ်ဧိၤန>ၣ်လီၤႉ
  6. နပာ်ဖျါထီၣ်သး့ရှအုၣ်နသးလၢ (၁) နသးအနံၣ်အလါအစှၤကတၢၢ်မ့ၢ်၀ဲ (၁၈) နံၣ် မ့တမ့ၢ် သးအနံၣ်အလါ ပလိၣ်ဘၣ်အသိး မ့တမ့ၢ် ဒ်ပတၢ်သိၣ်တၢ်သီအတၢ်ဘျၢလၢ ပပာ်ဖျါထီၣ်အီၤ အိၣ်၀ဲအသိးလၢ ပကဟ့ၣ်နၤ account လၢ နကသူအဂီၢ်< (၂) တၢ်ဂ့ၢ်ကိးမံၤလၢ နဆှၢထီၣ် မ့ၢ်၀ဲတီ၀ဲ့ရှ ဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါ၀ဲ< (၃) နမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အန>ၢ်စိန>ၢ်ကမီၤလၢ နကဟ့ၣ်ထီၣ် န account အဂ့ၢ်အကျိၤလီၤႉ နအၢၣ်လီၤလၢ နကလူၤပိာ်ထွဲ့ရှ မၤနမူနဒါ့ရှ တၢ်လၢနကဘၣ်မၤ ဒ်အဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ့ရှ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢအံၤအပူၤအသိးန>ၣ်လီၤႉ
 1. တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤအပနီၣ်တဖၣ်

(၂ႉ၁) မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်န>ၣ်< တၢ်လၢတၢ်ထုးထီၣ်အီၤခဲလၢာ့်ရှ တၢ်ဖံးတၢ်မၤအပနီၣ့်ရှ တၢ်ဂီၤတဖၣ်လၢ ပပာ်ဖျါထီၣ်လၢ ကပီၤဒၢလီၢ်အလိၤတဖၣ်န>ၣ် အိၣ်လၢ ODB အတၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤ အပနီၣ် အခွဲးအယာ် အတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢအဖီလာ်< ODB Ministriesယ Discovery House Publishersယ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤအပနီၣ် အတၢ်ပၢအဂၤတဖၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤႉ တၢ်လၢတၢ်ထုးထီၣ်အီၤတမံၤ မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်ထီၣ်အီၤအမံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂီၤအပနီၣ်လၢ ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ တအိၣ်ဘၣ်န>ၣ် တကဲထီၣ် တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤအပနီၣ်အဂၤတဖၣ် မ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အခွဲးအယာ် ဘၣ်ထွဲ့ရှမံၤ၀ဲန>ၣ် မ့ၢ်ဂ့ၤ< တၢ်ဂီၤ (ူသါသ) မ့ၢ်ဂ့ၤန>ၣ်ဘၣ်ႉ

 1. တၢ်တဟံးန>ၢ်မူဒါဘၣ်ထွဲ့ရှ တၢ်အုၣ်ကီၤတဖၣ်

(၃ႉ၁) ထီ&ီၤ ODB တပာ်ဖျါ ခၢၣ်စး မ့တမ့ၢ် တအုၣ်ကီၤအသးလၢ (၁) ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ ကမၤပှဲၤ နတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်< (၂) ကပီၤဒၢလီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ တၢ်မၤတံာ်တာ်အီၤတန>ၢ်< ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်၀ဲ< ဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်၀ီ၀ဲ< အိၣ်ဘံၣ်အိၣ်ဘၢ၀ဲ< မ့တမ့ၢ် ပူၤဖျဲး့ရှ တၢ်ကမူၤကမၣ်< (၃) တၢ်အစၢလၢ တၢ်ကမၤန>ၢ်အီၤလၢ တၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ် ဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်၀ီ၀ဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဒိးသန>ၤထီၣ်သးလၢအီၤသ့၀ဲ< မ့တမ့ၢ် (၄) တၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢထုးထီၣ်၀ဲ< တၢ်&ဲၣ်တၢ်ကျဲၤ< တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ< မ့တမ့ၢ် တၢ်အဂၤလၢ တၢ်ပရၤန>ၢ် မ့တမ့ၢ် မၤန>ၢ်အီၤလၢ ကပီၤဒၢလီၢ် ကထံၣ်န>ၢ် မၤပှဲၤနတၢ်မုၢ်လၢ်န>ၣ်ဘၣ်ႉ

(၃ႉ၂) တၢ်လၢအတၢ်အုၣ်ကီၤတအိၣ်နီတမံၤလၢ တၢ်မၤလဲၢ်ထီၣ်အါထီၣ် ဖဲအ့ကၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ ဒ်အဘၣ်တၢ်ပျဲအီၤလၢ တၢ်ပတံထီၣ် ဟ့ၣ်လီၤတၢ် ‘‘ဒ်အမ့ၢ်၀ဲအသိး’’ ့ရှဃုာ့်ရှတၢ်ကမူၤကမၣ်ခဲလၢာ် တအိၣ်ဘၣ့်ရှ တၢ်တဲဖျါထီၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးလၢ တၢ်အုၣ်ကီၤအဂီၢ်နီတမံၤဘၣ်လီၤႉ ဖဲအံၤ ODB စံးလၢ တအိၣ်မူအိၣ်ဒါလၢ တၢ်အုၣ်ကီၤကိးမံၤဒဲး့ရှ တၢ်ဘျၢတဖၣ်လၢ အဘၣ်ထွဲဆူ ကပီၤဒၢ့ရှ တၢ်ဂ့ၢ်< ပာ်ဃုာ့်ရှ တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤ အတၢ်အုၣ်ကီၤလၢ တအိၣ့်ရှ တၢ်အဒူၣ်အဆၢ< တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ< တၢ်တလုာ်သ့ၣ်ခါပတာ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီ< တၢ်မၤ့ကၢးမၤဘၣ်က့ၤတၢ် လၢတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိ လီၤလီၤဆီဆီ တမံၤအဂီၢ်< တအိၣ့်ရှ တၢ်အဃၢ်ဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်၀ီ မ့တမ့ၢ် လၢပှဲၤ၀ဲ< အိၣ့်ရှ တၢ်အစၢ< ့ရှတၢ်ကွၢ်ထွဲကနၣ်ဃုာ် တၢ်တအိၣ်ဘၣ်လီၤႉ တၢ်လီၤဘၣ်ယိာ်ဒီတခါညါ လၢအဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢ ကပီၤဒၢ့ရှ တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် ကအိၣ့်ရှနၤလီၤႉ

 1. တၢ်မၤကဲထီၣ်တၢ့်ရှ မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ် အဒူၣ်အဆၢ

(၄ႉ၁) တၢ်လၢတပာ်ဃုာ် လၢတၢ်မၤလဲၢ်ထီၣ်အါထီၣ်ဖဲ အ့ကၢးအဘၣ်ဒ်အဘၣ်တၢ်ပျဲအီၤလၢ တၢ်ပတံထီၣ်အသဲစးအိၣ်၀ဲအသိး အဂီၢ်န>ၣ်< ODB တအိၣ့်ရှအမူအဒါ လၢတၢ်မၤအသးနီတမံၤ ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ၀ဲ< ပာ်ဃုာ့်ရှ တၢ်လၢ တအိၣ့်ရှ အဒူၣ်အဆၢ< တၢ်လီၤလီၤဆီဆီ< တၢ်မၤအသးလၢ တၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤ< လိၤလိၤမ့ၢ်ဂ့ၤ တမ့ၢ်ဂ့ၤ< မ့တမ့ၢ် တၢ်တမံၤဂ့ၤတမံၤလၢ အမၤအသးအိၣ့်ရှ အဂ့ၢ်အခၢး (ပာ်ဃုာ်ဘၣ်ဆၣ် တအိၣ့်ရှ တၢ်အဒူၣ်အဆၢ< ဟးဂီၤလၢ တၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်အဃိ ဒ်ပစံးတၢ်အသိး တၢ်ဘၣ်ဘျုးလီၤမၣ်< မ့တမ့ၢ် တၢ်နာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ လီၤမၢ်< တၢ်မၤတံာ်တာ်တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤတၢ်< နီၢ်ကစၢ်အတၢ်ဟးဂီၤ< ဂ့ၢ်ကျိၤအတၢ်တဒၢလီၤမၢ်) < လီၤတိၢ်ကွံာ်လၢ တၢ်မၤလၢပှဲၤမူဒါ (ပာ်ဃုာ့်ရှ တၢ်နာ်လၢ အဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲလၢ အအိၣ့်ရှ အဂ့ၢ်အခၢး< တၢ်တကနၣ်ဃုာ်တၢ်< ့ရှကျိာ်စ့အဂၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အဂၤ အတၢ်လီၤမၢ် တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤ) လၢ အဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ်အံၤအပူၤ မ့တမ့ၢ်လၢ တၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ တသ့အဃိ< ဖဲ ODB သ့ၣ်ညါ၀ဲ မ့တမ့ၢ် ့ကၢးသ့ၣ်ညါ၀ဲ< တၢ်လီၤမၢ်ဒ်သိးအံၤတဖၣ် မၤအသးသ့၀ဲန>ၣ်ဘၣ်လီၤႉ နမ့ၢ်တသးမံလၢ တၢ်ဂ့ၢ်တတီၤတီၤ ဘၣ်ထွဲ့ရှ ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ< မ့တမ့ၢ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤတဖၣ်အံၤအကျါ တမံၤမံၤန>ၣ်< နမူနဒါ့ရှ နတၢ်မၤမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆိကတီၢ်ကွံာ် နတၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ့်ရှ န account လၢ ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤန>ၣ်လီၤႉ တၢ်အဒူၣ်အထၢလၢ ကမၤအသးလီၤတံၢ်တဖၣ်< တၢ်Bတီဃာ်တဖၣ့်ရှ တၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဒါတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်သူဘၣ်ထွဲအီၤဆူ တၢ်မၤအါထီၣ်လၢ အ့ကၢးအဘၣ် အတၢ်ပျဲခီဖျိ တၢ်ပတံထီၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ< ဖဲလၢ တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ် တမံၤလၢ်လၢ် လီၤတိၢ်ကွံာ်လၢ အတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိဒၣ်လဲာ်န>ၣ်လီၤႉ

(၄ႉ၂) တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤလၢ တၢ်ဟးဂီၤအဂီၢ်

နဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢ နကဒီတဒၢ< နကလိးက့ၤ့ရှ ဟံးဃာ် ODB အတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး့ရှ ထီဒါတၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢအဃ့< အိၣ်မူအိၣ်ဒါ< ဃ့န>ၢ်< စံၣ်ညီၣ်< မၤလီၤမၢ်< မၤဘၣ်လိာ်< တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဖၣ့်ရှ တၢ်ဘၣ်ထွဲအပရၤ့ရှ တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့တဖၣ် (ပာ်ဃုာ့်ရှ ပီၢ်&ီအပရၤ) < လၢ ODB ကဘၣ်ဟ့ၣ်န>ၣ်< ကကဲထီၣ် နမူနဒါလၢ နကဘၣ်ဟ့ၣ်၀ဲ ခီဖျိ နသူ ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ့ရှ တၢ်မၤဟးဂီၤတဖၣ်အံၤ အိၣ်ထီၣ်ဖဲ နလုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ့်ရှ မၤကမၣ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ ODB ပာ်လီၤအီၤတမံၤမံၤ အခါန>ၣ်လီၤႉ

 1. ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤအဂီၢ်ဂ့ၢ်ကျိၤ အတၢ်ဒီတဒၢသနူ

(၅ႉ၁) နဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး့ရှ တူၢ်လိာ် ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤအဂီၢ် အတၢ်မၤဂ့ၢ်ကျိၤအတၢ်ဒီတဒၢသနူ အတၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ< လၢအအိၣ်ဖျါ၀ဲလၢ ကပီၤဒၢအလီၢ်အံၤလီၤႉ

(၅ႉ၂) တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်တမံၤလၢ်လၢ် ဘၣ်ထွဲ့ရှ ODB ဂ့ၢ်ကျိၤအတၢ်ဒီတဒၢသနူ ကဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢပၢၤအီၤလၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ့ရှ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢဘၣ်၀ဲ့ရှ တၢ်အၢၣ်လီၤဘၣ်သူၣ်ဘံၣ်သးအံၤ ဒ်န>ၣ်အသိး တၢ်တဖၣ်လၢ တၢ်ပာ်လီၤအီၤလၢ အအိၣ်လၢ ODB ဂ့ၢ်ကျိၤအတၢ်ဒီတဒၢသနူအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲန>ၣ်လီၤႉ

 1. တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤထီ&ီၤ (General Terms)

(၆ႉ၁) တၢ်မၤသီထီၣ် (Modification) ႉ ODB ပာ်ကီၤဃာ် တၢ်အခွဲးအယာ် ကိးဆၢကတီၢ်ဒဲး့ရှ အတၢ်သဘ@အလၢအပှဲၤလၢ ကဆီတလဲ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤတဖၣ်< တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်< ့ရှတၢ်ကစီၣ်လၢ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤလၢ ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ အဖီခိၣ်< ပာ်ဃုာ်ဘၣ်ဆၣ် တအိၣ့်ရှ တၢ်အဒူၣ်အဆၢဆူ တၢ်မၤတဖၣ်လၢ အဘၣ်ထွဲ့ရှ တၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ်အံၤဘၣ်ႉ ODB ကမၤသီမၤဂ့ၤထီၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ တဘျီလၢ်လၢ် ခီဖျိ မၤဂ့ၤမၤအါထီၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်အံၤလီၤႉ န့ကၢးနုာ်လီၤကွၢ်အီၤ တဘျီဘၣ်တဘျီလၢ နကကွၢ်ကဒါက့ၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤလၢ တၢ်မၤအါထီၣ်အီၤ မ့ၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်တၢ်စၢဃာ်အီၤ့ရှနၤအဃိန>ၣ်လီၤႉ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ထွဲ့ရှ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ ကဘၣ်တၢ်ဟံးန>ၢ်အလီၢ်လၢ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢ အဖိးသဲစးလၢ အဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤနၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤလၢ အအိၣ်လၢ ကပီၤဒၢလီၢ် အဖီခိၣ် အတၢ်ပာ်ဖျါလီၤလီၤဆီဆီတဖၣ် အပူၤန>ၣ်လီၤႉ ODB ပာ်ကီၤဃာ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် ကိးဘျီဒဲး့ရှ အတၢ်သဘ@လၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢ ကမၤသီထီၣ် မ့တမ့ၢ် တမၤဆူညါလၢၤဘၣ်< တၢ်တစိၢ်တလီၢ် မ့တမ့ၢ် အဂၢၢ်အကျၢၤ< ကပီၤဒၢလီၢ် (မ့တမ့ၢ် တၢ်လီၢ်လၢ အဘၣ်ဃး တတီၤတီၤ) အိၣ့်ရှတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါနၤ မ့တမ့ၢ် တဒုးသ့ၣ်ညါနၤဘၣ် န>ၣ်လီၤႉ နအၢၣ်လီၤဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢ ODB တအိၣ်မူအိၣ်ဒါလၢ ပှၤသၢဂၤတဂၤလၢ အမံၤတဖျါ မ့ၢ်နုာ်လီၤကွၢ်တၢ်ဖဲ တၢ်မၤသီထီၣ် တမံၤလၢ်လၢ် ကတီၢ်အခါ< တၢ်သုးကွံာ် မ့တမ့ၢ် တဆဲးကျိးမၤဘၣ်ထွဲ့ရှ ကပီၤဒၢအခါန>ၣ်လီၤႉ

(၆ႉ၂) တၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်မၤ (Assignment) ႉ နတဘၣ် ဟ့ၣ်လီၤ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တမံၤလၢ်လၢ်< တၢ်မၤတမံၤလၢ်လၢ် ဆူ ခၢၣ်စးအအိၣ်< ဘၣ်ထွဲ့ရှ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢ မ့တမ့ၢ် အတၢ်ဂ့ၢ်တတီၤတီၤ တအိၣ်ဘၣ့်ရှ တၢ်ကွဲးဒုးသ့ၣ်ညါ ODB န>ၣ်ဘၣ်ႉ တၢ်မ့ၢ်မၤဒ်န>ၣ်အဃိ နကဘၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်နၤလၢ နလုၣ်သ့ၣ်ခါ ပတာ် တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢ န>ၣ်လီၤႉ

(၆ႉ၃) ထံကီၢ်လၢ အန>ၢ်စိန>ၢ် ကမီၤလၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အဂီၢ် (Jurisdiction) ႉ တၢ်စံၣ်ညီၣ် အၢၣ်လီၤ တဖၣ်အံၤ ကဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢအီၤ့ရှပာ်ဖျါနၢ်ပၢၢ်အီၤ ဒ်၀့ၢ်မံး့ှှံးကၣ် အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ အိၣ်၀ဲအသိး< ဒ်သိး တၢ်သိၣ်တၢ်သီ အတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ် တအိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်လီၤႉ ့ရှ ပှၤလၢအဟ့ၣ်ထီၣ် အမံၤလၢကသူအီၤ ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး့ရှ အၢၣ်လီၤလၢ တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်ကိးမံၤဒဲး တၢ်လိာ်ကွီၣ်ဘၣ်ထွဲ့ရှ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤအံၤ့ရှ တၢ်တဖၣ်လၢ အဘၣ်ထွဲ့ရှ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ အဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ့ရှ မၤအသးတဖၣ် မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ထွဲ့ရှ တၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ့်ရှ တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်န>ၣ် ကဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢ့ရှ အ၀ဲသ့ၣ်တမံၤစုာ်စုာ်န>ၣ် ကဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပီတ့အီၤလၢ ၀့ၢ်မံး့ှှးကၣ်အကွီၣ်ဘျီၣ့်ရှ ဒ်၀့ၢ်မံး့ှှံးကၣ် အသဲစးအတၢ်ဘျၢအိၣ်၀ဲ အသိးန>ၣ်လီၤႉ တၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ်တဂၤ အံၤ တဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤ ထံကီၢ် လီၢ်က၀ီၤလၢအခွဲးတအိၣ်လၢ ကသူတၢ်ခဲလၢာ်လၢ အဘၣ်ထွဲ့ရှ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ့ရှ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢအံၤဘၣ်ႉ ပာ်ဃုာ့်ရှ တၢ်ဂ့ၢ်တတီၤအံၤလၢ တအိၣ့်ရှ တၢ်အဒူၣ်အဆၢဘၣ်န>ၣ်လီၤႉ

(၆ႉ၄) တၢ်မၤဖျါအါထီၣ် အ့ကၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ (Equitable Relief) ႉ နသ့ၣ်ညါ့ရှ အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢ တၢ်လုၣ်သ့ၣ်ခါပတာ် တၢ်မၤတမံၤလၢ်လၢ်လၢ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢအံၤ အဖီလာ် ကဒုးအိၣ်ထီၣ်န>ၢ် ODB တၢ်ဟးဂီၤ ဒိၣ်ဒိၣ်မုာ်မုာ်< လၢတၢ်ဘှီက့ၤအီၤန>ၢ်ညီညီ လၢကျိာ်စ့လၢတၢ်ဃ့န>ၢ်နၤဒ်သဲစးအိၣ်၀ဲအသိးန>ၣ်ဘၣ်ႉ ဒ်တၢ်ဘျၢအိၣ်၀ဲအသိး< လၢတၢ်မၤအသးတမံၤလၢ်လၢ်အပူၤန>ၣ် နမ့ၢ်လုၣ်သ့ၣ်ခါပတာ်တၢ်ဘျၢ့ရှ တၢ်ဟးဂီၤမ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်န>ၣ်အဃိ< မ့တမ့ၢ်နတၢ်မၤလၢ အဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဟးဂီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်လီၤမၢ်တနီၤ< မၤဂံၢ်ဘါစၢ်လီၤ