ပနာ်လံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤ့ရှအသီ အတၢ်ကွဲးစီဆှံတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဒိၣ်ဘၢကွဲးအီၤလၢယွၤ< တအိၣ့်ရှ တၢ်ကမူၤကမၣ်လၢ တၢ်ကွဲးစီဆှံ အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ တဖၣ်အပူၤ< လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်၀ဲလၢ ခ&ံာ်အပူၤ< ့ရှမ့ၢ်တၢ်လၢအလီၣ်ဖျါထီၣ် ပဘၣ်တၢ်တ့လီၤပာ်လီၤပှၤ< ပလီၤတဲာ်ကွံာ်< ပဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤ< ့ရှတၢ်ပာ်ကဒါက့ၤပှၤလၢပလီၢ်န>ၣ်လီၤႉ


ပနာ်ယွၤသၢဂၤတဂၤဃီလၢ အမ့ၢ် ပၢ်< ဖိခွါ< ့ရှသးစီဆှံလီၤႉ


ပနာ်လၢ ယ့ၣ့်ှâးခ&ံာ်မ့ၢ်ယွၤ လၢလၢပှဲၤပှဲၤ့ရှ ပှၤကညီလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့< ယွၤအဖိခွါလၢအအိၣ်ထဲတဂၤဧိၤ< ့ရှပၢ်အတၢ်လီၣ်ဖျါထီၣ် အလၢအပှဲၤန>ၣ်လီၤႉ


ပနာ်ယ့ၣ့်ှâးအတၢ်ဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢ မုၣ်ကနီၤစီဆှံ< အတၢ်အိၣ်မူလၢ အပူၤဖျဲး့ရှ တၢ်ဒဲးဘး< အတၢ်လုၢ်ထီၣ်သးအတၢ်သံ< အတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤလၢ နီၢ်ခိနီၢ်ခီ< အတၢ်က့ၤထီၣ်ဆူ ပၢ်ကစၢ်ယွၤအအိၣ်< ့ရှအတၢ်မၤနၢၤအတၢ်ဟဲက့ၤကဒါက့ၤန>ၣ်လီၤႉ


ပနာ်လၢ ပတၢ်လီၤတဲာ်ကွံာ်အစၢမ့ၢ်၀ဲ ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ပှၤလၢတၢ်ဒဲးဘး့ရှ တၢ်သံလီၤထူလီၤယိာ်လီၤႉ ယွၤဟ့ၣ်လီၤပှၤ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤခီဖျိ ယ့ၣ့်ှâး< ပှၤထဲတဂၤဧိၤလၢ အမၤဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့က့ၤ ပှၤခဲလၢာ် လၢအပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးလၢ အတၢ်ဒဲးဘးအပူၤ့ရှ ပာ်လီၤအတၢ်နာ်လၢအ၀ဲအပူၤန>ၣ်လီၤႉ


ပနာ်လၢခီဖျိလၢ သးစီဆှံအဃိန>ၣ် ပထံၣ်သ့ၣ်ညါအၢၣ်လီၤက့ၤ ပတၢ်ဒဲးဘး့ရှဆှၢပှၤ< လၢတၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသး့ရှ တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်အသီ< ဆူယွၤအဒူၣ်ဖိထၢဖိအပူၤလၢ ပကအိၣ်မူ့ရှ ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်လီၤဂာ့်ရှခ&ံာ်< လၢတၢ်စူၢ်နာ်ယွၤအပူၤ< ့ရှလၢတၢ်အဲၣ်ပှၤဂၤအပူၤန>ၣ်လီၤႉ


ပနာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖှိၣ်ဃီ< လၢအဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလၢ ယွၤအဒူၣ်ဖိထၢဖိ အနီၢ်ခိတဖၣ်< ဘၣ်တၢ်ဒုးမၤအီၤလၢ ပှၤတဖၣ်လၢ အအိၣ်လၢခ&ံာ်အပူၤ< ့ရှပှၤတဖၣ်လၢအဘၣ်တၢ်မၤလိာ်အီၤလၢ ကလဲၤဒုးကဲထီၣ်သကိးပှၤကလုာ်ခဲလၢာ်လၢ ပှၤပိာ်ခ&ံာ်အခံတဖၣ်န>ၣ်လီၤႉ


ပနာ်ပကစၢ်အတၢ်ဟဲက့ၤကဒါက့ၤလၢ ကဟဲစိာ်အဘီအမုၢ်အလၢအပှဲၤ< လၢကစံၣ်ညီၣ်ပှၤမူ့ရှပှၤသံ< ့ရှကပာ်ကဒါက့ၤ အတၢ်ဘၣ်တ့အတၢ်ဃူတၢ်ဖိး့ရှ တၢ်သူၣ်ခုသးခုန>ၣ်လီၤႉ