ဂ့ၢ်ကျိၤ အတၢ်တဒၢသနူ

ဂ့ၢ်ကျိၤ အတၢ်တဒၢသနူ

တၢ်စးထီၣ်သူအီၤ း လါယနူၤအါ&ံၤ ၁၅ သီ ၂၀၁၅

ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤ၀ဲၤလီၤ (Our Daily Bread Ministries) ဟဒODBဒယ ဒWeဒယ မ့တမ့ၢ် ‘Us’ြ ပာ်လုာ်ပာ်ပရၤ ပှၤလၢ အနုာ်လီၤကွၢ် ပကပီၤဒၢအလီၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤ အတၢ်တဒၢလီၤႉ ပဒုးအိၣ်ထီၣ် သနူအံၤလၢ ပကပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢ ပပာ်ဖှိၣ်အီၤ ခီဖျိလၢပကပီၤဒၢ့ရှ လီတဲစိအလံာ်ပတံထီၣ်တဖၣ် ့ရှ ပပာ်ဖှိၣ်< သူ< ့ရှ &ၤလီၤ တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်အံၤ ဒ်လဲၣ်န>ၣ်လီၤႉ ဂ့ၢ်ကျိၤအတၢ်တဒၢ အတၢ်ပာ်ဖျါအံၤ တၢ်သူအီၤဘၣ်ထွဲဆူ တၢ်ဟူးဂဲၤဖံးမၤ ဘၢၣ်က၀ီၤတဖၣ်လၢ အဘၣ်ထွဲ မၤဃုာ်တၢ့်ရှ ODB လီၤႉ

ဂ့ၢ်အတၢ်ဖျါ အတၢ်တဒၢအတၢ်ပာ်ဖျါ (Privacy statement)

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ်အီၤလၢ ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤန>ၣ် တၢ်ကသူအီၤဒ် တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢလာ်တဖၣ်အံၤ အိၣ်၀ဲအသိးလီၤႉ

 1. နီၢ်ကစၢ်ဂ့ၢ်ကျိၤသနူ (Personal Information Policy)

ODB ပၢၤဃာ်၀ဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အဒိၣ်အလဲၢ်သနူ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးတမံၤလၢ ပတဆါ< ဒိးလဲ မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်လီၤနဂ့ၢ်နကျိၤဆူ ပှၤအဂၤတဖၣ်< တၢ်က&ၢက&ိအဂၤတဖၣ်လၢ ကျဲအဂၤတဘိနီတဘျီ< လၢမုာ်ကျိၤ၀ဲၤကွၢ် အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ လၢတၢ်မၤန>ၢ် တၢ်ဘၣ်ဘျုးအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ဘၣ်လီၤႉ တၢ်ကသူဒၣ်အီၤထဲလၢ အဘၣ်ထွဲ့ရှ တၢ်သိၣ်တၢ်သီ< မ့တမ့ၢ်လၢ တၢ်ကဒီတဒၢ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ်< တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်တဖၣ်< မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဘၣ်ထွဲ့ရှ ODB < ပှၤလၢ အသူပကပီၤဒၢတဖၣ်< ့ရှပှၤအဂၤတဖၣ်န>ၣ်လီၤႉ နီၢ်ကစၢ် အတၢ်ဂ့ၢ်အဂၤတဖၣ် (မံၤ< အိၣ်ဆိးလီၢ်< ကွဲၤဒီနၢ် အနီၢ်ဂံၢ်< ့ရှ e.mail) လၢနဆှၢထီၣ်ဆူ ပအိၣ်န>ၣ် တၢ်သူဒၣ်အီၤထဲလၢ တၢ်ကွၢ်စိလၢ အဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တ့ၢ်အီၤတဖၣ်အဂီၢ်ဧိၤန>ၣ်လီၤႉ

 1. တၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ့်ရှ သူနီၢ်ကစၢ်ဂ့ၢ်ကျိၤ (Collection and use of Personal Information)

ဒိးသန>ၤထီၣ်အသးလၢ နသူပကပီၤဒၢလီၢ်ဒ်လဲၣ် အဖီခိၣ်န>ၣ်< ပကသံကွၢ်နၤနနီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤလၢ နကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ ပှၤအဂီၢ်န>ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ မ့ၢ်နတၢ်ဃုထၢလၢ နကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤပှၤဧါ တဟ့ၣ်ပှၤဧါန>ၣ်လီၤႉ သနာ်က့< နမ့ၢ်တဟ့ၣ်ခီလီၤ ပှၤနဂ့ၢ်နကျိၤဘၣ်အဃိ တၢ်ဂ့ၢ်တနီၤလၢကပီၤဒၢအလိၤ တမ့ၢ်ကဟဲဖျါထီၣ်၀ဲဘၣ်ႉ နီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤန>ၣ် ပာ်ဃုာ့်ရှ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတမံၤလၢ်လၢ်လၢ အပာ်ဖျါနတၢ်မ့ၢ်တၢ်< မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢ တၢ်သူအီၤကသ့လၢ တၢ်ကသ့ၣ်ညါနီၣ်နၤ< တၢ်ကဆဲးကျိးနၤ< မ့တမ့ၢ်သ့ၣ်ညါနတၢ်လီၢ်န>ၣ်လီၤႉ တၢ်အဒိတနီၤလၢ ပကသံကွၢ့်ရှ ပာ်ဖှိၣ်နနီၢ်ကစၢ် အဂ့ၢ်အကျိၤ ပာ်ဃုာ့်ရှ –

    1. တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲနဒုးအိၣ်ထီၣ် (ODB account)

ဖဲနဒုးအိၣ်ထီၣ် account တခါန>ၣ် နကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ် န e.mail ့ရှ လံာ်ပ&ၢလၢ တၢ်ကဘၣ်ဆှၢလီၤအီၤ အလီၢ်အကျဲ့ရှ နကဘၣ်ဃုထၢပာ်ဖျါ နတၢ်သးစဲအဒိၣ်ကတၢၢ် အဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်န>ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤပျဲပှၤလၢ ပကဆှၢန>ၢ်နၤ တၢ်ဂ့ၢ်ပမၤဂ့ၤမၤအါထီၣ်လၢ အချုးန>ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်< ဆဲးကျိးနၤဘၣ်ထွဲ့ရှ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်< တၢ်&ဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ပမၤဂ့ၤမၤအါထီၣ်တဖၣ်< တၢ်ဖံးတၢ်မၤအသီတဖၣ့်ရှ တၢ်လၢပဟ့ၣ်ထီၣ်အသီတဖၣ်< ့ရှတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤအဂၤတဖၣ်န>ၣ်လီၤႉ

    1. ဆဲးကျိးပှၤ (contact us) ပသူဆဲးကျိးပှၤ လံာ်ပတံတဖၣ်လၢ အအိၣ်လၢ ပကပီၤဒၢလီၢ် အပှာ်ဘျဲးစဲ အကလုာ်ကလုာ်အလိၤ လၢပကပျဲ နဆဲးကျိးပှၤလိၤလိၤဃုာ့်ရှ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်< တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ်< ့ရှတၢ်သကွံၢ်ကညးလၢ နကဃ့လီၤပှၤတဖၣ်လီၤႉ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤ တၢ်သူအီၤလၢ တၢ်ကစံးဆၢက့ၤ နတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်< ့ရှတၢ်သကွံၢ်ကညးတဖၣ်လီၤႉ ဘၣ်တဘၣ်န>ၣ် ပကပာ်ဖိှၣ်ပၢၤဃာ် ပာ်နတၢ်ကွဲးတီၣ်ထီၣ် နတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် လၢပကမၤ ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် ပကပီၤဒၢလီၢ့်ရှ အတၢ်&ဲၣ်တၢ်ကျဲၤ< မ့တမ့ၢ် ကွၢ်ကဒါက့ၤအီၤ့ရှ မၤဟးဂီၤကွံာ် တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်န>ၣ်လီၤႉ

    2. တၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ e.mail (E.mail Registration)

နအိၣ့်ရှ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ နကဒိးန>ၢ် e.mail တဖၣ် ထီဘိလၢ ODB လီၤႉ ဖဲနဆဲးလီၤနမံၤလၢ e.mail အဂီၢ်န>ၣ် နကဘၣ်တၢ်သံကွၢ်နၤလၢ နကဟ့ၣ်လီၤ နနီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤ (ပာ်ဃုာ့်ရှန e.mailယ နမံၤ< နထံကီၢ်< ့ရှတၢ်လၢနဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးဒိၣ်တဖၣ်) လီၤႉ တၢ်ဂ့ၢ်လၢနဟ့ၣ်ခီလီၤတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်သူအီၤလၢ တၢ်ကဆှၢအီၤ e.mail ဆူနအိၣ်အဂီၢ်< တၢ်ကမၤနီၣ် နတၢ်လဲၤခီဖျိ့ရှ မၤဂ့ၤမၤအါထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ် တၢ်လၢ ပဟ့ၣ်ထီၣ်တဖၣ်လီၤႉ ပဆှၢလီၤ e.mail ထဲဒၣ်ဆူ ပှၤသူတၢ်တဖၣ်လၢ ဃုထၢ၀ဲလၢ ကမၤသကိးတၢ့်ရှ ပတၢ်&ဲၣ်တၢ်ကျဲၤ့ရှ တူၢ်လိာ် ပတၢ်ဆှၢလီၤလံာ်ပ&ၢတဖၣ်အအိၣ်ဧိၤန>ၣ်လီၤႉ ဆၢကတီၢ်ဖဲ နဆဲးလီၤ နမံၤ့ရှ နမ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးလၢၤလၢ နမံၤကအိၣ်လၢ e.mail အတၢ်&ဲၣ်လီၤအပူၤလၢၤဘၣ်န>ၣ်အဃိ< နပတံထီၣ်အီၤ ခီဖျိ နဆီၣ်လီၤထုးကွံာ်မံၤလၢ အအိၣ်လၢ e.mail အပူၤသ့၀ဲလီၤႉ

    1. လီၤတဲစိတၢ်&ဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပိးအလီတဖၣ် (Mobile Apps)

ပအိၣ့်ရှတၢ်&ဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အပိးအလီအကလုာ်ကလုာ်လၢ လီတဲစိတဖၣ်အဂီၢ်< ပာ်ဃုာ့်ရှ ကွဲၤဒီနၢ့်ရှ လီတဲစိ ဘ့ၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤႉ တၢ်နုာ်လီၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤဆူ က့ၢ်ဂီၤကိးမံၤဒဲးလၢအအိၣ်လၢ တၢ်ပတံထီၣ်တဖၣ်အပူၤ «ပာ်ဃုာ့်ရှတၢ်ကွဲးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်< တၢ်ကွဲးနီၣ်ဃာ်တဖၣ်< ့ရှတၢ်မၤနီၣ်ဃာ် ပှာ်ဘျးစဲလီၢ်»< လိၣ်ဘၣ်၀ဲလၢ နကဒုးအိၣ်ထီၣ် account တခါလီၤႉ

 1. တၢ်နုာ်ကွဲးတၢ်ကွဲးနီၣ်တဖၣ့်ရှ တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် (Logged files and cookies)

ဖဲနနုာ်လီၤကွဲးနီၣ်တၢ်လၢ ပှာ်ဘျးစဲ အလိၤန>ၣ်< န ၢ်ှာ် ဒၢနုာ်လီၤ၀ဲ ၢ်ာ် အလီၢ်အကျဲလၢ နခီၣ်ဖၠူထၢၣ်အပူၤလၢ အကစၢ်ဒၣ်၀ဲ တဘျီဃီလီၤႉ ကပီၤဒၢ အတၢ်&ဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ အပၢဆှၢ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဃုထံၣ်မၤ သ့ၣ်ညါ၀ဲ နခီၣ်ဖၠူထၢၣ် ခီဖျိအ၀ဲ အ ၢ်ာ် အလီၢ်အကျဲ< ့ရှပသူန ၢ်ာ် အလီၢ်အကျဲလၢ ပကမၤစၢၤ တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်< ဆူပကပီၤဒၢ အတၢ်ပၢ တၢ်ဆှၢ< ့ရှမၤဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် တၢ်ပိးတၢ်လီအပတီၢ်လၢ ပကပီၤဒၢဟ့ၣ်ထီၣ်တဖၣ် တပယူာ်ဃီန>ၣ်လီၤႉ

 1. တၢ်ထၢဖှိၣ် ပာ်ဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ (ၢ်ည်သမာၠအငသည ဃသူူနခအနိ)

ပထၢဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်လၢ နအိၣ်လၢပကပီၤဒၢအပူၤ လၢကျဲအကလုာ်ကလုာ်လီၤႉ တၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိ တမံၤလၢ ပထၢဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ် နနီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤလၢနအိၣ်န>ၣ် မ့ၢ်ဒ်သိး ပကဟ့ၣ်နၤတၢ်လဲၤခီဖျိ အဂ့ၤကတၢၢ်< လၢအပှဲၤ့ရှ အခီပညီ< ့ရှမၤဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါ မၤပှဲၤနတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န>ၣ်လီၤႉ ODB ကထၢဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ် နီၢ်ကစၢ်ဂ့ၢ်ကျိၤလၢ ပှၤခဲလၢာ်လၢ အပရၤတၢ်လၢအဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်အီၤ ဘၣ်ထွဲ့ရှ သိဘႉသမါODB ့ငညငျအမငနျ မ့ၢ်ဂ့ၤ< တၢ်လၢအစဲကျံးထုးထီၣ်၀ဲ တပတီၢ် ဘၣ်တပတီၢ် မ့ၢ်ဂ့ၤန>ၣ်လီၤႉ နနီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤတမံၤလၢ်လၢ်လၢ နဟ့ၣ်ခီလီၤဆူ ODB န>ၣ် ညီနုၢ် (က) ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်လၢ အဘၣ်တၢ်မၤကဲထီၣ့်ရှသူအီၤ (ခ) ဃုကွၢ်ထံ့ရှ ပဲာ်ဖးနီၤဖး ပှၤဟဲနုာ်လီၤကွၢ်တၢ့်ရှ ပှၤသူတၢ် အတၢ်ဟူးဂဲၤဖံးမၤ< (ဂ) မၤစၢၤတၢ်တိာ်ခါဆူညါ အတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဘၣ်ထွဲ့ရှ ကပီၤဒၢလီၢ်< တၢ်လၢအဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်အီၤတဖၣ့်ရှ ဟ့ၣ်ထီၣ်အီၤ တဖၣ်< (ဃ) မၤဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်ခီၣ်ထံး ဘၣ်ထွဲ့ရှ ကပီၤဒၢလီၢ် အပှၤသူတၢ်ဖိ့ရှ အပှၤပရၤတၢ် ဖိတဖၣ်လီၤႉ လၢပကဆှၢလီၤန>ၢ်နၤ တၢ်လၢပထုးထီၣ်အီၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်&ဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ နဃ့သကွံၢ်ကညး တဖၣ်အဂီၢ်< အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် နီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤဆူ ပဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် ODB အ၀ဲဒၢးတဖၣ့်ရှ တၢ်က&ၢက&ိလၢ အဘၣ်ထွဲ့ရှ အိၣ်လၢပတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢအဖီလာ်တမံၤလၢ်လၢ်န>ၣ်လီၤႉ

    1. ပမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ့ရှ ခၢၣ်စးလၢ ပနာ်န>ၢ်ဘၣ်အီၤတဖၣ့်ရှ မုၢ်ကျိၤ၀ဲကွာ်အ&ၢဖိတဖၣ် လၢအဆီၣ်ထွဲ မၤစၢၤ ပတၢ်မၤ့ရှ တၢ်ပိးတၢ်လီလၢ ODB လိၣ်ဘၣ်တဖၣ့်ရှ အတၢ်မၤလၢ အဘၣ်ထွဲတဖၣ် လၢကဟ့ၣ်၀ဲ တၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ထုးထီၣ့်ရှ ဟ့ၣ်ထီၣ်တဖၣ်လီၤႉ ပကဟ့ၣ်နီၤလီၤ ပတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်ဆူ ခၢၣ်စးတဖၣ့်ရှ မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ် အတၢ်မၤတဖၣ် လၢအဘၣ်ထွဲ့ရှ ပှၤန>ၣ်လီၤႉ အဒိ< နမ့ၢ်ပရၤတၢ်လၢ ပအိၣ်န>ၣ်< နဂ့ၢ်နကျိၤလၢ နဟ့ၣ်ပှၤတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ်အီၤလၢ ပခၢၣ်စးတဖၣ်အံၤ< ့ရှ န ဃမနိငအ ခၠမိ အဂ့ၢ်အကျိၤ ကဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤဆူ ပ ဃမနိငအ ခၠမိ အအိၣ် ဒ်သိးပမၤတၢ်ဆါတၢ်ပရၤ ကလၢပှဲၤ၀ံၤ၀ဲ အဂီၢ်လီၤႉ ၀ံသးစူၤ တဘၣ်ဆှၢထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢ နတအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ခီနီၤလီၤအီၤတဂ့ၤႉ

    2. ပထၢဖှိၣ်ပှၤသၢဂၤတဂၤ (မိ –party audience) လၢ အမံၤအိၣ်ဖျါတဂၤအတၢ်ဂ့ၢ် (ဒ်အမ့ၢ်သး အနံၣ်အလါ< မုၣ်^ခွါ< ့ရှ တၢ်သးစဲတဖၣ်) ခီဖျိ Google အတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါန>ၣ်လီၤႉ ပသူတၢ်ဂ့ၢ်အံၤလၢ ပကမၤဒိၣ်ထီၣ် ထီထီၣ့်ရှ မၤဂ့ၤထီၣ် ပကပီၤဒၢလီၢ်န>ၣ်လီၤႉ ပကသူစ့ၢ်ကီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤလၢ ပကမၤဘၣ်ထွဲ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် တဖၣ်လၢ ပကမၤဂ့ၤထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ဆူပှၤသူတၢ်တဖၣ်အအိၣ်န>ၣ်လီၤႉ

    3. ဒ်အလီၢ်အိၣ်၀ဲအသိးန>ၣ်< ပကဃ့ကညး ပှၤသူတၢ်ဖိလၢ ကဆှၢန>ၢ်ပှၤ အတၢ်ထံၣ်လၢ တၢ်လၢပထုးထီၣ်အီၤ တဖၣ် အဖီခိၣ်လီၤႉ တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ပကသူအီၤလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့လၢ ပကမၤဒိၣ်ထီၣ်ဂ့ၤထီၣ် တၢ်လၢပထုးထီၣ့်ရှ &ဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤတဖၣ်လီၤႉ

    4. ပကဆဲးကျိးနၤလၢ နကဟ့ၣ်ပှၤ နဂ့ၢ်နကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ အလူၤချုးန>ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဒ်သိး နကပာ် သူၣ်ပာ်သး့ရှသ့ၣ်ညါ တၢ်လၢ ပကထုးထီၣ့်ရှမၤအီၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ်လၢ ပဟ့ၣ်ထီၣ်လၢ နသူအီၤသ့တဖၣ်လီၤႉ

    5. ODB ့ရှ ီံာ် မ့ၢ်တၢ်က&ၢက&ိလၢ တဃုမၤန>ၢ် တၢ်ဘၣ်ဘျုးဘၣ်လီၤႉ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဘၣ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအီၤလၢ တံၤသကိးတဖၣ့်ရှ က&ၢဖိလၢ အသူၣ်တီသး&ၤတဖၣ်လီၤႉ ပတဆှၢလီၤတၢ်ဟ့ၣ် လၢ အဘၣ်တၢ်ဃ့အီၤတမံၤလၢ်လၢ်ဆူ ပှၤလၢအဆဲးကျိးပှၤတဖၣ် အအိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ပှၤအမံၤလၢ အအိၣ်လၢ ပစ&ီအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ နီတမံၤဘၣ်ႉ သနာ်က့< ပဟံးဃာ်ပၢၤဃာ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ပကဆီတလဲတၢ်ဃ့တၢ်ဟ့ၣ် အံၤ အသနူလၢ ခါဆူညါကတီၢ်အပူၤ ဒ်ဘၣ်တၢ်နဲၣ်အီၤလၢ ODB ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်အသိးန>ၣ်လီၤႉ

 1. တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ (Security) ႉ တၢ်ဒီတဒၢနဂ့ၢ်နကျိၤ့ရှ နတၢ်ခူသူၣ်မ့ၢ် ODB အတၢ်မၤလၢ အကါဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤလီၤႉ ပသူတၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤ အတၢ်မၤလၢ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤလၢ ကွဲၤထံၣ်ဟူ့ရှ ကွဲၤလ့လိၤလၢ အအိၣ့်ရှအဂ့ၢ်ခၢးဒ်သိး ပကဒီတဒၢ ပကပီၤဒၢလီၢ်အသူးအသ့ၣ့်ရှ တၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အိၣ့်ရှ တၢ်နာ်န>ၢ်ပှၤအပူၤလီၤႉ ပပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ့်ရှ ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢ အန>ၢ်စိန>ၢ်ကမီၤတဖၣ် ပာ်သူၣ်ပာ်သး၀ဲ ဂ့ၢ်ကျိၤအတၢ်ခူသူၣ့်ရှ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ အသနူတဖၣ့်ရှ နဂ့ၢ်နကျိၤ န>ၣ် ပှၤနုာ်လီၤကွၢ်အီၤ သ့ဒၣ်ထဲ ပပှၤမၤတၢ်ဖိလၢ အလိၣ်ဘၣ်နဂ့ၢ်နကျိၤလၢ နမၤအတၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်ဧိၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ပဟ့ၣ်တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့တသ့< ့ရှဒိးသန>ၤထီၣ်အသးတသ့ဘၣ်လၢ< တမံၤလၢ်လၢ် ဖဲစဲးကဟၣ် အတၢ်&ဲၣ် တၢ်ကျဲၤ့ရှ အတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢ အတၢ်မၤတဖၣ်ဟးဂီၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢတန>ၢ်စိန>ၢ်ကမီၤလၢ အမ့ၢ် ပှၤသၢဂၤတဂၤနုာ်လီၤကွၢ်၀ဲ မ့ၢ်ဂ့ၤန>ၣ်ဘၣ်ႉ

 2. တၢ်Bတီဃာ် (ှ ူနျအမငခအငသညျ) ႉ ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ ပှၤလၢအသူ၀ဲသ့န>ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပှၤလၢ အသးပှဲၤထီၣ် ၁၈ နံၣ့်ရှ ဆူအဖီခိၣ်န>ၣ်လီၤႉ နသးမ့ၢ်တအိၣ် (၁၈) နံၣ်ဒံးဘၣ်အဃိ တဘၣ်ဆှၢထီၣ်နဂ့ၢ်ဆူ ပအိၣ်နီတမံၤတဂ့ၤႉ

 3. တၢ်မၤဂ့ၤအါထီၣ်ပှၤသူတၢ်ဖိအဂ့ၢ်အကျိၤ (Update User Information)

ဒိးသန>ၤထီၣ်အသးလၢ တၢ်ဃ့သကွံၢ်ကညးအဖီခိၣ်န>ၣ်< နီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤလၢ တၢ်နုာ်လီၤကွၢ်အီၤအိၣ့်ရှ အဂ့ၢ်အခၢး တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ အသီ (၆၀) အပူၤလၢ ပှၤသူတၢ်ဖိလီၤႉ ပှၤလၢ အနုာ်လီၤသူ တၢ်မ့ၢ်တဟ့ၣ်ထီၣ်၀ဲ ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ် အံၤအပူၤဘၣ့်ရှ< ပကဟ့ၣ်လီၤပှၤသူတၢ်ဖိနံၤသီတသီလၢ ကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ် အဂ့ၢ်အကျိၤလီၤႉ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တနီၤအဃိ တၢ်မ့ၢ် တတူၢ်လိာ်ပှၤသူတၢ်ဖိအဃိန>ၣ်< ပကဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ ဘၣ်မနုၤပတတူၢ်လိာ်အီၤလဲၣ်န>ၣ်လီၤႉ

 1. တၢ်ဘၣ်ထွဲတဖၣ် (ူငညု) ႉ ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ ကအိၣ့်ရှ တၢ်ဘၣ်ထွဲဘျးစဲ့ရှ ကပီၤဒၢအဂၤတဖၣ်လၢ တဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢ ပၢၤအီၤလၢ ODB ဘၣ်လီၤႉ တၢ်ဘၣ်ထွဲဘျးစဲတဖၣ် အခီပညီ တမ့ၢ်လၢ ပတအုၣ်ပသး မ့တမ့ၢ် တဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး ကပီၤဒၢအဂၤတဖၣ်အံၤ သနူလၢပှၤနုာ်လီၤကွၢ် တၢ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်ႉ ပဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါနၤလၢ နကနုာ်လီၤကွၢ် ကပီၤဒၢလီၢ်တဖၣ်အံၤလၢ နကမၤလိ အ၀ဲသ့ၣ် အသနူတဖၣ်လၢ အလီၤဆီ့ရှ ပသနူတဖၣ်လီၤႉ ပဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါနၤလၢ နကဖးဂ့ၢ်ကျိၤအတၢ်တဒၢသနူတဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲ့ရှ ကပီၤဒၢလီၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢ နနုာ်လီၤကွၢ်အီၤန>ၣ်လီၤႉ

 2. တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကစီၣ်အလီၢ့်ရှ တၢ်ကွဲးဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် (Message board and comments)

တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢ အဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤလၢ တၢ်ပာ်ဖျါတၢ်ကစီၣ်အလီၢ်< တၢ်ကတိၤသကိးတၢ်ဒၢး< တၢ်ကွဲးဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်အလီၢ် (comments) < မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး (Like) လၢကပီၤဒၢလီၢ်အလိၤ ကဲထီၣ် တၢ်ကစီၣ် လၢ ပှၤကမျၢၢ်အဂီၢ်လီၤႉ တၢ်ထံၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်အီၤလၢ တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအလိၤန>ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ထဲပှၤတဂၤဘၣ် တဂၤဧိၤ အတၢ်ကွဲးဖျါထီၣ်အတၢ်ထံၣ်ဒၣ်၀ဲဧိၤ့ရှ တဘၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤ မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤအီၤလၢ ပှၤနီတစဲးဘၣ်ႉ ့ရှ တမ့ၢ် ပာ်ဖျါခၢၣ်စး၀ဲ ODB အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး့ရှ အတၢ်နာ်ဘၣ် ODB တဟံးန>ၢ်မူဒါလၢ တၢ်ကွဲးအကျိာ်လၢ တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤ တသ့အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီလၢ တၢ်ကတိၤသကိးအီၤ လၢတၢ်တူၢ်လိာ်အီၤတသ့မ့ၢ်ဂ့ၤ အဂီၢ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်< ပကမၤ တၢ်ကိးမံၤဒဲးလၢ ပမၤအီၤသ့ဒ်အမ့ၢ် ပကမၤလီၤတံၢ်လၢ တၢ်လီၢ်က၀ီၤတဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထံသမံသမိးအီၤ၀ံၤ၀ဲ့ရှ တၢ်ဂ့ၢ် ခိၣ်တီလၢ အ့ကၢး၀ဲဘၣ်၀ဲတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စံးကတိၤသကိးအီၤအဂ့ၢ်န>ၣ်လီၤႉ

 1. တၢ်မၤဂ့ၤမၤအါထီၣ်သနူ (Updates to this policy)

ပပၢၤဃာ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ပကမၤဂ့ၤမၤအါထီၣ် ဂ့ၢ်ကျိၤအတၢ်တဒၢသနူ့ရှ လူၤချုးန>ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ် တဘျီဘၣ်တဘျီ န>ၣ်လီၤႉ တၢ်ဆီတလဲတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလၢ ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤအပူၤဃုာ့်ရှ နံၤသီလၢ တၢ်မၤဂ့ၤအါထီၣ်အီၤ့ရှ စးထီၣ်သူအီၤသ့အဂ့ၢ်န>ၣ်လီၤႉ ၀ံသးစူၤကွၢ် ပကပီၤဒၢလီၢ် တဆၢကတီၢ်ဘၣ်တဆၢကတီၢ် ဒ်သိးနကသ့ၣ်ညါဘၣ်သနူလၢ ပမၤဂ့ၤမၤအါထီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်ႉ

 1. တၢ်တူၢ်လိာ် (Acceptance) တၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ ကဒုးပာ်သူၣ်ပာ်သး့ရှ မၢပှၤသူတၢ်ဖိ တူၢ်လိာ်ဂ့ၢ်ကျိၤ အတၢ်တဒၢ သနူအံၤ့ရှ တၢ်လၢ အမၤဂ့ၤမၤအါထီၣ်၀ဲတဖၣ်လီၤႉ နမ့ၢ်အိၣ့်ရှ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တဲဖျါအါထီၣ်ဘၣ်ထွဲ့ရှ တၢ်သူတၢ်ဂ့ၢ်တမံၤလၢ်လၢ်< မ့တမ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖျါထီီၣ်အံၤ ထီ&ီၤအဃိ< နဆဲးကျိးပှၤသ့ ခီဖျိ နသူ‘‘ဆဲးကျိးပှၤ’’ လၢကပီၤဒၢလီၢ် အဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် နကွဲးဆှၢလီၤ လံာ်ပ&ၢဆူ ပအိၣ်ဒ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢလာ်အံၤအသိးသ့၀ဲလီၤႉ

 2. ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤအတၢ်မၤလီၢ် (Our Daily Bread Ministries)

 3. ႉႉ 3000 Kraft Ave. SE

 4. ႉႉ Grand Rapids, M149512

 5. ODB အတၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ့ရှ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢလၢ တၢ်သူအီၤ (ODB Terms and Condition of uses)

1. တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ် တမံၤလၢ်လၢ်ဘၣ်ထွဲ့ရှ ODB ဂ့