ဖဲ ၁၉၃၈ နံၣ်န>ၣ်< တၢ်ဖံးတၢ်မၤစးထီၣ်အသး့ရှကွဲၤလ့လိၤ အတၢ်&ဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤလၢ ပကိးအီၤလၢ Detroit Bible Class န>ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်ဖဲန>ၣ်န>ၣ်< ပတၢ်&ၤလီၤ တၢ်ကလုၢ်အံၤဒိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢ က့ှူၢ်ဆံးဆံးဖိတက့ှူၢ်လၢ အဟ့ၣ်လီၤ ကွဲၤလ့လိၤ အပှၤဒိကနၣ်တၢ်ဖိလၢ အကကွဲၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်လၢ ကသူဘၣ် ပတၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်လၢ အအိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤန>ၣ်လီၤႉ နံၣ်တဖၣ်ပူၤကွံာ့်ရှ ပမံၤဆီတလဲအသးဆူ တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢ အမၤဘျုးတၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံး တဘျုးမံၤလၢ ပဟ့ၣ်ထီၣ်န>ၣ်လီၤႉ တနံၤအံၤ< ပသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်လၢ ပှၤအါဒၣ်တက့ၢ် သ့ၣ်ညါ အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် ပှၤလၢ ပမ့ၢ်မတၤတဖၣ် ခီဖျိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအလံာ်လၢဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤအါ ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤအဂီၢ် (ၣ်ကမ ီၠငူပ Bမနၠိ) န>ၣ်လီၤႉ အဃိ ပဆီတလဲက့ၤ ပမံၤဆူ ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤ၀ဲၤလီၤလၢ ပကဘၣ်ထွဲတုၤ အိၣ်လိာ်ပသးအါဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်န>ၣ်လီၤႉ ပမံၤမ့ၢ်ဆီတလဲအသးဘၣ်ဆၣ်< ပတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိမ့ၢ်ဒၣ်ဒ်အလီၢ်လီၢ် လၢအမ့ၢ် တၢ်တုၤဃီၤဆူ ပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်လၢအအိၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် အအိၣ်ဃုာ့်ရှ ယွၤအတၢ်အဲၣ်အတၢ်ကစီၣ်န>ၣ်လီၤႉ

ပမ့ၢ်တၢ်က&ၢက&ိလၢ တအိၣ်လၢ က့ှူၢ်က&ၢနီတမံၤဘၣ်အဖီလာ်< တမ့ၢ်တၢ်က&ၢက&ိလၢ အဃုန>ၢ် တၢ်ဘၣ်ဘျုးဘၣ်လီၤႉ ပအိၣ့်ရှ ပပှၤမၤတၢ်ဖိ့ရှ ပှၤမၤသကိးတၢ်လၢ တၢ်သးအိၣ်လၢ ၀ဲၤဒၢး (၃၅) ဒၢးလၢ အဟ့ၣ်ထီၣ်ဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးလၢ အအါန>ၢ်ဒံး (၆၀) ကကွဲၢ်လၢ ထံကီၢ် (၁၅၀) အပူၤန>ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ်ကွဲၤလ့လိၤ< ကွဲၤထံၣ်ဖျါအတၢ်&ၤလီၤ< ီရီ < < လံာ်< လီတဲစိအတၢ်&ဲၣ်တၢ်ကျဲၤ< မ့တမ့ၢ် ကပီၤဒၢလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအမဲာ်ညါ ပဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်လၢ ပကမၤစၢၤပှၤဂီၢ်မုၢ် အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်&့လိာ်ဘၣ်ထွဲ့ရှ ယွၤအပူၤန>ၣ်လီၤႉ

တၢ်အံၤမ့ၢ်ယွၤအတၢ်သူၣ်တီသး&ၤ ့ရှနၤလီၤႉ

လၢအါန>ၢ်အနံၣ် (၇၅) နံၣ်အတီၢ်ပူၤ< ပအုၣ်ဘၣ်ပသးလၢ ယွၤအတၢ်သူၣ်တီသး&ၤ့ရှ ပကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤ၀ဲၤလီၤန>ၣ်လီၤႉ ့ရှပသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်အံၤမ့ၢ်ဒၣ်ထဲလၢနၤ< နပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိ< နတံၤသကိးတဖၣ်< နတၢ်အိၣ်ဖှိၣ့်ရှ နတၢ်မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲအဃိ ပဟ့ၣ်နီၤလီၤဘၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်ဘၣ်ထွဲ့ရှ ယွၤအတၢ်အဲၣ်< အတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ့်ရှ အတၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ် ဆူ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်န>ၣ်လီၤႉ