တၢ်&့လိာ်ဘၣ်ထွဲအကါဒိၣ်ကတၢၢ်လၢ နကမၤန>ၢ်ထီဘိန>ၣ် မ့ၢ်တၢ်&့လိာ်ဘၣ်ထွဲ့ရှ ခ&ံာ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤအဃိ ပအဲၣ်ဒိးထံၣ်လၢ ပှၤကလုာ်ခဲလၢာ် ကသ့ၣ်ညါ၀ဲ အ၀ဲမ့ၢ်မတၤ့ရှ လဲၤခီဖျိဘၣ် နီၢ်ကစၢ်အတၢ်&့လိာ်ဘၣ်ထွဲ့ရှ အီၤန>ၣ်လီၤႉ ပအဲၣ်ဒိးမၤစၢၤ ပှၤကိးဂၤဒဲးလၢ အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်နာ်အပူၤ< ကဲထီၣ်ပှၤလီၤဂာ်အါထီၣ့်ရှခ&ံာ်< ့ရှဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤဘၣ် ယွၤအကလုၢ် ကထါ အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ့ရှ ပှၤအဂၤတဖၣ်န>ၣ်လီၤႉ

ပတၢ်မၤ (Our Mission)

ပတၢ်မၤမ့ၢ်၀ဲ ပကမၤအိၣ်ထီၣ် တၢ်အိၣ်မူအတၢ်ဆီတလဲ အတၢ်ကူၣ်သ့ဘၣ်ထွဲ့ရှ တၢ်နၢ်ပၢၢ်လံာ်စီဆှံသ့၀ဲအဂီၢ့်ရှ ကတုၤဃီၤဆူ ပှၤကိးဂၤဒဲးအအိၣ်န>ၣ်လီၤႉ

ပတၢ်ထံၣ် (Our Vision)

ပတၢ်ထံၣ်မ့ၢ်၀ဲ ပကထံၣ်ဘၣ် ပှၤကလုာ်ခဲလၢာ် လဲၤခီဖျိပလၢၢ်ဘၣ် နီၢ်ကစၢ်အတၢ်&့လိာ်ဘၣ်ထွဲ့ရှခ&ံာ်< ဒိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်လီၤဂာ် အါထီၣ့်ရှအီၤ< ့ရှ မၤတၢ်ခ့တၢ်ပှၤအတၢ်မၤလၢ အ၀ဲအဒူၣ်ဖိထၢဖိ အလီၢ်က၀ီၤနီၢ်ခိအပူၤန>ၣ်လီၤႉ