ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Tim Gustafson

စၢၤသွဲၣ်သီခဲအံၤ

ဖဲ ၁၉၆၄ နံၣ်န့ၣ် ပှၤသးစၢ်လၢအမ့ၢ် တၢ်ဒီတဒၢခိၣ်ဃၢၤ ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဲၠခု တနငညဘနမါ စံး၀ဲ ‘‘ပှၤအနံၣ် ၃၀ အဘျဲၣ်န့ၣ် တဘၣ်နာ်န့ၢ်အီၤနီတဘျီတဂ့ၤ’’ န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအတၢ်ထံၣ်တဲဖျါလၢ ပှၤဒီတစိၤအဖီခိၣ်အံၤန့ၣ် အ၀ဲအသးအုးက့ၤလၢခံန့ၣ်လီၤႉ လၢခံန့ၣ် အ၀ဲတဲ၀ဲလၢ ‘‘တၢ်ကတိၤလၢယကတိၤလၢ ယခိၣ်အဖီခိၣ် တခါအံၤ ပှၤနၢ်ပၢၢ်ကမၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်လၢအကမၣ်တခါန့ၣ်လီၤ’’ႉ
နနၢ်ဟူဘၣ် တၢ်ကတိၤအၢသီလၢ စူၢ်ဃီၤ၀ဲတၢ်လၢ ပှၤအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢ အနံၣ်တကထိန့ၣ်ဧါႉ မ့တမ့ၢ် ပှၤအဂၤတစိၤဧါႉ တၢ်ဆိကမိၣ်သၢခါလၢ ပဆိကမိၣ် အီၤလၢ ပစိၤတစိၤဘၣ်တစိၤအဂီၢ်န့ၣ် ပဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်အီၤသ့လၢ ကျဲခံဘိန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်၀ဲ ကျဲလၢအဂ့ၤဒိၣ်တဘိန့ၣ်လီၤႉ စီၤပၤဃံးစကံယၤ မ့ၢ်ဒၣ်လဲာ်စီၤပၤတဂၤလၢ အဖၠဲး ဘၣ်ဆၣ် အ၀ဲလီၤတိၢ်လၢ တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ စၢၤသွဲၣ်တစိၤဆူတစိၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲသးစၢ်ဒ်အခါ အ၀ဲဘၣ်တၢ်ဆါလၢအဆူၣ်ဒိၣ်မးလီၤႉ အ၀ဲကိးထီၣ်ယွၤ ဒ်သိး ကစၢ်ယွၤ ကဟ့ၣ်ဒံးအီၤ သးသမူန့ၣ်လီၤ ( း၂-၃) ႉ ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်၀ဲ စီၤပၤဃံးစကံယၤ အသးသမူဆူမဲာ်ညါ တဆံယဲၢ်နံၣ်န့ၣ်လီၤ…

တၢ်တုၤအိၣ်ပှၤဂုၤပှၤဂၤလၢ ယ့ၣ့်ှှူးအဂီၢ်

ဖဲအပူၤကွံာ်ဆံဆဲၣ်နံၣ်န့ၣ် ပှၤဘၢ်၀ိၢ်ဖိလၢ အအိၣ်လၢ ကီၢ်ဖံးလံးပဲၣ် ကစၢၢ် မ့ၣ်ဒၢ်နၣ်အိၣ် တဖၣ်အပူၤန့ၣ် တသ့ၣ်ညါမံၤယ့ၣ့်ှှူးဘၣ်ႉ ပှၤတဖၣ်အံၤ ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး ပှၤအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢတဆံးတက့ၢ်ဧိၤလီၤႉ တၢ်လဲၤတၢ်လၢ တၢ်ကဆှၢ တၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီး တၢ်လိၣ်ဂုၤဂၤတဖၣ်အဂီၢ် ကယံာ်၀ဲခံသီဃၣ်ဃၣ်ၣ် ပှၤစိာ်တၢ်သးခုကစီၣ်တဖု လဲၤတုၤ၀ဲၣ်တဖၣ်လၢ ဟဲၣ်လံၣ်ကီးပတၣ်ယၢ်ခီယၢ်ခီလီၤႉ တၢ်ဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤအံၤအဃိ‚ လၢပှၤဘၢ်၀ိၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီ‚ တၢ်ကူစါကသံၣ်ကသီၣ် အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်အဂီၢ် ကျဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးအ၀ဲသ့ၣ်လၢ ယ့ၣ့်ှှူးအဂ့ၢ်လီၤႉ ခဲအံၤၣ် အ၀ဲသ့ၣ်သး၀ံၣ်ဖှိၣ်သကိး အပှၤကလုာ် လုၢ်လၢ်ထူသနူတၢ်သး၀ံၣ်လၢ လံာ်ဖျၢၣ် ဘၣ်ဃးတၢ်စံးထီၣ်ပ့တၢၤယွၤ အမ့ၢ်အတီ ထဲတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်သးခုကစီၣ် အကဘီယူၤအတၢ်လဲၤအံၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဘၣ်ထွဲလၢအကါဒိၣ်နီၢ်မးန့ၣ်လီၤႉ
ဖဲယ့ၣ့်ှှူးက့ၤထီၣ်ကဒါဆူ အပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်န့ၣ် အ၀ဲမၤလိာ်တ့ၢ် အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢ ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး လဲၤဒုးကဲထီၣ် ပှၤအကလုာ်တဖၣ်ခဲလၢာ် လၢယပျဲၢ်ယဘီၣ်တက့ၢ်ႉ ဒီးဘျၢအီၤလၢ ပၢ်‚ ဖိခွါဒီးသးစီဆှံအမံၤပူၤတက့ၢ်’’ (မး ၂၈း၁၉) လီၤႉ တၢ်မၢ လီၤဖးဒိၣ်အံၤ အိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤဒံးအဖၢမုၢ်ဒံးၣ် ပတနၢ်ဟူဘၣ်ဒံးဘၣ်ႉ အါစုအါဘျီအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ် အိၣ်ဆိးဒၣ်လၢ ပသိးပကျါလီၤႉ…

မၤဖျါစှၤလီၤမူခိၣ်သီၣ်ဂီၤအကတီၢ်လၢအတဂ့ၤ

လံၣ်စၢ် အဲၣ်ဒိးကျဲလၢကမၤစှၤလီၤ မူခိၣ်သီၣ်ဂီၤကတီၢ် အတၢ်တဂ့ၤတဘၣ်လီၤႉအဃိ တၢ်ဂိၢ်ထီၣ်သီအါကတီၢ် အတၢ်မၤဃံလၤလၢအထံၣ်ဘၣ်၀ဲန့ၣ် လီၤဂာ်ဘၣ်အီၤဒီး တၢ်မၤသံအမူးလီၤႉ တဘျီဘျီလၢ တၢ်လီၤပျံၤလီၤသးအုးဘၣ်အၢၣ် ပှၤလၢအဟဲသကိးတဖၣ် ထၢနုာ်လီၤ၀ဲဆူ အစရၠာစးီအပူၤလီၤႉ တၢ်ထၢနုာ်တနီၤ တမ့ၢ်တၢ်လၢ အဒိၣ်အမုၢ်ဘၣ်ဆၣ် ကဲထီၣ်တၢ်လီၤနံၤလီၤအ့ ‘‘တိၤတၢ်’’ (ိသသိူငညါ) ‚ တ့လီၤဆီဒၣ် ဘၣ်၀ံတၢ်ကၢၣ် အသး အကတီၢ်အခါ ‘‘အဒိ‚ တနီၤမ့ၢ်ကျိၤကျဲလၢအနီၢ်နီ‚ ဟံၣ်လၢအလၢၤတဖျၢၣ်‚ သိလ့ၣ်လၢအမၤတၢ်’’လီၤႉ တၢ်အိၣ်ဒံးတနီၤလၢအမ့ၢ်တၢ်လၢအမၤသးအုးပှၤလၢအလီၤဂာ်ဒီး ပှၤလၢအသံတ့ၢ်၀ဲတဂၤအံၤ အမံၤလီၤႉ တၢ်သ့ၣ်ညါဆၢ‚ ဒီးပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်စံးဘျုးအထးပျံၤစးထီၣ်တရၠာစးံးအကျဲလၢလူၢ်ခ့သၣ်အလိၤလီၤႉ
လံာ်စံးထီၣ်ပ့တၢၤ ၁၀၄ ဟ့ၣ်ကပီၤ တၢ်ထုကဖၣ်ဆူယွၤ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်သ့ၣ် တဖၣ်လၢ ပတပာ်သူၣ်ပာ်သးတဖၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤမၤထံထီၣ်ပၢၤလၢ အယွၤလီၤဆူ ကစၢၢ်ကဆူးလီၤႉ ‘‘ပှၤကွဲးထါသး၀ံၣ်တ့ၢ်၀ဲ’’ (စံး ၁၀၄း၁၀) ႉ ယွၤဒုးကဲထီၣ် နီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤ လၢ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ်‚ ဒီးဘုဧိၤ‚ ဟုဧိၤလၢ ပှၤကညီမၤတၢ်အဂီၢ် (စံး ၁၀၄း၁၄) လီၤႉမုၢ်နၤစ့ၢ်ကီး ဒ်သိးနကထံၣ်ဃံလၤ၀ဲလီၤႉ မၤတၢ်ခံးတၢ်နၤၣ်…

တၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢအိၣ်ကီၤ

ဖဲနံၣ်ကယၤ ၁၉ အခီၣ်ထံးန့ၣ် သီမၢး (စ) ခါ (လ) ဟ့ၣ်တၢ်ကွဲးအသးတဖၣ်ဆူ ကၠီ (န) စတီး မ့ (လ) ၣ်‚ ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤမ့ၢ်ဂ့ၤၣ် မ့ၢ်ခါ (လ) အတၢ်ကွဲးထဲတဘ့ၣ်ဧိၤလီၤႉ လၢ တအိၣ်ဒီးတၢ်သးတံာ်တာ်ဘၣ်န့ၣ် အ၀ဲကွဲးကဒီး အဆၢဒိၣ်တဖၣ်လၢ လီၤမၢ်လီၤႉ မ့ၣ်လၣ် အီၣ်ကွံာ် ဒုးအိၣ်ကတီၢ် တၢ်တဲနီၢ်နီၢ်တသ့ဘၣ်ႉ မ့ၢ်လၢအိၣ်တ့ၢ်ထီဃာ်လၢ အ၀ဲ အခိၣ်ပူၤအဃိလီၤႉ ခါ (လ) ဒုးကဲထီၣ်တ့ၢ်အတၢ်မၤလၢ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်အမိၢ်ပှၢ်လၢ အမ့ၢ် ‘‘ြဖၣ်စ့ၣ်အတၢ်ပူထီၣ်ထီဒါတၢ်’’ (T့န Fမနညခ့ ှ ူနလသူကအငသည) လီၤႉ
လၢယူဒၤအဘီမုၢ်အတၢ်လီၤပှီၢ်ဘူးထီၣ်အဆၢကတီၢ်တဖၣ်န့ၣ် ယွၤစံးဘၣ် ၀ံယံးရၠာစးမံယၤၢ်လံာ်တထူဒီးကွဲးလၢအပူၤ လၢကယဲၢ်တၢ်ကတိၤလၢ ယကတိၤ တၢ်လၢ အံၣ်စရၠာစး့လးအဂ့ၢ်’’ (ယံး ၃၆း၂) လီၤႉ တၢ်ကစီၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် ယွၤအတၢ်သးအိၣ် သးကညီၤလီၤႉ အတၢ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်ကဃၣ်ကွံာ်လၢ အကျဲအၢဒၣ်၀ဲလၢကပူၤ ဒီးတၢ်မၤနၢၤပၢဆူၣ်အ၀ဲသ့ၣ်လီၤ (း၃)…

လၢ၀့ၢ်အချၢလၢ ပှၤသူၣ်ဒဲအလီၢ်လၢခိ

မုၢ်ယဲၢ်နံၤ မ့ၢ်ဖၠါအမုၢ်နံၤလၢ ၀့ၢ်ဖိလၢအအိၣ်လၢကီၢ်ကၣ်နၣ်ၣ်လီၤႉ ပူၤကွံာ်နံၣ်တဖၣ် လၢအလဲၤပူၤကွံာ်အလီၢ်ခံၣ်လီၤႉ အ၀ဲအစုဘိဒီးခီၣ်ဘိဖိတဖၣ် တူာ်ကွံာ် ခီဖျိတၢ်လိၤတဂ့ၤတၢ်ဆါၣ်လီၤႉ ပှၤတနီၤဟးဆှဲးအီၤလီၤႉ မ့မ့ၢ် ယမိၢ်တခီၣ်လီၤႉ ၀ံၤအလီၢ်ခံ အ၀ဲဟါမၢ်ကွံာ် ဒီးက့ၤအိၣ်လၢ ၀့ၢ်အချၢလီၤႉ
လၢပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိလၢ စိၤလၢညါအကတီၢ်ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးတခါလၢ အလီၤသယုၢ်ထဲတဂၤဧိၤ ဒီးတၢ်သးခုတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပှၤ‘‘အံၣ်စရၠာစး့လးဖိအတၢ်သိၣ်တၢ်သီစံးပှၤ ဒ်သိးအံၤလၢ က ‘‘ဘၣ်အိၣ်၀ဲဆိး၀ဲတဂၤဃီ’’ (၃ မိၤဒီး ၁၄း၄၆) လီၤႉ တၢ်အိၣ်လၢပှၤသူၣ်ဒဲအချၢ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်လီၢ်လၢတၢ်ထူးထီၣ်ကွံာ် ဂီၤဖံး ဒီးတၢ်လုၢ်လၢ မ့ၣ်အူအလီၢ် (၄း၁၂) န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဘၣ်အိၣ်လၢဒဲက၀ီၤအချၢ တမ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢနကအဲၣ်ဒိးအိၣ်၀ဲဘၣ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ
တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီနီၢ်နီၢ်လၢ အနးဒီးဆူၣ်ကိၤ သါနုာ်တၢ်မူဆူ တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးလၢ လံာ်ဧ့ၤ့ဘံၤ ၁၃ လၢ အမ့ၢ် ‘‘မ်ပ၀ံပစိာ် အတၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်ဒီး လဲၤဃီၤဆူအအိၣ်လၢ ပှၤသူၣ်ဒဲအလီၢ်လၢခိတက့ၢ်’’ (း၁၃) ႉ ကစၢ် ယ့ၣ့်ှှူး ဘၣ်တၢ်ပျၤထီအီၤလၢ ပဲတရၠာစးီအခိလၢယ့ှူၤ့ှှလ့ၣ်ၣ်လီၤႉ
ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤကူပှၤကညီအသိး…

တၢ်နာ်လၢအမူ၀ဲ

စဲၣ် (မ) အပၢ် ဘၣ်ထွးထီၣ်ဃ့ၢ်ပူၤအသးသမူအဂီၢ်‚ ဖဲသုးဟံးဆူၣ်ထံကီၢ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤ တဘျီအခါလီၤႉ လၢတၢ်ဟဲနုာ်တအိၣ်ဘၣ်တကီၢ်ခါအပူၤၣ်ၢ်၀ဲဆူအအိၣ်လီၤႉ တၢ်ဟ့ၣ်လၢ အအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသးသမူ ဒိးန့ၢ်၀ဲလၢ ပှၤစီစၣ်တဂၤအအိၣ်အံၤ တုၤလီၤတီၤလီၤဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လီၤႉ ‘တၢ်တနွံအံၤ ပကလဲၤဆူပှၤအံၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်’ အမိၢ်တဲထီၣ်၀ဲဒ်န့ၣ်လီၤႉ စဲၣ် (မ) အတၢ်သးထီၣ်တဖၣ် စးထီၣ်စၢ်လီၤ၀ဲလီၤႉ ဒီးလၢခံကတၢၢ်န့ၣ်ၣ်လီၤႉ
ဖဲစီၤယၤကိာ် ကွဲးဘၣ်ဃး တၢ်လိၣ်လၢတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်တီသးရၠာစးၤ လၢ အပၣ်ထွဲဃုာ်ဒီး တၢ်အၢၣ်လီၤ တၢ်နာ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးန့ၣ်ၣ်လီၤႉ ‘‘ဒီးဒီပုၢ်၀ဲၢ်မုၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ‚ ဒီပုၢ်၀ဲၢ်ခွါမ့ၢ်ဂ့ၤ မ့ၢ်အိၣ်ဘ့ၣ်ဆ့ ဒီးအတၢ်အီၣ်တနံၤအဂီၢ်တနံၤအဂီၢ် မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီးၣ်‚ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး သုမ့ၢ်တဟ့ၣ်ဘၣ် တၢ်လၢအ့ကၢးဒီးအနီၢ်ခိဘၣ်ဒီးၣ် လီၣ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်နာ်အမ့ၢ်အတီလီၤႉ လီၤလီၤဆီဆီၣ်သိးတဖၣ် ဒိၣ်ဘၢပှၤလၢ အဃုထၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တဖၣ်အဂီၢ်သ့၀ဲလီၤႉ မ့မ့ၢ် လၢထး စဲၣ် (မ) အဂ့ၢ်န့ၣ်‚ အ၀ဲကဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၠာစးၣ်တဂၤၣ် အ၀ဲကကိး ပှၤလၢအမၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ် အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လၢ ‘‘ ာ်ၠစၠ ့ၠစနျႉ ’’ လီၤႉ အခဲအံၤ အ၀ဲသ့ၣ်ညါပှၤအံၤ ဒ်အမ့ၢ် အနီၢ်သးအပၢ်-…

တၢ်ဆၢထံၣ်ဘၣ်ယွၤ

ဖဲခိနၢၣ် ဒီး စၤရၠာစးါစမံး သုးအတၢ်အိၣ်ဆိးအလီၢ် ဆူကျဲထးခီယဲၢ်မံၤလာ်န့ၣ် အသၣ်မံယီၤ စမိ (ရၠာစး) (စ) ဒုးနဲၣ်အတၢ်တဘၣ်အသး ခီဖျိဃ့ၢ်ကွံာ်၀ဲလီၤႉ ဘၣ်တနံၤ စၤရၠာစးါထံၣ်၀ဲ အသၣ်မံယီၤ စမိ (ရၠာစး) (စ) အိၣ်ဖဲ အဟံၣ်လီၢ်လံၤ ဒ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလၢ တၢ်ဂီၤလၢ ပှၤဒိလီၤဒီး မၤဖျါဆူကမျၢၢ် အိၣ်လီၤႉ စမိ (ရၠာစး) (စ) ကက့ၤဆူ အဟံၣ်န့ၣ်ထီဘိလီၤႉ
စမံးအဒူၣ်ဖိထၢဖိ လဲၤဒ်သိးကဖီၣ်န့ၢ်က့ၤအီၤ ဘၣ်ဆၣ် အ၀ဲဃ့ၢ်ကွံာ်၀ဲလီၤႉ ဆိကမိၣ်ကွၢ်မ့ၢ်အ၀ဲကလဲၤဖဲလဲၣ်ႉ ဒူၣ်ဖိထၢဖိလၢ အပရၤအ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ် ဘၣ်သူၣ် ဘၣ်သးလၢ ကဘုၣ်က့ၤအီၤလီၤႉ စမံးအဒူၣ်ဖိထၢဖိ ကိးက့ၤအီၤတန့ၢ်ဘၣ်ႉ အ၀ဲထီဘိ ဟဲက့ၤဆူအဟံၣ်လီၢ်လံၤလီၤႉ
နဃ့မယၤအိၣ်ဒီး အလီၢ်အလၤလၢ စီၤပၤအနူၢ်ပူၤဖဲ့ှှူ့ှူၣ် ဘၣ်ဆၣ် အသး
တခီ အိၣ်ဒၣ်တပူၤဒၣ်လီၤႉ အ၀ဲနၢ်ဟူ တၢ်သးအုးအကစီၣ်လၢ ‘‘၀့ၢ်တဖျၢၣ်လၢ ပပၢ် အသွၣ်ခိၣ် အိၣ်သယုၢ်’’ အလီၢ်လီၤ (နဃ့မယၤ ၂း၃) ႉ…

ယွၤအိၣ်ဖဲန့ၣ်လီၤႉ

အီဘရၠာစး့ၣ် ပရၤန့ၢ်အပၢ်လၢအသးပှၢ်တ့ၢ်လံတဂၤ အဆ့ကၤလၢၤဘၣ်ဆၣ်ဒီးၣ်လီၤႉ အဃိ အ၀ဲတ့ၢ်နုာ်လီၤတၢ်ကွဲးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဒီးတိၢ် ၂၀ ဒီလၣ် လၢဆ့ကၤအထၢၣ်ပူၤဒီး အ၀ဲမၤဘူၣ်၀ဲဆ့ကၤအံၤဆူ တၢ်ကရၠာစးၢ ကရၠာစးိလၢ မၤဘူၣ်ပှၤဖီှၣ်ဖိယာ်ဖိန့ၣ်လီၤႉ
လၢတၢ်လီၢ်အယံၤ ၄၀ မံးလးန့ၣ်ၢ်လၢၤ ဒီးအ၀ဲဟးလီၤကွံာ်လၢအဟံၣ်တပၣ်ဃုာ် ဒီးဆ့ကၤလၢၤဘၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ညါ တၢ်လီၢ်ထဲတခါလၢ အ၀ဲကက့ၤကဒါက့ၤ ဆူဟံၣ် လၢအမ့ၢ် အဖံလၢအထုကဖၣ်န့ၢ်အဂီၢ်တဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ အကတီၢ်နၣ်ရၠာစးံၣ်တဖၣ် အပူၤ အ၀ဲဒိးသိလ့ၣ်ၣ်လီၤႉ အဖံး ဖိးသဒၢအီၤလၢ တၢ်ဂိၢ်ခါအကလံၤဒီး စံး၀ဲၢ် ဆ့ကၤအလၢၤတဘ့ၣ်လၢနဂီၢ်လီၤ’’ႉ ကဲလံၣ် ကၤထီၣ် ဆ့ကၤအလၢၤလၢ အဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး၀ဲ ဖဲကျးအပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲအစုလီၤ တလံာ်ဘၣ်လၢဆ့ကၤအထၢၣ်ပူၤအခါအ၀ဲထံၣ်၀ဲလံာ်ဒၢဖိတဖျၢၣ်လၢ အအိၣ်ဒီးတိၢ် ၂၀ ဒီလၣ် ဒီး အီဘရၠာစး့ၣ် အတၢ်ကွဲးဖိန့ၣ်လီၤႉ
စီၤယၤကိာ် ထွးထီၣ်ဃ့ၢ်လၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်လၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး လၢအသးသမူအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲအိၣ်ကတီၢ်လၢမုၢ်နၤအခါၣ် ယကအံးက့ၤကွၢ်က့ၤနၤ‚ ဒီးယဒုးဟဲက့ၤကဒါ က့ၤနၤ ဆူကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤလီၤ’’ (၂၅း၁၅) ႉ စီၤယၤကိာ်ဆိၣ်တၢ်လၢ‚ ‘‘ယွၤမ့ၢ် ဟ့ၣ်လီၤယၤ လၢ ကိၣ်လၢယကအီၣ်ၣ်လီၤႉ…

တၢ်ထံၣ်စိဃီၤလၢ ပထံၣ်အီၤတသ့

ဖဲ ယူၣ်ရၠာစးံၣ်ကၣ်ကါ (န) န့ၣ် ကဲထီၣ်ပှၤအဆိကတၢၢ် လၢအလဲၤဆူမူဒီ၀ံၤၣ်လီၤႉ ပိာ်မုၣ်လၢအမၤတၢ်လၢစံာ်ပျီတဂၤထံၣ် ရၠာစးၢး့ှှၢၣ် ပှၤထီၣ်ဆူမူဒီလၢ အကၤဆ့ကၤအလွဲၢ်ဂီၤဘီဒီးကြပုၢ်လၢ အအိၣ်ဒီးခိၣ်သလုးဒီး လၢ အစုခံခီ တွံၢ်က့ၤအကလံၤသဒၢမုၢ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ကမၢကမၣ်အပူၤ‚ ပိာ်မုၣ်အံၤ သံကွၢ်အီၤလၢ ‘‘နမ့ၢ်ပှၤလၢ အဟဲလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤအချၢဧါႉ’’ အ၀ဲစံးဆၢက့ၤ ‘‘မ့ၢ်လီၤ’’
လၢတၢ်သးအုးအပူၤ‚ ပှၤဆိၣ်ဘံၣ်ယဲးခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဃၣ်ကွံာ် တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ ဆူတၢ်ဆိကမိၣ်လၢၣ် တအိၣ်၀ဲဘၣ်လီၤႉ ဆိၣ်ဘံၣ်ယဲးအကိတိာ် ဘိးဘၣ် သ့ၣ်ညါတၢ်လၢ‚ ‘‘ကၣ်ကါ (န) လဲၤတုၤဆူမူဒီ‚ ဘၣ်ဆၣ်တထံၣ်ယွၤနီတဂၤဘၣ်လီၤ’’ (ဘၣ်ဆၣ်‚ ကၣ်ကါ (န) အနီၢ်ကစၢ်တခီ‚ တတဲတၢ်အံၤနီတဘျီဘၣ်) ႉ ဒ် စံၣ်ႉအဲး (စ) လူ၀ံး (စ) ပာ်ဖျါ၀ဲအသိး‚ ‘‘ပှၤလၢတထံၣ် (ယွၤ) လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤၣ်ဘၣ်’’ႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ဒုးပလီၢ်ပှၤလၢ အဘၣ်ထွဲဒီးပှၤလၢအပာ်မၤအသးလၢတထံၣ် ကစၢ်ယွၤလၢ အသးသမူအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲတဲဖျါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး ပှၤခံဂၤလၢအသံကွံာ် ပှၤထူးပှၤတီၤတဂၤလၢ အတအိၣ်ဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ယွၤအဂီၢ်…

သ့ၣ်တထံးလၢ တၢ်ယါဘျါတၢ်အဂီၢ်

နစ့မ့ၢ်အိၣ် ဒီလၣ် ၃၀၀၀၀ ဒီးနပရၤသိလ့ၣ် မံးလၣ်ရၠာစးဲ (န) ၇၂၀၅ အသီသံၣ်ဘှဲတဆိန့ၢ်လီၤႉ သိလ့ၣ်အံၤ အိၣ်ဒီး ရ၈ စဲးခိၣ်ဃံလၢ အသဟီၣ်အိၣ် ကသ့ၣ် ၇၁၀ လၢ အလဲၤတၢ်ခ@န့ၢ်ဒံး မုၢ်တဂီၤလၢ နလိၣ်ဘၣ်လၢ နကလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ ပှၤဘၢၣ်ကၠံနံယါဖိတဂၤ သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ မံးလၣ်ရၠာစးဲန် မ့ၢ် သိလ့ၣ် လၢအဃ့ၢ်တၢ် (ခ@) အဃိၣ်လီၤႉ တနံၤဃီ ဖဲအပရၤသိလ့ၣ်အံၤ ၀ံၤၣ်လီၤ (လၢတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်အပူၤ‚ အ၀ဲတသံဘၣ်လီၤ) ႉ
ဖဲလံာ်စီဆှံအဆၢဒိၣ် ထဲသၢဆၢဒိၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်၀ံၤၢ်ဘၣ် ပူလၢ အလီၤဆီတခါ လၢအမ့ၢ်တၢ်ဃုထၢလၢအအၢ ဒီးသ့ၣ်တထံးလၢ မၤဟးဂီၤ ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဘၣ်တ့အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ စီၤအၤဒၣ်ဒီးနီၢ်အံၣ်အု အီၣ်ဘၣ် သ့ၣ်တထံးအသၣ်လၢ အတဘၣ်အီၣ်၀ဲ (၁ မိၤ ၃း၁၁) န့ၣ်လီၤႉ ပူအံၤ စးထီၣ်လၢ တၢ်အိၣ်လဲကဲ ဒီးပၤရၠာစးဒံစူး ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်အၢလီၤ (း၁၄-၁၉) ႉ
သ့ၣ်အဂၤတထံးကအိၣ်ဒီး…