ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Sheridan Voysey

အဆၢကတီၢ်လၢတၢ်လုၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူကစၢ်ယွၤ

ဖဲနံၣ် ၂၀၂၀ ထ့ကူလါထီၣ်အပူၤ ကိၤဘ့း ၁၉ တၢ်ဆါ အတၢ်ကီတၢ်ခဲ စးထီၣ်သီ အဆၢကတီၢ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲ ဆိကမိၣ်ထီၣ် ပကဘၣ်အိၣ်လီၤဆီလၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် အပူၤ ဆီတလဲ ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤ‚ ပတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲကွဲးဖျါထီၣ်‚ ‘‘တၢ်မၤအသးတဖၣ် အံၤ တမ့ၢ်ထဲတၢ်မၤကွၢ် တၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်အပီးအလီအဂ့ၢ်ၣ်လီၤႉ သတူၢ်ကလာ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်မူသကဲးပ၀ာ်န့ၣ် ကဲထီၣ်၀ဲတၢ်ကစီၣ်အခိၣ်တီန့ၣ်လီၤႉ
ပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲ ပအိၣ်ဒီး တၢ်သးတံာ်တာ်အဆၢကတီၢ် ပဆိကမိၣ်ကွၢ်တၢ် လၢပှၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတမံၤန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်အပူၤ ပတအိၣ် တ့ၢ်ဒၣ်ထဲ သးအဂံၢ်အဘါတမံၤဧိၤ ဖဲပလိၣ်ဘၣ်တၢ်အခါန့ၣ်လီၤႉ ပကဃ့ထီၣ် တၢ် ဆူသးစီဆှံ ဒ်သိးကဟ့ၣ်ပှၤတၢ်အဲၣ် လၢပတၢ်တဒ်သိးလိာ်သး ကဒဲကဒဲအလီၢ်‚ တၢ်သူၣ်ခုသးခုလၢ ပကမၤဆၢ တၢ်သူၣ်အုးသးအုး‚ သးအတၢ်ဃူတၢ်ဖိး လၢတၢ်သး တံာ်တာ်အလီၢ်‚ တၢ်၀ံသးစူၤလၢ တၢ်သးဘၣ်ဒိဆါအလီၢ်‚ တၢ်သူၣ်ကညီၤ သးကညီၤ တၢ်လၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဂၤအလီၢ်‚ ပတၢ်မၤဂ့ၤတၢ်လၢ ပကထံၣ်ပှၤဂၤလၢ အလိၣ်ဘၣ် တၢ်အလီၢ်‚ ပတၢ်သးတီလၢပတၢ်အၢၣ်လီၤတဖၣ်အဂီၢ်‚ တၢ်ဆီၣ်လီၤသးလၢ…

အံကဘိးလၢအဃ့ဟးထီၣ်

လၢတၢ်စံၣ်ဃဲၤလၢပျၢၤလၢ အမ့ၢ် စလံဖံၣ်ဟီလိၣ်အပူၤ‚ ၀ၣ်ဒီးၣ်တၣ်အၣ် (ရၠာစး) ဘ့ တဲဖျါ ထီၣ် အံကဘိးခရၠာစး့ၢ် မုၣ်ဃံလၤလၢအမ့ၢ် က့တံနၣ် ဆူတၢ်ဒိတ့ဒိးဖျီသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်တဲအနီၣ်၀ံာ်ခံတခီမ့ၢ် ပှၤဒိးကသ့ၣ်လၢ အကီာ်တဲာ် (ခိၣ်တအိၣ်) မၤပျံၤမၤဖုးတၢ်လၢ ခိၣ်လိၣ်နံၣ်အ၀့ၢ်ချၢန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်တနၤၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအဖျါထီၣ်ဆှံဆှံ ဆူပှၤဖးလံာ်တဖၣ်အအိၣ် လၢ ပှၤ ‘ဒိးကသ့ၣ်’ မ့ၢ်နီၢ်နီၢ် ပှၤတဂၤလၢ အ့ကၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ ဒီး က့ထံနၣ်ၣ်လီၤႉ
မံၤ အံကဘိးအံၤၢ်အီၤလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်ဒုးတၢ်ယၤတၢ်ဒီး ပှၤဖလ့့ှှးသးဖိၣ်လီၤႉ တၢ်လၢ အအိၣ် သးလၢအတဂ့ၤ ဟဲအိၣ်ထီၣ်လီၤႉ အံၣ်စရၠာစး့လးအသုးမုၢ် လဲၤထီၣ်ဒီး တလါစီဆှံအံၤ ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤလီၤႉ စီၤဃၤနဖံဒီး စီၤဖံနဃၣ်‚ လၢအမ့ၢ် ၀ံဧ့လံၤအဖိခွါတဖၣ်ၣ်လီၤ (း၁၈) ႉ ဖဲစီၤဖံၤနဃၣ်အမါ လၢဘူးကဆံးစၢ်အဖိနၣ်ဟူ တၢ်ကစီၣ်အံၤ ‘‘သကူးလီၤအသးဒီး ဆံးစၢ်တၢ်လီၤႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ‚ ဘၣ်တၢ်ဟုးဆါလီၤ’’ (း၁၉) ႉ လၢအတၢ်ကတိၤလၢခံကတၢၢ်ၢ်အဖိခွါအံၤ အမံၤလၢ…

တၢ်လၢကတၢၢ်ကတာ်တသ့

ဖဲယဆ့ၣ်နီၤလၢကျးဖးဒိၣ်တဖျၢၣ် အတၢ်ဆါတၢ်အီၣ်တၢ်အီအလီၢ်ၣ်လီၤႉ ဖဲယအ့ၣ်အီၣ်ကိၣ် တမီကတီၢ် ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် တရၠာစးံးတရၠာစးးလၢယဃၢၤၣ်လီၤႉ ယဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢ ပ၀ဲပှၤကူပှၤကညီ‚ ပအိၣ်ဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်ၣ်ဘၣ်လီၤႉ
ယဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢ ယကကကွဲးလီၤ တၢ်မၤအသီတခါလၢ ယကဘၣ် မၤအီၤ ဒီးဟ့ၣ်ဆိမၤဆိတၢ် ဆူဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲယထုးထီၣ် ယထိၣ်ဒံး‚ တၢ်ဆိကမိၣ်အဂၤတမံၤ ဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢယသးပူၤၣ်လီၤႉ
တၢ်အံၤမ့ၢ်ယွၤလၢ ၀ံယ့ှှါယၤပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အဃီၣ်ထံလၢ အစုညါသး အပူၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲ ယုၢ်ဆၣ်ကိးဖျၢၣ်လၢမူကပိာ်လိၤအမံၤ ဒီးနဲၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အကျဲ (း၂၆) သ့ၣ်ညါပှၤပၢတၢ်ြပးတၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤကိးဂၤဒီး သ့ၣ်ညါ၀ဲအကျဲကိးမံၤ (း၂၃) ၣ်လီၤႉ ‘‘သုကဒိလီၤယၤဒီးမတၤတဂၤလဲၣ်’’ (း၂၅) န့ၣ်လီၤႉ ၀ံယ့ှှါယၤစံးဆၢက့ၤလၢ ‘‘မ့ၢ်ကစၢ်အထူအယိာ်ၣ် တလီၤဘှါဘၣ်’’ (း၂၈) ႉ
သးအတၢ်ဆီၣ်သနံး ဒီးတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤတမ့ၢ်တၢ်လၢအဂ့ၤလၢပဂီၢ်နီတစု ဘၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ ယွၤလၢ အစိကမီၤကတၢၢ်ကတာ်တသ့အံၤတလီၤဂာ်ဒီးယၤ ဘၣ်ႉ အ၀ဲမၤပှဲၤ တၢ်လၢအဆၢမၤ၀ဲကိးမံၤလီၤႉ ယအီၣ်လၢာ်ကွံာ် ယကိၣ်ဒီး အိၣ်ဘှံး တစိၢ်ဖိလီၤႉ ဒီးလၢတၢ်ဘရၣ်တၢ်ဘှီၣ်အပူၤ‚ ယဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤလီၤႉ

လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လၢခရၠာစးံာ်အပူၤ

လၢတၢ်ဂီၤမူလၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါတယုၢ်အပူၤ‚ ခွါဂဲၤဒိတဂၤ‚ ဂဲၤဒိ၀ဲလၢ အမ့ၢ်ပှၤလၢ အလိာ်ကွဲ ဒီးမၤနၢၤတၢ်တဂၤအခၢၣ်စးလၢ အဒိးတ့ဒိးဖျီ၀ဲအသး၀ံၤဒီးၣ်လီၤႉ ပှၤန့ၣ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါလၢ ကမၤန့ၢ်က့ၤအမါ ီသမသအ့ပ လီၤႉ အ၀ဲကွၢ် ပိာ်မုၣ်အမဲာ် ဒီးစံး‚ ‘‘နမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ယၤလီၤ’’ႉ တၢ်အံၤ ကဲထီၣ်တၢ်ကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်သးခုဒီးတၢ်မုာ်အကစီၣ်လၢ အဒုးသီၣ်ကဒါက့ၤဆၢၣ်‚ ဒီးမူကယၢတဂၤၢ်ပ၀ဲန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲတၢ် ‘‘တ၀ာ်’’ လၢ အကထံၣ်ဘၣ် ပ၀ဲဒၣ် ‘‘အတ၀ာ်’’ၣ်လီၤႉ
တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလိာ်သးသကိး ‘‘မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ပှၤန့ၣ်’’ၣ် ယကစံးကတိၤဒီး ပှၤလၢအဖျီအသး‚ ဒီးအိၣ်တပူၤဃီအါဂၤလၢ အအိၣ်ဒီးတၢ်ကလၢၢ်ဘၣ်အသးလၢ အတလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဘၣ်ဒံး‚ မ့ၢ်လၢအဖိတအိၣ် ဒီးအဖိအါဂၤၢ်ဘၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်‚ ကလၢၢ်ဘၣ်ဒံး၀ဲလၢ အတလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်အါဂၤလီၤႉ အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတခီ မ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢၣ် တသ့လ့ၤတက့ၤဘၣ်အဃိလီၤႉ
ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ဟ့ၣ်ထီၣ်ကျဲတဘိလၢ ‘‘တၢ်ဘှါတၢ်ဂ့ၢ်ကီ’’ န့ၣ်ဒီးစံး ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ယွၤအတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤ အိၣ်၀ဲဆိး၀ဲ နီၢ်ခိနီၢ်ခီလၢအ၀ဲဒၣ်အပူၤလီၤ’’ (ကလီး ၂း၉-၁၀) ႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးတပျၢ်ပှၤ ဒီးမၤထူၣ်ဖျဲးပှၤဒံးဘၣ်ႉ အ၀ဲဒၣ်မၤ၀ံၤပှၤ‚ ပျဲပကတူၢ် လိာ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကွဲဃီၤပှၤၣ်သ့၀ဲလီၤႉ လၢတၢ်မုၢ်လၢ်လၢပှၤတဂၤ တၢ်လုၢ်အီၣ်…

တဃုဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်ဘၣ်

မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်ဂီၤခီန့ၣ် ပှၤထူစံၣ်ဖိ ဒိးထီၣ်အသိလ့ၣ်ဖိ ဒ်သိးအကလဲၤကယာ်အံးကွၢ်က့ၤ တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိ (လၢအသူၣ်လီၤဖျးလီၤတ့ၢ်၀ဲတဖၣ်) အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအတုၤလၢ အခုး အယံၤကတၢၢ်အတီၤန့ၣ်ၣ် အဃိလီၤႉ
အ၀ဲတီၣ်ထီၣ်တၢ်အီၣ်လီၢ်လံၤၣ်လီၤႉ ဖဲအံၤအခါအ၀ဲအိၣ်ဒီး အတၢ်ကတီၢ်အဂ့ၤဒိၣ်မးလၢကကွၢ် ကပာ် ဒီးပျဲပူၤကွံာ်တၢ်အဂီၢ်လီၤႉ အနၤ၀ဲန့ၣ်ၣ်အဟံၣ်ၣ် ဘဲ၀ဲဆၢ၀ဲလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တၢ်န့ၣ်ဘၣ် ကစီဒီဧါႉ လၢ ၁ ့ှှမူၤအ့လး ၂၄ အပူၤ စီၤဒၤ၀ံးအပှၤတဖၣ်န့ၣ် လဲၤအိၣ်ခူသူၣ် လၢ လ့ကအိတခါအပူၤ ဒ်သိးကပူၤဖျဲးလၢ စီၤပၤစီၤစီလူးလၢ အဃုမၤသံအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲစီၤစီလူး ၀့ၤ၀ီၤဒီး လဲၤနုာ်ဘၣ်ဆူ လ့ကအိဖးဒိၣ်တဖျၢၣ်ဃီန့ၣ်အပူၤ ဒ်သိးကပာ်လီၤ အတၢ်၀ံတၢ်ယိးအဃၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ စီၤဒၤ၀ံးအပှၤတဖၣ် ထံၣ်တၢ်အကတီၢ်အဂ့ၤ ဒိၣ်မး တုၤနကကွၢ်ကပာ်ကွံာ် တသ့ဘၣ်လီၤႉ မ့ၢ်တၢ်အကဂ့ၤမးလၢစီၤဒၤ၀ံး ကဟ့ၣ်ကၣ်တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ (၁ ့ှှမူၤ ၂၄း၃-၄) ႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး စီၤဒၤ၀ံး ထီဒါကွံာ် အသး အတၢ်ဆၢန့ၢ်လၢ ကမၤမုာ်အသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲတဲထီၣ်ဒီးစံးလၢ‚ မ်ယွၤအသု တဒုးမၤယၤတၢ်တမံၤအံၤလၢ ယကစၢ်ၣ်တဂ့ၤ…

တၢ်ဒိၣ်မုၢ်

ခၢးဘၢးမ့ၢ် ပှၤဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤအါတဂၤလၢ ကီၢ်အ့ကလၢၢ်ကလံၤစိးန့ၣ်လီၤႉ ဒ်အမူအဒါမ့ၢ်၀ဲ ပှၤစိာ်တၢ်သးခုကစီၣ်လၢ တၢ်လီၢ်က၀ီၤအံၤ အါတီၤ ဖဲနံၣ်ကယၤ ၇ အပူၤ အသိးၣ်လီၤႉ ဒီးအ၀ဲသံ၀ံၤအလီၢ်ခံၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢ ခၢးဘၢးမၤတ့ၢ်၀ဲန့ၣ် ဒိၣ်န့ၢ်တၢ် တဖၣ်အံၤလၢ ကျဲအါဘိန့ၣ်လီၤႉ
ဖဲတၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါတမံၤ လီၤဘၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤအံၤအခါ‚ တဘျီ ခၢးဘၢး လဲၤဟး၀့ၤ၀ီၤ ၀့ၢ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ဒီးတၢ်ဆါၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲကတဲာ်ကတီၤအသးလၢ ကဟးထီၣ်လၢ ဒူသ၀ီတဖျၢၣ် အခါၢ်တၢ်အဂီၢ်ဧါ န့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ် ပိာ်မုၣ်တဂၤလၢ အဖိးဟုဃာ် အဖိဆံးဖိတဂၤ‚ ဒီးအ၀ဲလီၤမၢ်တ့ၢ် အဖိခွါ တဂၤလံၣ်စ့ၢ်ကီး ဘူးကသံတ့ၢ်လံႉ ခၢးဘၢး စိာ်ထီၣ် ပိာ်ခွါ ဖိသၣ်ဖိလၢ အလိၤကိၢ်တဂၤအံၤ လၢအစုဒုၣ်လိၤၢ်တၢ်လၢအဂီၢ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲတဲဘၣ်ပိာ်မုၣ်အံၤ‚ ‘‘ပျံၤတၢ်တဂ့ၤၣ်လီၤႉ ဒီးသ့ၣ်ညါက့ၤ၀ဲလၢ ပိာ်ခွါဖိသၣ်ဖိမူ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
တဘျီန့ၣ်ၣ်လီၤႉ ဒ်သိး အကဟ့ၣ် တၢ်မၤလိတမံၤ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဒိၣ်မုၢ်ဒီး စံး၀ဲဒၣ် ‘‘ဖဲဒၣ်ပှၤအတူၢ်လိာ်ဖိသၣ် ဒ်အံၤအသိး တဂၤလၢ ယမံၤအဃိန့ၣ်ဒီး‚ မ့ၢ်အတူၢ်လိာ်ယၤလီၤ’’ (မၢ်ကူး…

တၢ်မၤနၢၤတၢ်သူၣ်က့ၣ်သးကါ

လၢတၢ်ဂီၤမူ ဗာၠိနကျ အပူၤ‚ ဗညအသညငသ ှၠူငနမင‚ ပှၤကွဲးတၢ်သး၀ံၣ်လၢ အသးပှၢ်ထီၣ်တဂၤ‚ ဒ့၀ဲအတၢ်ဒ့တနီၤလၢ ဖံၣ်အဲနိၣ်လၢ ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဂၤအဂီၢ် လီၤႉ ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်အံၤ အၢၣ်လီၤ၀ဲလၢအတသ့ၣ်ညါ ထါသး၀ံၣ်အသီၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်ႉ ှၠူငနမင တဘျီဃီ ဒ့ထီၣ်၀ဲ တၢ်ဒ့လၢပှၤနၢ်ဟူညီနုၢ်တယုၢ် ဒီးသံကွၢ်အီၤ‚ ‘‘အ၀ဲ တခါအံၤမီၤ’’‚ ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်အံၤစံးဘၣ်အီၤ ‘‘ယတသ့ၣ်ညါလၢ နကွဲးတၢ်အံၤဘၣ်’’ႉှၠူငနမင စံးဆၢအီၤ‚ ‘‘ယတကွဲးဘၣ်’’ႉ ‘‘တၢ်အံၤ ့သဖၠမအ ကွဲးအီၤ’’ ဒ်ပှၤကွၢ်ကီတၢ်ဖိ တဖၣ် ထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်အသိး‚ ့သဖၠမအ အတၢ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တဖၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သူၣ်က့ၣ်သးကါလၢ ့သဖၠမအ အပူယိာ်ယိာ်ၣ်လီၤႉ
တၢ်သး၀ံၣ်တယုၢ်အိၣ်၀ဲလၢ တၢ်သူၣ်က့ၣ်သးကါ တၢ်ဃဲၤပူၤအဂၤတယုၢ် အပူၤလီၤႉ ဖဲစီၤဒၤ၀ံး မၤနၢၤ စီၤကၤလံၤယါ အလီၢ်ခံ‚ ပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိတဖၣ် သး၀ံၣ် ထီၣ်၀ဲ‚ ‘‘စီၤစီလူး မၤသံလံအပှၤကထိတဖၣ်ၣ်အပှၤကလးတဖၣ်’’ ( ၁ ့ှှမူၤ ၁၈း၇) န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ထိၣ်သBတီၤအံၤ တဘၣ်စီၤပၤစီၤစီလူးအသးဘၣ်ႉ မ့ၢ်လၢအသူၣ်က့ၣ်သးကါ…

တၢ်ထုကဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်နာ်န့ၢ်လၢပှဲၤ

ဒ် ရၠာစးံးခၠး ဒီး စူစဲၣ် ကျဲးစၢးတ့ၢ်မးလၢ ကမၤန့ၢ်အဖိ အါနံၣ်လံန့ၣ်ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အသးလုၢ်ဘၢကွံာ်ဒီးတၢ်သးခုလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢ စူစဲၣ် အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အဃိ ကဲထီၣ်တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢ ဖိသၣ်အဂီၢ်လီၤႉ ကိးနၤဒဲးန့ၣ် ရၠာစးံးခၠး ကီၤမံဒီး ထုကဖၣ်လၢအမါဒီးအဖိအဂီၢ်လီၤႉ တနၤန့ၣ် ရၠာစးံးခၠး အသးဟဲပၢၢ်ထီၣ်လၢ တလိၣ်အ၀ဲကထုကဖၣ်ထဲန့ၣ်ညါ မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤအၢၣ်လီၤလၢ ယွၤကမၤတၢ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ် လိၣ်ဘၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် တနွံပူၤကွံာ်ဒီး စူစဲၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် အဟုးလီၤတဲာ်န့ၣ်လီၤႉ ရၠာစးံးခၠး အသးဟးဂီၤဒိၣ်မးလီၤႉ အ၀ဲဆိကမိၣ်၀ဲ မ့ၢ်လၢအ၀ဲတထု ကဖၣ်ဆူၣ်ဆူၣ်အဃိ အဖိလီၤလူးဧါလီၤႉ
ဖဲပဖးလံာ်စီဆှံလၢ တနံၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ် ပကဆိကမိၣ်လၢ ပတၢ်ကတိၤဒိအံၤ တဲပှၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်တဲအပူၤန့ၣ် တံၤသကိးလၢဟံၣ်ကပၤ (တဘျီဘျီ ပှၤဆိကမိၣ်မ့ၢ်တၢ်တဲဒိယွၤ) တဂၤ ဟးထီၣ်လၢအလီၢ်မံပူၤ မ့ၢ်လၢတံၤသကိးတဂၤ ဟဲဃ့တၢ်သပှၢ်ပှၢ်လၢ တၢ်သးစွံကတုၤအဃိလီၤ (လူၤကၣ် ၁၁း၅-၈) ႉ ဖးအီၤဒ်အံၤ‚ တၢ်ကတိၤဒိအံၤ ဟ့ၣ်ကူၣ်ပှၤလၢၣ်ၣ်စနီး့ကးစံး၀ဲ တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဒုး နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်ပှၤ လံာ်စီဆှံအဆၢလီၤႉ…

ယွၤအဖိတဖၣ်

တဘျီန့ၣ် ယကတိၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်လၢ ပှၤဒီမိ၀ၤလၢအဖိတအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် အသးသ့ၣ်ဖးလီၤဘှံးဒိၣ်မးလၢတူာ်ဖိအဃိ တၢ်အိၣ်မူလၢခါဆူညါအိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်သး ဟးဂီၤဒီး တၢ်မုၢ်လၢ်လီၤမၢ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်လဲၤကျဲလၢဖိတအိၣ်ဘၣ်အံၤန့ၣ် ယဂုၢ် ကျဲးစၢး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ ယစံးလၢ ‘‘နတကဲထီၣ် မိၢ်ပၢ်ဘၣ်ဆၣ် နအိၣ်ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်လၢ အအိၣ်ဒီးအခီပညီန့ၣ်လီၤႉ ယနာ်လၢနဘၣ်တၢ်တ့လီၤနၤ အိၣ် ဒီးတၢ်ပျံၤဒီးတၢ်လီၤကမၢကမၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်စိအသီအိၣ်၀ဲလၢနဂီၢ် လၢနကထံၣ်န့ၢ်အီၤ န့ၣ်လီၤ’’ႉ
လၢခံ ပိာ်မုၣ်တဂၤအံၤန့ၣ် အ၀ဲတဲဘၣ်ယၤလၢ တၢ်မဲာ်ထံမဲာ်နိအပူၤလၢ တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ ‘‘ယပလၢၢ်ဘၣ်လၢ ယလုၢ်ယပရၤတအိၣ်ၣ်လီၤ’’ႉ ယသံကွၢ်ပိာ်မုၣ်အံၤလၢ မ့ၢ်အ၀ဲစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ယ့ၣ့်ှှူးဧါ န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံးဆၢလၢ ‘‘ယဟးယံၤဒီးယွၤ လၢအပူၤကွံာ်အါနံၣ်လံန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ယလိၣ်ဘၣ် တၢ်ဘၣ်ထွဲက့ၤဒီးယွၤကဒီးန့ၣ်လီၤ’’ႉ
တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်အံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ယၤလၢ တၢ်သးခုကစီၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဒိၣ်အယိာ် ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တနီၤဒ်အမ့ၢ် ‘‘မိၢ်ဒီးပၢ်’’ မ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ ဒိၣ်မးလၢ ပှၤတနီၤနီၤ ကမၤန့ၢ်၀ဲလီၤႉ အဂုၤအဂၤတခီ ဒ်သိးဒီး ပှၤတနီၤလၢအိၣ်ဒီးသးသမူ တၢ်လုၢ်အီၣ်တၢ်မၤဒီး ကဲထီၣ်တၢ်မၤတအိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢ ယ့ၣ့်ှှူးခရၠာစးံာ်အဃိ…

ပတၢ်မ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်

လၢလံာ်ပာ်ဖှိၣ်တၢ်ဂီၤလီၢ်လံၤတဘ့ၣ်အပူၤၣ်လီၤႉ အမဲာ်သၣ်ဖိဖျၢၣ်တလၢၣ်‚ အိၣ်ဃုာ်ဒီးမဲာ်သံၣ်ကျိၤတဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဖိသၣ်ပိာ်ခွါအံၤ သးအိၣ်ကွၢ်တၢ်ဂီၤကွံးကွး‚ သးဟ့ ထီဘးသၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲလံာ်ပာ်ဖှိၣ်တၢ်ဂီၤတဘ့ၣ်အံၤ အပူၤန့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ် သးစၢ်ပိာ်ခွါတဂၤ‚ အမဲာ်သၣ်ထီ‚ အခိၣ်ဆူၣ်တဘျၢဘၣ်‚ မဲာ်သၣ်လိၤစ့ၢ်ကီး မဲာ်သံၣ်ကျိၤတဖၣ် တအိၣ်ဘၣ်‚ သးစၢ်ပိာ်ခွါအံၤ တသးဟ့ထီဘးသၣ်ဘၣ်‚ အ၀ဲတကွၢ် တၢ်ဂီၤကွံးကွးဘၣ်‚ ကွၢ်ဒၣ်ထဲ တၢ်ဂီၤမူတဖၣ်ၣ်လီၤႉ ပိာ်ခွါဖိဒီး သးစၢ်ဖိတဂၤအံၤ ကလီၤဂာ်လိာ်သးတစဲးလီၤႉ လၢစဲးအ့ၣ်ပီညါအတၢ်ဃုထံၣ်အပူၤ အ၀ဲသ့ၣ်အဖံးအညၣ်‚ အမဲၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်အ၀ဲသ့ၣ် ခံဂၤလိာ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ယၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဆီတလဲအံၤ ပှၤဆိမိၣ်ထံးဆးတၢ်သ့ၣ် တဖၣ် ဆိကမိၣ်က့ၤ၀ဲတဘၣ်လၢၤဘၣ်ႉ လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤၣ်လီၤႉ စးထီၣ်လၢ ယွၤတ့လီၤပှၤလၢ ပမိၢ်အဒၢလီၢ် ပူၤအခါ (စံး ၁၃၉း၁၃-၁၄) ပဒိၣ်ထီၣ် ဒ်ယွၤအစုတၢ်ဘၣ်တ့အံၤအသိးန့ၣ်လီၤႉ ပကဒိၣ်ထီၣ်ဒ်လဲၣ် ပတသ့ၣ်ညါသနာ်က့ၣ်‚ ပနီၢ်ကစၢ် ကဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး ကစၢ်ယွၤအလုၢ်လၢ်‚ ပလုၢ်လၢ်သကဲာ်ပ၀းခဲလၢာ် ကမ့ၢ် ယွၤအတၢ်ဘၣ်သး‚ ပတၤလၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ကဆဲးကပီၤထီၣ်ၣ်လီၤႉ
တုၤခရၠာစးံာ်ဟဲက့ၤအမုၢ်နံၤဒၣ်လဲၣ်ၣ်လီၤႉ ခီဖျိလၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤအဃိ တဆီဘၣ်တဆီ ပကလီၤဂာ် ဒီးအီၤ…