ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Sheridan Voysey

တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်အိၣ်တဒၢ

တဘျီ, ယမါဒီးယၤ ပလဲၤဆူ ဟံၣ်ဒွဲ(Hotel)လီၢ်လံၤလီၤအဲၣ်ဒိၣ်မး လၢအအိၣ်လၢ ပီၣ်လဲၣ်ကၢၢ်နံၤ, လၢအအိၣ်ဒီးပဲတြီလၢ ဘၣ်တၢ်ပာ်လီၤထုးထီၣ်န့ၢ်ဝဲဖးဒိၣ်တဖၣ် ဒီးလၢၢ်တြဲၤဖးထီတဖျၢၣ်အပူၤလီၤ. ဘၣ်မုၢ်ဟါလီၤတနံၤ, ကလံၤမုၢ် မၤဟးဂီၤလီၢ်ကဝီၤအံၤ, ဝံၢ်တရံးအူ ပီၣ်လဲၣ်ဒီး ဒိတံၢ်ပဟံၣ်ဒွဲအပဲတြီဆံးတဖၣ် မၤသးဒ်တၢ်ထိစုခိၣ်ဆူၣ်မးအသိးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပအိၣ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အပူၤလီၤ. တြဲၤတဖၣ်န့ၣ် ကျၢၤဒိၣ်မး ဒီးဟံၣ်ဒွဲအခီၣ်ထံးတဖၣ် ဂၢၢ်ကျၢၤဒိၣ်မးလီၤ. ဖဲကလံၤမုၢ်အူတပျုာ်တပျီၤတၢ် လၢတၢ်ချၢအခါ, ပဝဲပဒၢးဖိအိၣ်ဘံၣ်အိၣ်ဘၢဝဲလီၤ.

တၢ်အိၣ်တဒၢအလီၢ် မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်အကါဒိၣ်တခါလၢလံာ်စီဆှံအပူၤ, စးထီၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအနီၢ်ကစၢ်လီၤ. ဝံယရှါယၤစံးကတိၤ ကစၢ်ယွၤအဂ့ၢ်လၢ “နမ့ၢ်တ့ၢ်တိာ်ဧိၤတာ်ဧိၤ လၢပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိအဂီၢ်, တိာ်ဧိၤတာ်ဧိၤလၢ ပှၤဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ်အဂီၢ် လၢအဘၣ်တၢ်ကီအဖၢမုၢ်, တၢ်အိၣ်တဒၢအလီၢ်လၢ ကလံၤမုၢ်...” န့ၣ်လီၤ(ယရှါ ၂၅:၄). တၢ်န့ၢ်အမဲာ်ညါ, ယွၤအပှၤဂီၢ်တဖၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်အိၣ်တဒၢအလီၢ်, ကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်အိၣ်တဒၢအလီၢ်ဆူ ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိ လၢအဖှီၣ်အဃာ်ဝဲ (၅ မိၤရှ့ ၁၀:၁၉) ခီဖျိဝ့ၢ်လၢတူၢ်လိာ်တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ( ၄ မိၤရှ့ ၃၅:၆). တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတမံၤဃီအံၤ ကမၤစၢၤပှၤ ဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအကျါ, လၢပဟီၣ်ခိၣ် မုၢ်တနံၤညါအံၤလီၤ. ဖဲဆၢကတီၢ်…

တၢ်အဒိလၢ တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ

ဖဲပဆီဟံၣ်ဆီဃီၦဲၤထီၣ် ၂၂ နံၣ်အလီၢ်ခံ, တဘျီဘျီ, ယကမၢကမၣ်ဘၣ်လၢ, ယၤဒီး မၢၣ်ရ့(Merryn) ပလဲၤသကိးတၢ်လၢ တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ အပူၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ၦၤကွဲးလံၥ်တဂၤလီၤ. အဝဲမ့ၢ်ၦၤမၤတၢ်လၢ ကျိၣ်စ့တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဒွးန့ၣ်လီၤ. ယမၤတၢ်ဒီး လံၥ်မဲၥ်ဖျၢၣ်တဖၣ်လီၤ. အဝဲဘၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးနီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဒွး အဖျၢၣ်တဖၣ်လီၤ. ယအဲၣ်ဒိးတၢ်ဃံတၢ်လၤ, အဝဲအဲၣ်ဒိး တၢ်မၤတၢ်လၢ အကျဲဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲၤလၢပဘၣ် တၢ်ဒုးလူၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ၦၤ မ့ၢ်တၢ်လီၤဆီလိၥ်သးန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပအိၣ်ဒီးတၢ်ကဘၣ်လဲၤဆူ တၢ်ဆါဟံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပကလဲၤထံၣ် ကသံၣ်သရၣ်အဂီၢ် အဝဲလဲၤတုၤဆိ, ဒီးညီနုၢ်ယလဲၤတုၤစဲၤခံလီၤ. ဖဲပလဲၤအီၣ်တၢ်လၢကျး, ယဃုထၢတၢ်အီၣ် အကလုၥ်အသီအသီဘၣ်ဆၣ်, အဝဲမၤလိၥ်ဒၣ် တၢ်အီၣ်လၢအအီၣ် ညီနုၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲပကွၢ်ကီ တၢ်ဂီၤမူလၢတၢ်ဒုးနဲၣ်တၢ်ဂီၤ အဒၢးအိၣ် အမံးနံး၂၀ ဝံၤ, ယကတဲၥ်ကတီၤယသးလၢ ယဟးထီၣ်, မ့မ့ၢ် မၢၣ်ရ့တခီလဲၤတုၤဆူ ခီဖံၣ်အကျးလၢအအိၣ် လၢဒၢးဖီလၥ်ဒီး ကမၢကမၣ်လၢဘၣ်မနုၤယဘၣ်ယံာ်ဘၣ်ထၢဝဲန့ၣ်လီၤ. ပဟ့ၣ်လိၥ်သကိး ပသးလၢတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အါမံၤလၢ ကမၤလိန့ၢ် တၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤန့ၣ်လီၤ.

ပအိၣ်ဒီးတၢ်လၢပသးလီၤပလိၥ် လၢတၢ်နီၤဟ့ၣ်တၢ်ကတိၤလီၤနံၤ, တၢ်ဘၣ်သး လၢပကဟးကသုၣ်ဆူ တၢ်လီၢ်ဂုၤဂၤဒီးတၢ်နၥ်တမံၤဃီ လၢအမၤစၢၤၦၤ, ပကဃ့ထုကဖၣ်, ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်မ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်လၢ…

ဘၣ်တၢ်ကိး ဒ်သိးကဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်

ပီၣ်လဲၣ်ဖှိးထံ (sea squirt) တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်တ့လၢအလီၤတိၢ်လီၤဆီန့ၣ်လီၤ. ပထံၣ်ဘၣ်အဝဲသ့ၣ် အိၣ်စဲဘူးဃၥ်အသးလၢလၢၢ် ဒီးချိၣ်ပီၣ်လဲၣ်အကုတဖၣ်အလိၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဖျါလီၤဂၥ်ဒီး ဖျးစတံးစၢ်ကဘျံးအပီၤဖိတဖၣ်(soft plastic tube waving), ဒီးအိၣ်ဝးယဲာ်ယီၤအသး ဒ်ပီၣ်လဲၣ်ထံကျိၤ လဲၤဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. အဝဲဟံးန့ၢ်တၢ်အီၣ်ဂံၢ်ဘါလၢထံ လၢအယွၤလၢအကပိၥ်အကပၤ, ဒီးအဝဲတသုးအသးဘၣ်, မ့မ့ၢ်မူဝဲလီၤဆီဖးဒိၣ် ဒီးအသးစၢ်အကတီၢ်, တဘျီဖဲ အဟူးဂဲၤဖျဲၣ်ချ့ချ့အခါန့ၣ်လီၤ.

အတၢ်အိၣ်မူစးထီၣ် ဒ်ဘၢၣ်တဘ့ၣ်အသိး, အိၣ်ဝဲဒီး ပျိၢ်ဃံအနၢၣ်ဘိ မိၢ်ၦၢ်လၢ ပျၢၤတကလုၥ်ဒီး ခိၣ်နူၥ်လၢအမၤစၢၤအီၤ ဒ်သိးကထံၣ်န့ၢ်တၢ်အီၣ် ဒီးကဟးဆှဲး အတၢ်ဘၣ်ဒိအဂီၢ်လီၤ. ဖဲအတဒိၣ်တုၥ်ခိၣ်ၦဲၤဒံးဘၣ်အခါ, အဝဲအမုၢ်နံၤတဖၣ်လၢၥ်ဝဲလၢ တၢ်ဟးဃုထံၣ်တၢ်လၢ ပီၣ်လဲၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်တမံၤမၤအသး ဖဲဒိၣ်တုၥ်ခိၣ်ၦဲၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲဆီလီၤအသးလၢလၢၢ်ဖီခိၣ်, ဒီးတဟးဝ့ၤဝီၤလၢၤ ဒီးတဒိၣ်ထီၣ်လၢၤဘၣ်. တၢ်ထိၣ်တရံးအသး လီၤပျံၤအပူၤ, အဝဲဂံၥ်ဘျဲးအီၣ်က့ၤအခိၣ်နူၥ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

ပျိၢ်ဃံတအိၣ်, တၢ်ဆိကမိၣ်တအိၣ်, ထဲဝးယဲာ်ယီၤထွဲ ဒီးထံကျိၤလီၤ. အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒၣ်ဝဲ တအိၣ်လၢၤဘၣ်. တၢ်မၢဖိစီၤပီလူးဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ၦၤ ဒ်သိးပသုတမူ ဒ်ပီၣ်လဲၣ်နီၣ်ဖှိးထံအသိးတဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. လၢပဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ဒိၣ်တုၥ်ခိၣ်ၦဲၤ မ့ၢ်တၢ်ဟံးထီၣ် ယွၤအန့ဆၢၣ်က့ၢ်ဂီၤ (၂…

ယွၤအတၢ်ပၥ်သး ကပုၥ်လုးကဖီလီဖိ

ဘၣ်တဘျီယနၢ်ဟူဘၣ် ၦၤမၤပနံၥ်တၢ်ကၤအတၢ်မၤတဂၤ ပၥ်ဖျါထီၣ် ဖဲထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိအခါ တူၢ်ဘၣ်ဝဲ “တၢ်မၤစၢၤတအိၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်လီၤမၢ်” ခီဖျိ တၢ်သးဟးဂီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၤသးအုးန့ၣ် အဝဲတလဲၤကတိၤသကိးတၢ်ဒီး ကသံၣ်သရၣ် ဘၣ်ဃးဒီး အသးတၢ်တူၢ်ဘၣ်ဝဲနီတဘျီဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစးထီၣ် ရဲၣ်ကျဲၤတၢ်မၤဆူၣ်မၤစိးတၢ်, မၤလိၥ်ဝဲလံၥ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မၤသံလီၤသးလၢ လံၥ်ရိဖှိၣ်ဒၢးဒီး ပၥ်ပနီၣ် မုၢ်နံၤမုၢ်သီလၢ ကမၤသံလီၤအသးန့ၣ်လီၤ.

ယွၤသူၣ်အိၣ်သးအိၣ် ၦၤလၢတၢ်မၤစၢၤတအိၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်လီၤမၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပကထံၣ်ဘၣ်ယွၤမၤတၢ်လၢလံၥ်စီဆှံ, ဖဲစီၤယိၤနါဒီး စီၤအ့ၤလံယၤ အတၢ်အိၣ်မူလၢမုၢ်နၤယိာ်တၢ်ခံးအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲစီၤယိၤနါ အဲၣ်ဒိးသံအဆၢကတီၢ် ယွၤကတိၤတၢ်ဒီးအီၤလၢ တၢ်ကပုၥ်လုးကဖီလီဖိန့ၣ်လီၤ. ဖဲစီၤအ့ၤလံယၤ ဃ့ကညးယွၤ ဒ်သိးအကဟံးန့ၢ်အသးသမူအခါ (၁ စီၤပၤ ၁၉:၄), ယွၤလုၢ်အီၣ်လုၢ်အီအီၤလၢ ကိၣ်ဒီးထံ ဒ်သိးနီၢ်ခိနီၢ်သးတၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤအဂီၢ်(:၅-၉), ယွၤကတိၤတၢ်ဒီးအီၤ မုၥ်မုၥ်ကဖီလီ ဖိ (:၁၁-၁၃)ဒီး ယွၤမၤစၢၤ ဝံအ့ၤလံယၤ ကသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်လၢ ဒ်အဆိကမိၣ် တမ့ၢ်ဒၣ်ထဲ အဝဲတဂၤဧိၤ န့ၣ်ဘၣ်လီၤ(:၁၈). ယွၤသုးဘူးအသးဆူ ၦၤသူၣ်ကၢ်သးလီၤဘှါတဖၣ် အအိၣ်လၢ တၢ်ကပုၥ်လုးကဖီလီဖိလၢ တၢ်ကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤနီၢ်နီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါတ့ၢ်လံလၢထးအသိး လံၥ်ရိဖှိၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဘိးဘၣ် သ့ၣ်ညါဝဲ…

တၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤတၢ် ဒီးတၢ်သးခု

ၦၤဃုမၤလိသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ပၥ်ဖျါဝဲ တၢ်ဘၣ်ထွဲလိၥ်သးလၢ တၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ် ဒီး သူၣ်ခုသးခုတၢ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. ၦၤဟ့ၣ်မၤဘူၣ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤကျိၣ်စ့ဒီး တၢ်ဆၢကတီၢ် န့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခုသူၣ်ဖှံသးညီ အါန့ၢ်ဒိၣ်န့ၢ် ၦၤလၢအတဟ့ၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်အံၤကဲထီၣ်ဝဲ ဒ်ၦၤကူၣ်သ့ဘၣ်ဃးဒီးသးဂ့ၢ်ပီညါပၥ်ဖျါဝဲ “ပကမၤပတုၥ်ပတၢ်ဆိကမိၣ်လၢ အမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်မ့ၢ်မူဒါလီၤ. အလီၢ်ဆူ တၢ်ဟ့ၣ်မ့ၢ် တၢ်သူၣ်ခုသးခုအဂံၢ်ထံး” န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပဟ့ၣ်မၤစၢၤမၤဘူၣ်တၢ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပတၢ်သူၣ်ခုသးခု ဒီးယသံကွၢ်လီၤက့ၤယသး, မ့ၢ်သူၣ်ခုသးခုန့ၣ် ကြၢးကဲထီၣ် ပတၢ်တိၥ်ပၥ်လၢ ပတၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်မၤစၢၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်ဧါ. ပမ့ၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်ဒၣ်တၢ်ထဲ ၦၤလၢပသးအိၣ်အီၤတဖၣ် ကဲထီၣ်တၢ်သူၣ်ခုသးခု လၢပဂီၢ် ဒီးပကစံးၦၤလၢ ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲဖးဒိၣ် မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ဟီၣ်ခိၣ်နီၢ်ခိအတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်လၢအလိၣ်ဘၣ် ပတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

လံၥ်စီဆှံအပူၤစ့ၢ်ကီး မၤဘျးစဲတၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဒီး တၢ်သူၣ်ခုသးခုခံခါအဘၢၣ်စၢၤ, ဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါလၢတၢ်လီၤဆီဖးဒိၣ်အပူၤလီၤ. စီၤပၤဒၤဝံးဟ့ၣ်မၤဘူၣ် တၢ်ထူးတၢ်တီၤ ဆူတၢ်တ့ထီၣ် ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အဂီၢ်ဝံၤ ကွဲမုၥ်ဝဲ ၦၤအံၣ်စရ့လးဖိ ဒ်သိးကမၤဘူၣ်ဝဲ တၢ်စ့ၢ်ကီးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ (၁ ကွဲးနီၣ် ၂၉:၁-၅). ဒီးကမျၢၢ်တဖၣ် ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်ဝဲ ထူဧိၤစ့ဧိၤ တၢ်မျၢ်လုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် ဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခုအပူၤန့ၣ်လီၤ (:၆-၈).…

လၢခံကတၢၢ်န့ၣ်

အါစုအါဘျီ ယမၤန့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဘျုးလီၤဆီလၢ ယကဆှၢသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတၢ်ရဲၣ်တၢ် ကျဲၤတဖၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် ပလဲၤဆူ တၢ်အိၣ်သဒၢအလီၢ် ပဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ် စှၤနံၤစှၤသီ လၢတၢ်ဘါထုကဖၣ် ဒီးတၢ်ဆိကမိၣ်ထံက့ၤတၢ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်အံၤ မၤဂ့ၤ ထီၣ်က့ၤၦၤဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်သ့ဝဲလိၤ. လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကတီၢ်အပူၤ, တဘျီဘျီ ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် ယဒုးစံးဆၢအီၤတၢ်သံကွၢ်အံၤ, “ဆိကမိၣ်မှံကွၢ်လၢ နတၢ်အိၣ်မူကတၢၢ်လံဒီး နတၢ်သံအကစီၣ် ဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါထီၣ်အီၤ လၢလံၥ်ပရၢ အပူၤလီၤ. နအဲၣ်ဒိးလၢ တၢ်ကစံးနဂ့ၢ်မနုၤလဲၣ်”. ဒ်တၢ်အစၢတမံၤအသိး, ၦၤဟဲထီၣ် တၢ်ဖိတနီၤ ဆီတလဲက့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်လၢအပၥ်ဒိၣ်ဝဲ လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤ, ဒီးတိၥ်ပၥ်ဝဲလၢ အကမၤကတၢၢ်အတၢ်အိၣ်မူ ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

လံၥ် ၂ တံၤမသ့းအိၣ်ဒီး တၢ်မၢဖိစီၤပီလူးအတၢ်ကတိၤလၢခံကတၢၢ်တဖၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် အသးကအိၣ်ဒံးဒၣ် အနံၣ် ၆၀ ဘျဲၣ်ဧိၤအပူၤဘၣ်ဆၣ်, ဒီးအဝဲသဂၢၢ်တ့ၢ်ဘၣ်ဝဲ ဒီးတၢ်သံလၢအပူၤကွံၥ်အခါဘၣ်ဆၣ်, အဝဲကလၢၢ်ဘၣ် ဒ်အတၢ်အိၣ်မူ ဘူးကကတၢၢ်လံန့ၣ်လီၤ (၂ တံၤ ၄:၆). ခဲအံၤ တၢ်သးခုကစီၣ် အတၢ်လဲၤတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ကွဲးလံၥ်ပရၢဆူ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တအိၣ်လၢၤ ဘၣ်. အဝဲကွၢ်ကဒါက့ၤအတၢ်အိၣ်မူဒီးစံးဝဲ,…

သးဝံၣ်ကဒီး

ကီၢ်အီးစထရ့လယၣ် အ “ထိၣ်စီၤပၤအီၣ်ကနဲစီ” (Honeyeater bird) တကလုၥ် တၢ်ကီဘၣ်အီၤလၢ သးပ့ၤနီၣ် အတၢ် သးဝံၣ်လီၤ. လၢတဘျီအိၣ်ဂီၢ်မုၢ် ဘၣ်ဆၣ် ခဲအံၤ အိၣ်တ့ၢ်ဒၣ် အဘ့ၣ် ၃၀၀ လီၤ. ဒီးပကမၤလိန့ၢ်လၢ အဂၤတဖၣ်အဂီၢ် အနီၣ်ဂံၢ်စှၤဒိၣ်မးလီၤ. အဖါတဖၣ် သးပ့ၤနီၣ်သးဝံၣ်အတၢ်သးဝံၣ်လီၤဆီ ဒီးလီၤတူၥ်လီၤကၥ်လၢ ကရဲၢ်သံန့ၢ်အမိၢ်လီၤ.

တၢ်ဘျုးဖးဒိၣ်လၢ ၦၤကၢၤက့ၤပၢၤက့ၤတၢ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ကျဲၤလၢ ကမၤစၢၤက့ၤ ထိၣ်အီၣ်ကနဲစီတဖၣ်အံၤ ကသးဝံၣ်က့ၤတၢ်လီၤ. ဖီၣ်န့ၢ် တၢ်ကလုၢ်တဖၣ် ဒီးအိးထီၣ်န့ၣ်အဝဲသ့ၣ် ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကသ့မၤလိန့ၢ်က့ၤ တၢ်သးဝံၣ်ဖိလၢ အဲၣ်ဝဲဒိၣ်မးလီၤ. ဒ်ထိၣ်ဖါတဖၣ် မၤန့ၢ်တၢ်သးဝံၣ်အယုၢ်တဖၣ်န့ၣ် ထုးန့ၢ်အမိၢ်တဖၣ်အသးလီၤ. ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်ဝဲလၢ ထိၣ်တကလုၥ်အံၤ ကအါထီၣ်က့ၤလီၤ.

ဝံစဖါနယၤ ကတိၤလီၤဘၣ်ဆူ ၦၤအိၣ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အကျါလီၤ. လၢၦၤအါဂၤအတကဲၥ်ပဝး ဟးဂီၤကွံၥ်ဝဲအဂီၢ် အဝဲဘိးဘၣ်ဝဲလၢ ယွၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ် ဟဲဝဲလီၤ (စဖါနယၤ ၃:၁-၈). ဖဲတၢ်အံၤအလီၢ်ခံ အဝဲသ့ၣ်ခီဖျိဘၣ် တၢ်ဖီၣ်အီၤ ဒီးစိၥ်မၢကဲကုၢ်အဝဲသ့ၣ်လီၤ. ၦၤတဖၣ်အံၤ အတၢ်သးဝံၣ်လီၤမၢ်လီၤ (စံး ၁၃၇:၄).…

ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဆူ တၢ်ကဂဲၤကလံၣ်

လၢဘံၣ်ဒံၢ်အိၣ်တခါလၢ ပှၤအါဂၤဆှၢလိာ်သးအပူၤ‚ သးပှၢ်မုၣ်တဂၤလၢ အလီၤယူးယီၣ် ဆ့ၣ်နီၤလၢလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလၢအအိၣ်ဒီး ပၣ်အလိၤတဖျၢၣ်လီၤႉ တဘျီအ၀ဲမ့ၢ် ပှၤမံၤဟူ သၣ်ဖျါလၢ တၢ်ဂဲၤကလံၣ်‚ လၢအမ့ၢ် မါတၣ်ကိၣ်စံၣ်စဲၣ် ဒၣ်ဟံၣ်‚ အခဲအံၤ တူၢ်ဘၣ် အဲလ်စဲမါ တၢ်ဆါလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်လၢအလီၤကမၢကမၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်ၣ်ကိးဘံၣ်တိၣ်တၤ ဂဲၤကလံၣ်တၢ်ဂီၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်သံကျံသီၣ်ထီၣ်‚ အ၀ဲအစုဘိဖိတဖၣ် ယၤထီၣ်အသးကယီကယီ ဒီးဖဲထရၠာစး့ဖံး ဘၣ်တၢ်အူသီၣ် အဆိကတၢၢ်‚ အ၀ဲစးထီၣ်ဂဲၤကလံၣ်လၢ အလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလိၤလီၤႉ ဖဲလၢ အ၀ဲအနီၢ်ခိဒီး သးမ့ၢ်တဖှံတညီဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ
ဖဲယကွၢ် ဘံၣ်ဒံၢ်အိၣ်အံၤၣ်လီၤႉ ဒ်တၢ်ချံတဖျၢၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ခူၣ်လီၤဘျၢလီၤ ဒီးမဲထီၣ်က့ၤအသိး‚ ပနီၢ်ခိလၢအအုၣ်သံ ခီဖျိပသးအနံၣ်အလါပှၢ်ထီၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ‚ ကကဲထီၣ်တၢ်လၢအတလီၤ ယူးယီၣ်‚ ဟးဂီၤဒီးဂံၢ်စၢ်‚ မ့မ့ၢ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ကဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤလၢ တၢ်တအုၣ်သံၣ်လီၤ (း၄၂-၄၄) ႉ ဒ်တၢ်ချံ ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်တၢ်ဘိ ဘၣ်ထွဲလိာ်သးအသိး‚ ပကကဲထီၣ် ‘ပှၤ’ ဖဲပဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ‚ ပတၢ်မ့ၢ်တၢ် ဒီးတၤလၣ်တဟးဂီၤၣ်လီၤႉ
ဖဲတၢ်သံကျံအယုၢ်လၢထိၣ်တၤတၢ်ဂဲၤကလံၣ်သီၣ်ထီၣ်‚ အတိခိၣ်မၣ်တၣ် လၢအသးပှဲၤတၢ်ဟးဂီၤ‚…

တၢ်အဲၣ်အတၢ်သး၀ံၣ်

တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လီၢ်ဘရၣ်ဘှီၣ်တတီၤလၢထံကျိကပၤဖီကရၠာစးၢၢ်‚ လၢမုၢ်ဘူၣ်နံၤၣ်လီၤႉ ပှၤဃ့ၢ်ကယီကယီလၢ ဖီကရၠာစးၢၢ်အပူၤ‚ ပှၤဆဲတခွဲ‚ ပီၣ်လဲၣ်ဘ@ၣ်ဘှီၣ်၀ါ ဖိတဖၣ် ယူၤ၀့ၤ၀ီၤလၢပှၤဆါညၣ်အဘိၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်ၣ်လီၤႉ ပိာ်မုၣ်အံၤ ဆ့ၣ်နီၤဒီးကွၢ်စူၣ်တၢ်ဆူ ပိာ်ခွါအံၤ အမဲာ်ချံ‚ ဖဲပိာ်ခွါအံၤ သး၀ံၣ်တၢ်လၢ အတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢပှၤလၢ အအိၣ် လၢ အကပိာ်ကပၤၢ် ပိာ်မုၣ်အံၤလၢ တၢ်အဲၣ်အတၢ်သး၀ံၣ်တယုၢ်လၢ အကလုာ်ဒၣ်၀ဲ အကျိာ်‚ ကလံၤစိာ်တၢ်ကလုၢ် ကဖီကဖီအံၤၣ်လီၤႉ
တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢ အလီၤသးခုၣ်လီၤႉ အဆိကတၢၢ်‚ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကကမၢကမၣ်လၢၣ်လီၤႉ လၢ၀ံစဖါနယၤ အဆၢကတီၢ်‚ ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်‚ အတၢ်အိၣ်မူဟးဂီၤကွံာ် ခီဖျိတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်လၢ အတမ့ၢ်တတီ (၁း၄-၅) ‚ အံၣ်စရၠာစး့လးအ၀ံ ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်တခီၣ်လီၤႉ လၢလံာ်တၢ်ကွဲးအါတီၤ ၀ံစဖါနယၤ ကိးသBတီထီၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ်လၢ အကဟဲၣ်လီၤႉ
၀ံစဖါနယၤ ထံၣ်ဆိစ့ၢ်ကီး တၢ်တမံၤမံၤလီၤႉ လၢနံၤသီလၢ အစံး၀ဲနၤ၀ံၣ်လီၤႉ ဒ်သိးပှၤကလုာ်အံၤ‚ ကစၢ်ယွၤကမ့ၢ်တၢ် ဒ်တလးမူးပိာ်ခွါလၢအသးခုဘၣ်လၢ ပှၤလၢ အအဲၣ်၀ဲ‚ ‘‘ကအိၣ်ဘှံးလၢ အတၢ်အဲၣ်အပူၤ ဒီးကသူၣ်ပိၢ်သးပိၢ်လၢနဖီခိၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်သးခုအသီၣ်လီၤ’’ (း၁၇) ႉ…

ဟးဆှဲးပဲBတီတက့ၢ်

ယုၢ်ဖိတဒု အနါစ့ၤထုးဖုးအသးလီၤႉ တၢ်အီၣ်အ၀ံၣ်အဘဲတမံၤမံၤ အိၣ်ဖဲတၢ်အကပိာ် အကပၤလီၤႉ မ့ၢ်စဲဃဲၤလီၤႉ တၢ်အီၣ်အစိ ဆှၢအီၤဆူ ထိၣ်ဟဲအီၣ်ဆၣ်အဒၢတခါလၢ အပှဲၤဒီးတၢ်ချံအဘိၣ်အဘဲတဖၣ်လီၤႉ ယုၢ်ဖိအံၤ လဲၤစံၣ်လီၤ၀ဲလၢ ထးသွဲအပျံၤဖိ အလိၤ ဆူတၢ်အီၣ်အဒၢ‚ တလံာ်နုာ်ပဲBတီပူၤၣ် အ၀ဲထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်၀ဲလၢ အတုၤဆူတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤလံ န့ၣ်လီၤႉ ခဲကနံၣ်အံၤ ထိၣ်တဖၣ်ဖျးအီၤ ခီဖျိတၢ်အီၣ်ဒၢအပဲBတီဖိန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးမ့ၢ်လၢ အ၀ဲအီၣ်တ့ၢ်တၢ်ချံတဖၣ် တုၤအဟၢဖၢကၢကဲၣ်ဆိးအဃိ ခဲအံၤအနီၢ်ကစၢ် ကဲထီၣ်ခံစးဒီး ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးအသးတန့ၢ်လၢၤဘၣ်ႉ
ပဲBတီတဖၣ် ဆှၢပှၤဆူတၢ်လီၢ်လၢအလီၤလိၣ်လီၤလးတဖၣ် မ့တမ့ၢ်တၢ်လီၢ် လၢအလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ် သ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ပဲBတီတပူၤအတၢ်အကါဒိၣ်န့ၣ် ဖျါဂ့ၤဂ့ၤ ဖဲလံာ် ကတိၤဒိ ၅ အပူၤ လၢ စီၤ့ှှလိၤမိၤအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် ဘၣ်ဃးဒီး က့းအတၢ်လ့ပစီန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဒဲးဘးဘၣ်ဃးဒီးက့းန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအထုးန့ၢ်ပှၤသး နာ်သက့ အ၀ဲစံး၀ဲဒၣ် ပမ့ၢ်ပိာ်အီၤ ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ခိးပာ်စၢၤအသးန့ၣ်လီၤ (၅း၃-၆) ႉ အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ် တၢ်အိၣ်ယံၤ ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤၣ်ဒီး နကဘၣ်ကတာ်ဃာ်သးဖဲန့ၣ်‚ နလၤကပီၤကလီၤမၢ်ၣ်လီၤ (း၇-၁၁) ႉ စီၤ့ှှလိၤမိၤ…