Archives: March 2022

ကစၢ်ယွၤအမီၢ်သီ

မုၣ်ကမဲ လူး (ဒ) မ့လၣ် လၢအသးအိၣ် (၈၂) နံၣ်တဂၤ‚ ကိးသBတီထီၣ် အဟံၣ်လၢ ထံကီၢ် ခၠဲးကိၣ်စလိၣ်ဘဲးယၤ လၢ ‘‘မီၢ်သီ၀ဲၤဒၢးလၢမူခိၣ်ဘီမုၢ်’’တဖျၢၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲတူၢ်လိာ်မုာ် ပှၤတမှံၤဒီး တံၤသကိးတဖၣ်လၢ အတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဒီး လၢအလိၣ်ဘၣ် တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ တၢ်တူၢ်တံၤ တူၢ်တမှံၤ‚ တဘျီဘျီ မၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီ ဒီးသုးကျဲၤတၢ်လီၢ်တတီၤလၢ တၢ်ကမံကဂဲၤၣ်လီၤႉ လၢအသန့ၤထီၣ်သးလၢ သးစီဆှံအတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢကမၤစၢၤ တၢ်ကဟု ကယာ်ပှၤတမှံၤတဖၣ်‚ အ၀ဲသးခု၀ဲလၢၣ်လီၤႉ
လူူး (ဒ) မ့လၣ် မၤကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအတၢ်ခ့တၢ်ပှၤအတၢ်မၤ‚ ခီဖျိတၢ်အိးထီၣ် အဟံၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးအသးလၢ အထီဒါလိာ်သးလၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်လၢ အမံၤဟူ သၣ်ဖျါၣ်လီၤႉကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး စံးဘၣ် ပှၤသိၣ်လိတၢ်သိၣ်တၢ်သီအံၤလၢ‚ အ့ကၢးကွဲမုာ်‚ ‘ပှၤအဖှီၣ် အယာ်‚ ပှၤအစုဟးဂီၤ‚ ပှၤအခီၣ်ဟးဂီၤ ပှၤအမဲာ်ဘျီၣ်ဆူအဟံၣ်’ၢ်၀ဲ (လူၤ ၁၄း၁၃) န့ၣ်လီၤႉ ဖဲကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ပာ်ဖျါထီၣ် ပှၤဖၤရၠာစးံၤ့ှှဲတူၢ်လိာ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးလၢတၢ်ပာ်ကဖၢလၢသးအဖီခိၣ် (း၁၂) ‚ လူး (ဒ) မ့လၣ် တခီ‚…

ကစၢ်ယွၤမၤကဆှီကွံာ် တၢ်အဃံၣ်အမှုးတဖၣ်

ပကူပသိးတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်‚ ဒ်သိးကမၤကဆှီက့ၤအသးဒၣ်၀ဲ‚ ဖဲတကီၤ ဆံၣ်သၣ်အသံးပံာ်ပံာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အထံဘီဒီးပံာ်လၢတၢ်စံၢ်ကျါ တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ခုၣ်ထံ မ့ၢ်လီၤလဲာ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အလိၤအဃိ‚ တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်ႉ
ဂ့ၤလံႉ ဒ်ဘံၣ်ဘံၣ်စံၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲအသိးၣ်လီၤႉ
မ့ၢ်နဆိကမိၣ်ထီၣ် တၢ်လၢအကဲထီၣ်သးသ့တဖၣ်လၢ ဆ့ကၤဆှုၣ်ကဘှီက့ၤ အသးဒၣ်၀ဲန့ၣ်ဧါႉ ဆ့ကၤဆှုၣ်ကဘှီက့ၤသး ကမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်လၢၣ်သ့လီၤႉ လၢပျၢၤ ကစၢ်ယွၤအသးထီၣ်ဘၣ် အပှၤဂီၢ်မုၢ် ပှၤယူဒၤဖိ တဖၣ် မ့ၢ်လၢ ‘‘အပူထီၣ်’’ က့ၤအီၤ‚ မၤဘၣ်အၢလီၤအသးလၢ တၢ်အၢတၢ်သီ ဒီး ဘါထီၣ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်တဖၣ်လီၤ (ယ့ှှါ ၁း၂-၄) ႉ တၢ်လၢအမၤနးဒိၣ်ထီၣ်တၢ်အံၤတခီ‚ အ၀ဲသ့ၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး မၤကဆှီလီၤက့ၤအသး ခီဖျိလုၢ်ထီၣ်ပာ်ထီၣ်တၢ်‚ ဆိၣ်ကဲၤတၢ်နၢမူ‚ ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်အကလုာ်ကလုာ် ဒီးအိၣ်ဖှိၣ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ တၢ်ယါဘျါကသံၣ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်‚ မ့ၢ်တၢ်ကဟဲက့ၤကဒါက့ၤ ဃုာ်ဒီးတၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤသး‚ လၢအဟဲစိာ်တၢ်မၤကဆှီက့ၤအသးလၢ အဘၣ်အၢဘၣ်သီၣ်လီၤႉ ကစၢ်အဘျုးအဖှိၣ် ကမၤကဆှီက့ၤ အ၀ဲသ့ၣ်ဒီး ဒုးကဲထီၣ်အနီၢ်သးလၢ ‘‘၀ါဒ်မူခိၣ်ဖီအသိး’’ (း၁၈) န့ၣ်လီၤႉ
ဖဲပမၤတၢ်ဒဲးဘးကတီၢ်ၣ်ဘၣ်ႉ ဃုာ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤပသးဒီး သးလၢအပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသး…

တလၢကွံာ်တၢ်သ့ၣ်ညါအဒူၣ်အဆၢတဖၣ်

တၢ်အံၤ မ့ၢ်နံၤသီလၢ အကီခဲတနံၤဖဲယ၀ၤသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ဒ်ပှၤအါဒံအါဂၤအသိး‚ အ၀ဲ စ့ၢ်ကီး တယံာ်ကဘၣ်အိၣ်ဘှံးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အစၢလၢအဟဲဟးထီၣ်ၣ်လီၤႉ ပနာ်လၢ ကစၢ်ယွၤ ကတုၤအိၣ်တၢ်လၢပလိၣ်ဘၣ်ၣ် ကကဲထီၣ် ဒ်လဲၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤပျံၤလီၤဖုး ဒံးန့ၣ်လီၤႉ
ဒ်ယလဲၤတၢ်တဆီဘၣ်တဆီ လၢယသးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ် လၢတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ် အပူၤ‚ ယထံၣ်လီၤက့ၤယသးလၢ ယဖးကဒီးထါတယုၢ်လၢယအဲၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢ နံၣ်ကယၤ ၁၆ ရၠာစးံၣ်ဖီမၢၣ်ကၠီအီး (ဖ) သၢၣ်ခရၠာစးီး (စ) လီၤႉ ထါအခီၣ်တီမ့ၢ် ‘‘ယနုာ်လီၤ ဘၣ်ဆၣ်ၢ် တၢ်လဲၤကျဲတဘိလၢအအးလီၤသး လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့‚ ဖဲတၢ်လဲၤတလၢကွံာ် တၢ်သ့ၣ်ညါအဆၢတဖၣ်’’ၢ်တၢ်လၢ ‘‘တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ကစၢ်ယွၤလၢ အဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါလၢ တၢ်ကိးမံၤဒဲး’’ န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤအဃိ‚ ယၤဒီး ယ၀ၤဂုာ်ကျဲးစၢးမၤတၢ် ဖဲတၢ်အကတီၢ်အံၤ‚ ဒ်သိးကဃၣ်တရၠာစးံး ပတၢ်ပညိၣ်လၢ တၢ်လၢပပၢၤဃာ်အီၤသ့ ဒီးသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဆူတၢ်လၢတၢ်တမုၢ်လၢ်ၢ်အီၤသ့လၢပဃၢၤ၀း၀းန့ၣ်လီၤႉ
ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ကွဲးန့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်လၢ တၢ်လဲၤကျဲတမံၤ လၢအအိၣ်ဖျါအလီၢ်ဆူတၢ်လၢအတအိၣ်ဖျါၢ်ဃၢန့ၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်’’ (၂ ကရၠာစးံၣ် ၄း၁၇) န့ၣ်လီၤႉ
စီၤပီလူး တမၢန့ၢ်ဆီၣ်ခံတၢ်အံၤ မ့ၢ်လၢအ၀ဲတအိၣ်ဒီးတၢ်သးကညီၤလၢ အ၀ဲသ့ၣ်…

အ၀ဲအတၢ်ဃူတၢ်မုာ် (တၢ်ဃူတၢ်ဖိး)

လၢလါအါဘ့ၣ်အပူၤၣ်လီၤႉ တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအံၤ မ့ၢ်န့ဆၢၣ်ခံမံၤတမံၤ လၢယအိၣ်အဃိၢ်တၢ်လၢ ယနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိး န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ကကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအလီၢ်ၢ်၀ဲၣ်လီၤႉ ယသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးအံၤ ဟဲဒၣ်ထဲလၢၣ်လီၤႉ
လၢအထီဒါလိာ်သးဒီးတၢ်အံၤ‚ တၢ်အကတီၢ်အဂၤအိၣ်၀ဲတကတီၢ်လၢ ပသး သမူအပူၤ‚ ဖဲတၢ်ကိးမံၤလဲၤအသးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်ၢ်၀ဲယိာ်ယိာ်လၢ ယသးကံၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ ယသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်အံၤ ကဲထီၣ်အသး မ့ၢ်လၢယနာ်ထဲဒၣ် ယနီၢ်ကစၢ်အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ၤ ယသးလၢကစၢ်ယွၤဒီးလဲၤတၢ်ဒ်အ၀ဲဆှၢယၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲယကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်အိၣ်သး‚ ယသ့ၣ်ညါက့ၤ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးနီၢ်နီၢ် လၢအမ့ၢ် ယွၤအတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအံၤၤထီၣ်သးလၢ ပတၢ်နာ်န့ၢ် ယွၤအဖီခိၣ်တခီန့ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဟဲဆူပအိၣ်ၣ်လီၤႉ လၢဧ့ၤ့ဘံၤကျိာ်ၤသးလၢ (အ၀ဲ) အဖီခိၣ်’’ န့ၣ်လီၤႉ ဒ်ပသန့ၤပသးလၢ ကစၢ်အလိၤၣ်လီၤႉ ပကနာ်န့ၢ်ကစၢ်ယွၤ‚ သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢ ကစၢ် ဆီၣ်လီၤ ပှၤလၢအပာ်ထီၣ်ထီအသး ဒီးပှၤအၢပှၤသီၣ်လီၤႉ
ဖဲယလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢတၢ်အိၣ်သးကီခဲ လၢအအါန့ၢ်ဒံး တၢ်ဘၣ် မုာ်ဘၣ်ခုၣ်ကတီၢ်‚ ယထံၣ်သ့ၣ်ညါလၢကစၢ်ယွၤအတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအံၤ‚ တမ့ၢ်တၢ်လၢအတအိၣ်ဒီးတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်နီတမံၤ‚ မ့မ့ၢ် တၢ်ကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်စ့ၣ်လၢအမုာ်အခုၣ် လီၤလီၤဆီဆီၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤမ့ၢ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိးတမံၤလၢ အလဲၤတလၢကွံာ် ပှၤကူပှၤကညီအတၢ်နၢ်ပၢၢ်ဒီး ပၢၤပသူၣ်ပသးလၢတၢ်အိၣ်သးကီခဲကတၢၢ်အသးကံၢ်ပူၤ (ဖံ…

တၢ်ထုကဖၣ်အကံၢ်အစီ

ဖဲအၣ့်ဘၣ်ဟၣ်လ့ကၢၣ် ကဲထီၣ် ကီၢ်အမဲရၠာစးကၣ်ကီၢ်ခိၣ်ၣ်လီၤႉ လ့ကၢၣ် ဘၣ်တၢ်ထံၣ်အီၤ ဒ်ခိၣ်နၢ်တဂၤလၢ အကူၣ်သ့ ဒီးပှၤတဂၤလၢ အအိၣ်ဒီးတၢ်ဒီသူၣ်ပာ်သးလၢ အပတီၤထီ‚ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲထံၣ်သ့ၣ် ညါလၢ အတအိၣ်ဒီးကံၢ်စီအလၢအပှဲၤလၢ တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအအိၣ်အစုပူၤန့ၣ်ဘၣ်ႉ လ့ကၢၣ် မၤဆၢက့ၤတၢ်လၢ အတၢ်အိၣ်သးလၢအတလၢတပှဲၤန့ၣ်ဧါႉ လ့ကၢၣ်စံးလၢၣ်ဘၣ်ႉ ယကစၢ်ဒၣ်ယဲ တၢ်ကူၣ်သ့ ဒီး တၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးယၤကိးမံၤၣ်အဂီၢ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤႉ’’
ဖဲပဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ဃံးပှၤလၢ သးသမူတၢ်တၤအန့ဆၢၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုာ်မုာ်တဖၣ် ဒီးပတၢ်အိၣ်သးလၢ တၢ်ကူၣ်သ့‚ တၢ်သ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် ဂံၢ်ဘါတလၢတပှဲၤကတီၢ်‚ ဒ်လ့ကၢၣ်အသိး‚ ပထံၣ်လီၤက့ၤပသးလၢၤထီၣ်သးလၢ ကစၢ် ယ့ၣ့်ှှူးလၢ အမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအလၢပှဲၤလၢ တၢ်ကိးမံၤန့ၣ်လီၤႉ စီၤပ့းတ့ှူး ဒုးသ့ၣ်နီၣ် ထီၣ်ပှၤလၢ တၢ်သန့ၤအံၤ ဖဲအကွဲးဖျါထီၣ်၀ဲလၢ ‘‘ကယဲၢ်သုတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီန့ၣ်‚ ပာ်ထီၣ်လၢအ၀ဲဒၣ်အလိၤခဲလၢာ်တက့ၢ်ႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ‚ အသးအိၣ်သုလီၤ’’ (၁ ပ့း ၅း၇) ႉ
ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်လၢအဖိတဖၣ်အဖီခိၣ်‚ ဃါဃုာ်သးဒီးအ၀ဲအစိကမီၤ လၢ အလၢ၀ဲပှဲၤ၀ဲၣ်လီၤႉ ပလဲၤဆူ ပကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအအိၣ် ဒီးအၢၣ်လီၤပသးလၢ ပမ့ၢ် ပှၤလၢ အတလၢတပှဲၤစံးစ့ၢ်ကီးလၢ…