Archives: December 2021

တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်ယၤ လၢအဟဲအိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်

တၢ်တမုာ်တခုၣ်လၢအဟဲအိၣ်ထီၣ်‚ လၢတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်လၢ အစၢတဟဲဟးထီၣ်‚ လၢ စဲမၢၣ်ဒီး ကၠံၣ်ယိၣ်ဖရၠာစးံၣ် အဘၢၣ်စၢၤ‚ လဲၤအသးတပယူၢ်ဃီလၢ အါနံၣ်အါလါ ဒီး စဲမၢၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ဒ်သိးကဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူ တၢ်လီၢ်လၢတၢ်ရၠာစး့လိာ်ဘၣ်ထွဲၣ်လီၤႉ ဖဲအနၢ်ဟူဘၣ်ကၠံၣ်ယိၣ်ဖရၠာစးဲၣ်အမိၢ်လဲၤပူၤကွံာ် ဟီၣ်ခိၣ်‚ စဲမၢၣ်လဲၤဆူ ‘ကီၢ်အထးခီ’ၣ်လီၤႉ စဲမၢၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်လၢ‚ ‘‘ယတဆၢမုၢ်လၢ်လၢ တၢ်အိၣ်သးဒီတခါ ကဆီတလဲ သး‚ ဘၣ်ဆၣ် ဖဲတၢ်ခူၣ်လီၤဘါလီၤတၢ်၀ံၤၣ်လီၤႉ ပဖိးဟုလိာ်သး‚ ဃ့ထုကဖၣ် သကိးလၢ တၢ်အကတီၢ်အံၤ ဒီးတိာ်လီၤတၢ်လၢ ပကထံၣ်လိာ်ကဒီးသးတဘျီဒံးလီၤ’’ ဖဲ စဲမၢၣ် ဒီး ကၠံၣ်အိၣ်ဖရၠာစးဲၣ် မ့ၢ်ဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့က့ၤလၢအဆိ‚ တၢ်တမုာ်တလၤလၢ ကလဲၤသး ဆူညါဆူညါတဖၣ်ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအတၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢ အဖျါဖဲလံာ်မးသဲ ၅း၂၁-၂၆ မၤစၢၤတၢ် ဆူ တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢလၢအဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်လၢ အစၢတဟဲဟးထီၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤႉ တၢ်သးထီၣ်လၢအဆှၢတၢ်ဆူ တၢ်တဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့လိာ်ဖးဒိၣ်လၢ အဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လီၤဖးအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢအနးတမံၤ (း၂၂) န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး အတၢ်ကတိၤလၢ အပှဲၤဒီးတၢ်ကူၣ်သ့ ဒ်သိး…

ခရၠာစးံာ်စမၢး (စ) အဖိသၣ်

ဆိကမိၣ်ထီၣ် ပှၤတဂၤလၢအတ့လီၤသ့ၣ်ဆှိအ့ရၠာစး့းလၢ အဟဲလၢတၢ်ချံဖိတဖၣ် စးထီၣ်တၢ်မူ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်လိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်သးအခီၣ်ထံးတမံၤအသိး‚ ပှၤတဂၤလၢ အတ့လီၤဆၣ်တဖၣ် လိၣ်ထီၣ်အသးဆူ ဒၢလီၢ်တခါအပူၤ‚ ပှၤတဂၤလၢ အမၤပှဲၤမူခိၣ်ဒီး မုၢ်‚ လါ‚ ဆၣ်တဖၣ်‚ ကဲထီၣ်တၢ်အဖီးဖိၣ်တက့ၢ်ႉ ယ့ၣ့်ှှူးလၢအမ့ၢ်ယွၤညီကွံာ်အလၤကပီၤ ဒီးလိၣ် ကဲထီၣ်သးလၢ ဖိသၣ်လၢအအိၣ်လၢမိၢ်အဒၢလီၢ်ပူၤ (ဖံလံး ၂း၆-၇) န့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ‚ တမ့ၢ်တၢ်ဆိကမိၣ်လၢအလီၤကမၢကမၣ်ဘၣ်ဧါႉ
ဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ်အက့ၢ်အဂီၤလၢ အ၀ဲဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢ ပှၤထူစံၣ်ဖိသ၀ီ တဖျၢၣ် အပူၤ‚ လၢပှၤကွၢ်သိဒီးကလူးတဖၣ်အကျါဒီး ဆၣ်လၢအကပီၤလၢမူခိၣ်ၣ်တက့ၢ်ႉ ကွၢ်စ့ၢ်ကီး အ၀ဲအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ် လၢအဘၣ်ယွၤသးဒီးပှၤကညီ အသး‚ ဒ်ပှၤလုၢ်ဘီဘိတဂၤအသိး‚ လၢအဒုးသးလီၤကတုၤ ရၠာစးၤဘံတဖၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်စံးဆၢ လၢတၢ်သံကွၢ်လီၤဘီလီၤမုၢ်တဖၣ်‚ ဒ်သးစၢ်တဂၤ လၢယၣ်ဒ့ၣ်ကျိ‚ ဒီးအပၢ်လၢမူခိၣ် အတၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးအီၤ ဒီးလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢၣ်တက့ၢ်ႉ
ကွၢ်ကဒီးအ၀ဲအတၢ်စးထီၣ် တၢ်ဆီတလဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် အမံး့ှှၢၣ် တၢ်မၤလၢ အမ့ၢ်‚ တၢ်ယါဘျါပှၤဆူးပှၤဆါ‚ ထိးဘၣ် ပှၤလိၤဟးဂီၤ‚ ပျၢ်ပှၤလၢ အတကဆှီတဖၣ် အတၢ်ကမၣ်တက့ၢ်ႉ ကွၢ်စ့ၢ်ကီး‚ အ၀ဲအတၢ်ချံးလီၤခီၣ်လၢ တၤသၣ်လီၢ်တတီၤအပူၤ လၢ…

ဖဲတၢ်ဃူတၢ်ဖိးစးထီၣ်သတူၢ်ကလာ်

ဖဲကၠီတၢ်ခုၣ်ဘၣ်အီၤ ကဲထီၣ်က့ၤလၢနမိနံယါ‚ အ၀ဲဘၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်လၢတၢ်ကယါဘျါ အသးလီၤႉ တကတီၢ်ဃီ‚ အ၀ဲအမိၢ်ဘၣ်တၢ်ယါဘျါခဲစၢၣ်တၢ်ဆါလၢ တၢ်ဆါဟံၣ်စှၤ ကထၢလၢအအိၣ်လၢအ၀ဲအတၢ်ဆါဒၢးအဖီခိၣ်ၣ်လီၤႉ ဒီးဖဲတချုးခရၠာစးံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်အနံၤ‚ ကွဲၤလ့လိၤရၠာစးၤလီၤတၢ်သး၀ံၣ်လၢအမ့ၢ် ‘အိ‚ နၤစီဆှံ’ၣ်လီၤႉ အ၀ဲဒိကနၣ် တၢ်သး၀ံၣ်အဖျၢၣ်လၢအမ့ၢ်‚ ‘တနၤအံၤမ့ၢ်နၤတနၤလၢ ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်‚ တၢ်သူၣ်ဟူးသးဂဲၤအတၢ်မုၢ်လၢ်တမံၤလၢ အမၤပှဲၤတၢ်၀ံဃၢ‚ ဆူ တၢ်သးခုၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အကတီၢ်အ၀ဲန့ၣ်‚ အ၀ဲအတၢ်သူၣ်ကိၤသးဂီၤတဖၣ်လၢ အကစၢ်ဒၣ်၀ဲအဂီၢ် ဒီး လၢအမိၢ်အဂီၢ်‚ ဒံကွံာ်ဒံဖျိးကွံာ်လီၤႉ
‘ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်‚ စၢ်သးဘိယ့ၣ့်ှှူး’ ဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢပဂီၢ်ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး မၢလၢပှဲၤ ၀ံအတၢ်ကတိၤအံၤ ဖဲအ၀ဲဟဲလီၤဆူဟီၣ်ခိၣ် ဒ်ဖိသၣ်တဂၤၣ် ထံၣ်လံ တၢ်ကပီၤ ဖးဒိၣ်’ (မးသဲ ၄း၁၆ၣ်လီၤႉ အ၀ဲမ့ၢ် တၢ်အကံၢ်အစီ လၢအဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဃူတၢ်မုာ်ဆူ ပှၤလၢအအဲၣ်ဘၣ်၀ဲတဖၣ်ၣ်လီၤႉ
ဖဲအနၢ်ဟူတၢ်သး၀ံၣ်အံၤ၀ံၤၣ်လီၤႉ
တၢ်ဃူတၢ်မုာ်လၢအ၀ဲလဲၤခီဖျိဘၣ်‚ ဃုာ်ဒီး ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်ဂ့ၢ်ဟ့ၣ်ဘါ အ၀ဲအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်‚ ဒီးသးလၢအစံးဘျုးတၢ်‚ ဟဲအိၣ်ထီၣ်ဖဲ အဆိက့မံနီၤဘၣ်လၢ တၢ်ဆါဒၢး ထဲတဂၤဧိၤ‚ အိၣ်ယံၤဘၣ်ဒီး အဟံၣ်ဖိဃီဖိၣ်လီၤႉ မ်ပ၀ဲကိးဂၤ ပကဒိးန့ၢ်စ့ၢ်ကီးကစၢ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ဃူတၢ်မုာ် ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်တက့ၢ်ႉ

အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဒ်လဲၣ်

‘‘တၢ်ပာ်ဖှိၣ်လိာ်သး’’ လၢကီၢ်ယူၢ်တရၠာစးၤကလံၤထံးအံၤ မ့ၢ် ခရၠာစးံာ်ဖိက့ှူၢ်ကရၠာစးၢအါဖုလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တမံၤန့ၣ်လီၤႉ လၢတယံာ်မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤတနံၤ‚ ပှၤစူၢ်က့ၤ နာ်က့ၤတၢ်လၢ ကီၢ်ခိၣ်ရၠာစးံယါ‚ ကီၢ်ကၣ်နၣ်‚ ကီၢ်ပၣ်ကံးစတၣ်‚ တ့ှူးကီၢ်‚ ကီၢ်ဘ့ကလါဒ့း (့ှှ) ‚ ကီၢ်အမဲရၠာစးကၣ်‚ ကီၢ်ဖံးလပံ ဒီးထံကီၢ်အဂုၤအဂၤ ဟဲပာ်ဖှိၣ်လိာ်သးလၢ တၢ်ဆီၣ်လီၤသးတမံၤအပူၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်သး၀ံၣ်သကိး ‘‘ထဲလၢခရၠာစးံာ်အပူၤဧိၤ’’ ဒီးၣ်လီၤႉ
မတၤတဂၤမး ပာ်ဖှိၣ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်တပူၤဃီ တသ့၀ဲ ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး မၤ၀ဲ အသိးဘၣ်ႉ အ၀ဲစးထီၣ်မၤတၢ်အံၤလၢ တၢ်အခီၣ်ထံးလံၤလံၤန့ၣ်လီၤႉလၢနံၣ်ကယၤတၢ အပူၤ‚ ၀့ၢ်အၣ်တံၤအီာ်အိၣ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ် ၁၈ ဒူၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ဟဲတုၤဆူ ၀့ၢ်အၣ်တံၤအီာ် အ၀ဲသ့ၣ်ရၠာစးၤလီၤတၢ်ကလုၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီးကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ‘‘ထဲဒၣ်လၢ ပှၤယူဒၤဖိအကျါ ဧိၤ’’ (မၤတၢ် ၁၁း၁၉) လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်ဘၣ်ႉ တယံာ်‚ ပှၤဂုၤပှၤဂၤတဖၣ် ဟဲ၀ဲၣ်လီၤႉ ဒီး ‘‘ပှၤအါဒံအါဂၤ စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဒီး ဃၣ်အသးဆူ ကစၢ်ခရၠာစးံာ်’’ (း၂၀-၂၁) အအိၣ်လီၤႉ ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ အအိၣ်လၢ၀့ၢ်ပူၤ…

ဒ်တၢ်အိၣ်ဆိးတပူၤဃီနီၢ်နီၢ်အသိး

ဒဲနိဘၢၣ်ခိၣ်ရၠာစးိနၣ် လဲၤတရၠာစးံးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ၣ်လီၤႉ ထံကီၢ်အါဘ့ၣ် ဃ့အထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်ဆူနီၢ်တဂၤ - ခွၣ်ရၠာစးတ့ မ့တမ့ၢ် အိၣ်လၢတၢ်ကအိၣ်ကဒုအပူၤလၢ တၢ်ကအိၣ်စီၤစုၤဒီး ပှၤဂၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ကရၠာစးၢကရၠာစးိတဖၣ် သုးကျဲၤအပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢ ကမၤတၢ်လၢအဟံၣ်အဃီဒၣ်၀ဲ ဖဲလၢအမၤ၀ဲမ့ၢ်သ့‚ ဖဲပှၤတနီၤတခီၣ်လီၤႉ ဒ်ပှၤဂုၤပှၤဂၤအသိးၣ်လီၤႉ ဒ်ပှၤကူပှၤကညီလၢဟီၣ်ခိၣ် တဖျၢၣ်ဃီအပူၤ‚ ပမၤလ့ၤကွၢ်ဂီၤအညီတဖၣ် လၢအမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီၣ်လီၤႉ
တၢ်အံၤတမ့ၢ်ထဲလၢ အ့ၣ်ထၢၣ်နဲး လၢအပၢၤဃာ် ပတၢ်ဘၣ်ထွဲလိာ်တမံၤန့ၣ် ဘၣ်ႉ ပဘၣ်ထွဲလိာ်ပသး ဒ်ခရၠာစးံာ်အက့ၢ်အဂီၤတဖၣ် ခီဖျိသးစီဆှံန့ၣ်လီၤႉ စီၤပီလူး ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်နာ်တမံၤအံၤလၢ ပူၤကွံာ်နံၣ်ကယၤတဖၣ်အကယၤ လၢအလံာ်ပရၠာစးၢ ဆူကလီးစဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလၢအ၀ဲမ့ၢ်တသူၣ်ထီၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ လၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်‚ အ၀ဲကဟုကယာ်တၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဒီး အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂီၢ်ယိာ်ယိာ်လီၤႉ ဒီးဖဲလၢ စီၤပီလူး မ့ၢ်တအိၣ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်လၢနီၢ်ခိနီၢ်ခီ‚ အ၀ဲဒုးပလီၢ် အ၀ဲသ့ၣ်လၢ‚ ‘‘အ၀ဲအိၣ်ဒီး (သု) ‚ အ၀ဲသ့ၣ်လၢသူၣ်လၢသး’’ (ကလီး ၂း၅) လီၤႉ
ပတအိၣ်ဒီးပှၤလၢ ပအဲၣ်ဘၣ်အီၤတဖၣ်လၢ ကျိၣ်စ့‚ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ဂုၤဂၤအဂီၢ်ထီဘိ‚ ဒီးလၢတၢ်အံၤအလီၢ် စဲးဖီကဟၣ်ပီညါ…