ကၠီခရၠာစး့စိၣ်ထၢၣ်မ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၠာစးၣ်လၢအဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤ ကွဲး၀ဲလၢ‘ပှၤကွၢ်သိလိၣ်ဘၣ် တၢ်ကူၣ်သ့လၢအဒိၣ်ဒီးမဲာ်ချံအဖျၢၣ်လၢအကထိ’ ဒ်သိးကသမံသမိး သးအတၢ်အိၣ်သး လၢသနၢၣ်ကိးသနၢၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲကွဲး တၢ်ကတိၤ ဒ်သိးအံၤမ့ၢ်တၢ်အပတီၢ်တတီၤလၢ ကကတိၤသကိး တၢ်လၢတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်အဖီခိၣ်ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်လၢ တၢ်အံၤကဲထီၣ်တသ့ ဒ်ကမၤဆူၣ်ပှၤတဂၤဂၤဆူတၢ်ယါဘျါ‚ အ၀ဲဟ့ၣ်တၢ်အတယၢၢ်‚ တၢ်တုၤအိၣ်တၢ်ဆူပှၤဂုၤ ပှၤဂၤအသူၣ်အသး‚ လိၣ်ဘၣ် တၢ်သး ကညီၤၣ်လီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်အံၤအခီပညီ‚ တမ့ၢ်တၢ်လၢ တၢ်တဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လၢ တၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်ၣ်ဘၣ်ႉ ခရၠာစး့စိၣ်တၢၣ် ဒုးပလီၢ်တၢ်အံၤ မ့ၢ်လၢ ‘‘ပမ့ၢ်မၤပသးဒ်တလိၣ်တၢ်လၢတၢ်ကမၤဘၣ်အီၤဃံးဃံးလၢ ပှၤတဂၤလၢ အလိၣ်ဘၣ်တၢ်ကကွဲးကါ ယိာ်ယိာ်‚ ဒီးတၢ်မ့ၢ်တမၤဘၣ်တၢ်ကွဲးကါလၢ အဒိၣ်အယိာ်တမံၤ‚ လၢပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ် တၢ်အံၤအဃိၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲလၢနမ့ၢ်မၤတၢ်ကွဲးတၢ်ကါလၢ အတအိၣ်ဒီး တၢ်သး ကညီၤ‚ တလီၢ်လီၢ်ပှၤဆါအံၤ ကအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်သးဟးဂီၤ အတၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်ၣ်လီၤ’’
တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်လၢ အလီၤပလိာ်အိၣ်၀ဲတမံၤလၢ လံာ်ယူၤဒၤပာ်ဖျါထီၣ်‚ လၢတၢ်ကမၤ ဆၢက့ၤတၢ်ဆူ ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ဆှၢကမၣ်အီၤတဖၣ်လၢ ၀ံဘျၣ် သရၠာစးၣ်ဘျၣ်‚ လၢအအိၣ်ဒီး လုၢ်လၢ်သကဲာ်ပ၀းလၢအ၀ဲပာ်ဖျါ ဒ်တၢ်လီၤသးဟးဂီၤ (၁း၁၂-၁၃ၣ်လီၤႉ ဒီးဖဲလံာ်ယူၤဒၤဃၣ်တရၠာစးံးသး ဒ်သိးကမၤဆၢက့ၤတၢ်ဆူ တၢ်မၤပျံၤမၤဖုး ဒ်တၢ်သံခ့သံပှၢ်ၣ်ဘၣ်ႉ
လၢတၢ်အံၤအလီၢ်‚ အ၀ဲသိၣ်လိပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ဒ်သိးကမၤဆၢက့ၤ တၢ်‚ ဆူတၢ်မၤပျံၤမၤဖုးအံၤၣ်လီၤ (း၂၀-၂၁) ႉ မ့ၢ်လၢတၢ်အံၤ ဟဲအိၣ်ထီၣ်သ့ထဲဒၣ်‚ ဖဲပနီၢ်သက့ၤ‚ ဘၣ်တၢ်ပာ်လီၤအီၤလၢယွၤအတၢ်အဲၣ်လၢအတဆီတလဲသးၢ်တၢ်ကူၣ်သ့ ဒ်သိး ကမၤစၢၤပှၤဂုၤပှၤဂၤ ဃုာ်ဒီးဂ့ၢ်ဂီၤအူ တၢ်လိၣ်လၢအဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါၢ် တၢ်ယါဘျါဒီးသူၣ်လီၤသးလၢယွၤအတၢ်အဲၣ်လၢအကတၢၢ်တအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ