ယမၤစၢၤ ယထွံၣ်သးပှၢ်၀့လစၢၣ်လၢ ကလဲၤဆူတပံၢ်တမါအကျါ ဒီးလၢတၢ်မၤအသး တမံၤဘၣ်တမံၤ‚ ယပျၢ်ကွံာ်ပျံၤလၢယထွံၣ်သးစၢ်လၢ ယပျဲအီၤ တမံးနံးအတီၢ်ပူၤလီၤႉဖဲယသကူးလီၤယသးဆူ ယကထၢထီၣ်ပျံၤၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲဃ့ၢ် ဟးထီၣ်ကတီၢ်ၣ်လီၤႉ ယလီၤဃံၤလၢတပံၢ်ဖီခိၣ် ဒီးကိးပသူလၢ တၢ်တူၢ်ဘၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ
ဖဲယဟဲက့ၤကဒါက့ၤလၢဂ့ၢ်ဂီၤအူတၢ်ကဟုကယာ်ဒီးသ့ၣ်ညါလၢ ယလိၣ်ဘၣ် တၢ်ကကွဲးကါတၢ်‚ ယဃ့ကညးကစၢ်ယွၤ ဒ်သိးကမၤစၢၤယၤအဂီၢ်လီၤႉ ‘‘ယမ့ၢ် ပှၤကွဲးလံာ်တဂၤလီၤႉ မ့ၢ်ယကဒိက့ၤလံာ်ဒ်လဲၣ်ႉ ကိးနံၤတၢ်လၢယဘၣ်မၤအီၤတဖၣ် တခီ‚ ယကမၤဒ်လဲၣ်ႉ ဒ်တဘျီဘျီ ကစၢ်ယွၤမၤ၀ဲအသိးၣ်လီၤ ‘‘ယဲဒၣ်ယွၤ နကစၢ်အံၤ ယဟံးဃာ်နစုထွဲဒီးစံးဘၣ် နၤ‚ ပျံၤတၢ်တဂ့ၤၢ်တၢ်အဒိတီတီလၢ အနဲၣ်ဖျါတၢ်လၢကစၢ်ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ ယူဒၤ‚ လၢအမ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢ ၀ံယ့ှှါယၤဆဲးကျိးဘၣ်ထွဲဒီး အ၀ဲသ့ၣ်လၢကစၢ်ယွၤ အတၢ်ကစီၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအၢၣ်လီၤ လၢကအိၣ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်‚ ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်အ၀ဲအသးဒီးမၤစၢၤ အ၀ဲသ့ၣ် ခီဖျိအ၀ဲ အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအဆၢထၢၣ်၀ဲၣ်လီၤႉ လၢတၢ်လီၢ်အါတီၤလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ‚ ကစၢ်ယွၤအစုထွဲအံၤ ဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤ လၢတၢ်မၤနၢၤလၢအပှဲၤဒီးတၢ်သးခုလၢအပှၤဂီၢ်မုၢ်အဂီၢ် (စံး ၁၇း၇ၣ်လီၤႉ
ဖဲနွံတဖၣ်လၢယဘျါထီၣ်က့ၤ‚ ယလဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢ ကစၢ်ယွၤၣ်လီၤႉ လၢကစၢ်ယွၤအစုထွဲ အတီအလိၤ ဒ်ပစုထွဲလၢ အကၢ်ကွံာ် ဒီးပလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်ၣ်လီၤႉ