Archives: August 2021

တဲပှၤဂၤလၢယ့ၣ့်ှှူးအဂ့ၢ်

သရၠာစးၣ်ဖးဒိၣ်ဒွဲးအဲၣ် (လ) မူဒံၢ် (၁၈၃၇-၁၈၉၉)

ၣ်ၣ်လီၤႉ တၢ်မၤအါအမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ် အ၀ဲသးပ့ၤနီၣ်ဘၣ်အသး တုၤတၢ်ဆၢကတီၢ်စဲၤခံဘၣ်အသးန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်တနၤန့ၣ် တချုးလၢ အသ့ၣ်နီၣ်မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် အတၢ်တိာ်န့ၣ် နုာ်လီၤဆူ လီၢ်မံပူၤလံႉအ၀ဲဂဲၤဆၢထၢၣ်လဲၤဆူတၢ်ချၢအခါ အသးပူၤဆိကမိၣ်ထီၣ်၀ဲၣ် ထံၣ်၀ဲပှၤတဂၤလဲၤတၢ်လၢ ကျဲဖီခိၣ်လီၤႉ သရၠာစးၣ်မူဒံၢ် လဲၤဃ့ၢ်လီၤတဘျီဃီဆူ ပှၤတဂၤန့ၣ်အအိၣ်ဒီး သံကွၢ်၀ဲၣ်ၢ်ဘၣ်တၢ်ပျဲတဘျီဃီဒီး သံကွၢ်၀ဲၣ် နအိၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်သဒၢအလီၢ်အစီဒီဧါႉ ယတဲနၤလၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအဂ့ၢ်သ့ဧါန့ၣ်လီၤႉ
သရၠာစးၣ်မူဒံၢ် အိၣ်ပှဲၤမးဒီး တၢ်ကစီၣ်လၢကစၢ်ယွၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤလၢ ပတၢ်ဒဲးဘးအတၢ်စၢဃာ်အပူၤဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစူၢ် ကစၢ်ယွၤအကလုၢ် တၢ်နဲၣ် ကျဲတဖၣ် ဒ်သိးလၢပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိတဖၣ် ကဘၣ်တဲဖျါထီၣ်ယွၤအမံၤၣ်လီၤႉ တမ့ၢ်ထဲလၢ ကစၢ်ယွၤ အပှၤဂီၢ်မုၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးထီၣ်အီၤလၢ ကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤအမံၤ အိၣ်ထီၣ်ထီ၀ဲ အဂီၢ်ဘၣ်ႉ ပှၤဂီၢ်မုၢ်အံၤ ကဘၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤဂၤလၢ ကစၢ်ယွၤကဲအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်အုၣ် က့ၤခီၣ်က့ၤအကစၢ်လီၤ (၁၂း၂) ႉ
နံၣ်ကယၤတဖၣ်ပူၤကွံာ်အလီၢ်ခံၣ် မ့ၢ်ဒ်သိး ပကတဲ တၢ်လီၤလးတဖၣ်လၢ ယွၤကဲထီၣ်ပှၤကညီလၢယ့ၣ့်ှှူးအပူၤၣ်လီၤႉ
ဘၣ်တဘၣ် ပကနၢ်ဟူဘၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်‚ ဒ်လၢသရၠာစးၣ်မူဒံၢ် ပာ်ဖျါတ့ၢ်မၤတ့ၢ်၀ဲအသိး‚ ပှၤတဂၤလၢ ညိကွံာ်အတၢ်မုၢ်တၢ်ပၢၤအလီၢ်ၣ်လီၤႉ…

တၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤဒီးတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်

ဖဲသိလ့ၣ်အကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ် (့ ျၠအငသညၠူ ံငါ့တၠပ) အကပၤၣ်‚ ဖီဒီမုၢ်ဖိတမုၢ် ဆၢထၢၣ်မးထီၣ်ကလာ်‚ ဖျါကဟုကညီၣ်မးလီၤႉ ယနီၢ်သိလ့ၣ်လၢကျဲအံၤအဖီခိၣ် ခ@ဘၣ်ဆၣ်ဒီးယဆိကမိၣ်ထီၣ် ဖီဒီမုၢ်ဖိတဖၣ်အံၤၣ်ၣ် မ့တမ့ၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤ သူၣ်လီၤအီၤအဃိ ဒီးဟဲမဲထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ကသ့ ဒ်လဲၣ်ႉ အ၀ဲတခီ ဒိၣ်ထီၣ်ဂ့ၤထီၣ် ဒီးဖဲကလံၤဖိ အူကဖီကဖီန့ၣ် ထွၣ်ယဲာ်ယီၣ်အသးလၢ တၢ်သးဖှံအပူၤသဂၢၢ်ဆၢဂ့ၤ ပှၤလဲၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢ အလဲၣ်တၢ်ခ@ဒံးခ@ဒူးအပူၤန့ၣ်လီၤႉ
လံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤတက့တူၢ် တဲပူတယုၢ်ဘၣ်ဃးဒီး ကီၢ်ယူဒၤအစီၤပၤလၢ အကလုၢ်တီတဂၤလၢ တၢ်တပာ်သူၣ်ပာ်သးအပူၤ ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲအပၢ်ဒီးအဖုန့ၣ် မၤကစၢ်အဂၤတဖၣ်အတၢ် လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤအပူၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ဖဲစီၤပၤ ယိၤ့ှှံယၤ ပၢတၢ်ထီၣ်ဘး ၈ နံၣ်န့ၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲ မၢလီၤပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် ဒ်သိးအကမၤက့ၤ ယွၤအကစၢ် အဟံၣ်လီၤ (၂ ကွဲးနီၣ် ၃၄း၈) ႉ ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်မၤအတၢ်န့ၣ်ၢ်လံာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီၣ် လီၤ (၂ ကွဲးနီၣ် ၃၄း၁၄) ႉ အန့ၣ်ဒီး ကစၢ်ယွၤထိၣ်ဂဲၤထီၣ် စီၤပၤယိၤ့ှှံယၤအသးလၢ ကဆှၢက့ၤ ပှၤယူဒၤဖိဒီကလုာ်ဆူ မိၢ်ပၢ်ဖံဖုအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်‚ ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်မၤ…

တၢ်သးခုကစီၣ်အစိကမီၤ

ရၠာစးိမ့ၤလၢပျၢၤ အိၣ်ဒီးတၢ်သးခုကစီၣ်လၢ အကျိးထံဒၣ်၀ဲလၢ အတၢ်နၢ်ပၢၢ်ဒၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဒ်ပှၤကွဲးထါ ဘၢကၠ့ၤစူး အသိးန့ၣ် ကစၢၢ်တဖၣ်အစီၤပၤ ဟ့ၣ်လီၤအကလုၢ်လၢ ရၠာစးိမ့ၤ အဘီအမုၢ်ၣ် ဃုထၢတ့ၢ် အီကၢးစတၢး (စ) ဒ်မူခိၣ်အဖိခွါၣ်လီၤႉ
ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤၣ်ၣ်လီၤႉ ဟဲအသးလၢစီၤပၤဖးဒိၣ်အသုးမုၢ်ဒီးအခ့အပှၤပဒိၣ်အၢသီတဖၣ် ပၢတၢ်လၢတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး အဃိန့ၣ်လီၤႉ ဘီမုၢ်တဘ့ၣ်အံၤ အလၤကပီၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်အီၤလၢ ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ အဘၣ်တၢ်မၤကဲကုၢ်အီၤဒီး တန့ၢ်ဘၣ်တၢ် ဒ်ပကူပကညီအိၣ်ဒီး အတၢ် သဘ@ဘၣ်ႉ မ့ၢ်ဒၣ်အကုၢ်တဖၣ်လၢ အကစၢ်မၢအီၤ ဖဲအဘၣ်အကစၢ်အသးန့ၣ်လီၤႉ
အ၀ဲအံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်တဘ့ၣ်အချၢလၢ စီၤပီလူး ဒုးသ့ၣ်ညါလီၤအသး ဒ်ကစၢ်ခရၠာစးံာ်အကုၢ် (ရၠာစးိမ့ၤ ၁း၁) အသိးန့ၣ်လီၤႉ ယ့ၣ့်ှှူး- မ့ၢ်မံၤတဖျၢၣ်လၢ တဘျီ စီၤပီလူး သးဟ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဒီးကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲ တူၢ်ဘၣ်တ့ၢ်တၢ်လၢအမ့ၢ်၀ဲ ပှၤယူဒၤဖိ အစီၤပၤဒီးပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အဃိန့ၣ်လီၤႉ
အ၀ဲအံၤ မ့ၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်လၢ စီၤပီလူးတဲဖျါ၀ဲလၢ လံာ်ရၠာစးိမ့ၤဒီဘ့ၣ်ညါအပူၤ အံၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်သးခုကစီၣ်အံၤ မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအစိအကမီၤလၢ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ကယဲၢ်ပှၤလၢ အစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်…

တၢ်အကတၢၢ်လၢအမုာ်အဂ့ၤဒိၣ်မး

ယ၀ၤဒီးယဖိခွါ ဃုကွၢ်တၢ်ဂီၤမူလၢကွဲၤထံၣ်အပူၤဒီးထံၣ်ဘၣ်၀ဲလၢအတၢ်ဂီၤမူစးထီၣ် တ့ၢ်လံအသးလံန့ၣ်လီၤႉ ဒ်အ၀ဲသ့ၣ်ကွၢ်ကီ တၢ်ဂီၤမူအလီၢ်ခံကတၢၢ်ဘူးက၀ံၤအတီၢ် ဖိန့ၣ် မုာ်ဘၣ်အီၤဒိၣ်မးလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ဃုကွၢ်တၢ်ၢ် တၢ်ဂီၤမူအကတၢၢ်ဃိးခါလၢ အဘၣ်အသးလီၤႉ ယကွၢ် အ၀ဲသ့ၣ်ၣ်လဲၣ်ႉ ဒီးယ၀ၤနံၤထီၣ်၀ဲ ဒီးစံးၣ်လဲၣ်’’ န့ၣ်လီၤႉ
ယဘၣ်အၢၣ်လီၤစ့ၢ်ကီးလၢ ယဲယကွၢ်စိပာ်လံာ်လၢယဖးအီၤမ့ၢ်ဂ့ၤၣ်လီၤႉ ယဖးလံာ်စီဆှံဒၣ်လဲာ် ယဖးအီၤခ@ခ@ ဒီးကွၢ်စၢၢ်ဆၢလၢအတီၤတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ယွၤအသးမုာ်စီဆှံ စူးကါတၢ်ကတိၤအဖျၢၣ် တဖၣ်လၢ ပသန့ၤပသးပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါသ့ဒီး မူထွဲမၤထွဲအလီၢ်အိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ် ကတိၤအဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤ မၤလီၤတံၢ်အတၢ်ဃဲၤပူကတၢၢ်ဂ့ၤဂ့ၤလၢ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး တဲဖျါထီၣ်၀ဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဘၣ်ဃးလၢအနီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်‚ ဒ်အမ့ၢ်၀ဲ ‘က ဒီး ဧ’အခီၣ်ထံးဒီးအကတၢၢ်ၢ်သါတၢ်မူအထူအယိာ် (လီၣ်ဖျါ ၂၂း၁၄) ဒီးဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲ‚ ပှၤတဂၤဂၤလၢအပာ်အါထီၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤၣ် တၢ်ကဟံးထီၣ်ကွံာ်အဂီၢ်လၢ သ့ၣ်မူအပူၤဒီး ၀့ၢ်စီဆှံအပူၤ န့ၣ်လီၤ (လီၣ်ဖျါ ၂၂း၁၈-၁၉) ႉ
တမ့ၢ်လၢပကနၢ်ပၢၢ် တၢ်ကိးမံၤဒဲးလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ပသ့ၣ်ညါလၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ကဟဲကဒီး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ကမၤတီ အကလုၢ်လီၤႉ အ၀ဲကမၤဟးဂီၤကွံာ်တၢ်ဒဲးဘးလီၤႉ ကစၢ် ကဒုးကဲထီၣ်တၢ်ခဲလၢာ်လၢတၢ်အသီ…

ကသံၣ်သရၠာစးၣ်အသ့ဒိၣ်တုာ်‚ စိကမီၤဒိၣ်တုာ်

ဒူၣ်ဖိထၢဖိတဒူၣ် အီၣ်ကမၣ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါနးနးကလဲာ်အဃိၣ်လီၤႉ ယတဲကျိးတဲကျၢကသံၣ်ကသီ တၢ်မၤအရၠာစးဲၣ်အကျဲၤအသး တဆီဘၣ်တဆီ ဒီးပာ်ဒိၣ်ပ့တၢၤဘၣ် ကသံၣ်သရၠာစးၣ်လၢ အတ့ထီၣ် တၢ်မၤအရၠာစးဲၣ်အကျဲၤတခါအံၤန့ၣ်လီၤႉ လၢခံဒီးယတံၤသကိးတနီၤ တဲထီၣ် တၢ်ဒီး စံး၀ဲၣ် ဒုးဆိကမိၣ်ယၤလၢ မ့ၢ်ယဃၣ်ကွံာ်ယသးလၢ ကသံၣ်သရၠာစးၣ် အသ့ဒိၣ်တုာ်အစိကမီၤဒိၣ်တုာ်အအိၣ်ဒီး ဒုးကဲထီၣ်တၢ်မၤဘျါတခါန့ၣ် လၢတၢ်ဂီၤ တၢ်ဖီၣ်တခါလၢ ပှၤကပာ်ဒိၣ်အီၤ တလၢကွံာ်အခၢးဧါန့ၣ်လီၤႉ
အံၣ်စရၠာစး့လးဒီကလုာ်မၤအသးလီၤဂာ်ဒ်န့ၣ်အသိး ဒီးလီၤတဲာ်နုာ်ဆူ ထုတခါအံၤ အပူၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်မၤ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအလုၢ်အလၢ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ် တုၤလၢစီၤပၤဃံးစကံယၤ ဒိလီၤမၤဖျါထီၣ်တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တမံၤဃီ တၢ်ဘါတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်အဃိ မၤလီၤကလဲကွံာ် ဂုၢ်တိၢ်ဘီလၢ စီၤမိၤဒီးမၤထီၣ်တ့ၢ်၀ဲန့ၣ်လီၤ ( ၂ စီၤ ၁၈း၄) ႉ
လၢညါနံၣ်ကယၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်ၣ်လီၤ (၄ မိၤ ၂၁း၆) ႉ မ့မ့ၢ်၀ဲ နီၢ်သးအဂ့ၢ်အကျိၤတမံၤလၢပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးတဖၣ် အတၢ် မၤဆူၣ်မၤကိၤထီၣ်အသး ထီဒါကစၢ်ယွၤဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ ယွၤပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်သးကညီၤ ဒီးမၤလိာ်စီၤမိၤဒီးလၢကစိးပျၤဂုၢ်တိၢ်ဘီအဂီၤတခါဒီး စၢထီၣ်အီၤလၢ နီၢ်ထိးတဘိအဖီခိၣ် ဒီးပာ်ထီၣ်အီၤလၢ ပှၤကိးဂၤဒဲးကထံၣ်အီၤအဂီၢ်လီၤႉ…