Archives: June 2021

ယွၤအဖိတဖၣ်

တဘျီန့ၣ် ယကတိၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်လၢ ပှၤဒီမိ၀ၤလၢအဖိတအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် အသးသ့ၣ်ဖးလီၤဘှံးဒိၣ်မးလၢတူာ်ဖိအဃိ တၢ်အိၣ်မူလၢခါဆူညါအိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်သး ဟးဂီၤဒီး တၢ်မုၢ်လၢ်လီၤမၢ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်လဲၤကျဲလၢဖိတအိၣ်ဘၣ်အံၤန့ၣ် ယဂုၢ် ကျဲးစၢး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ ယစံးလၢ ‘‘နတကဲထီၣ် မိၢ်ပၢ်ဘၣ်ဆၣ် နအိၣ်ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်လၢ အအိၣ်ဒီးအခီပညီန့ၣ်လီၤႉ ယနာ်လၢနဘၣ်တၢ်တ့လီၤနၤ အိၣ် ဒီးတၢ်ပျံၤဒီးတၢ်လီၤကမၢကမၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်စိအသီအိၣ်၀ဲလၢနဂီၢ် လၢနကထံၣ်န့ၢ်အီၤ န့ၣ်လီၤ’’ႉ
လၢခံ ပိာ်မုၣ်တဂၤအံၤန့ၣ် အ၀ဲတဲဘၣ်ယၤလၢ တၢ်မဲာ်ထံမဲာ်နိအပူၤလၢ တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ ‘‘ယပလၢၢ်ဘၣ်လၢ ယလုၢ်ယပရၤတအိၣ်ၣ်လီၤ’’ႉ ယသံကွၢ်ပိာ်မုၣ်အံၤလၢ မ့ၢ်အ၀ဲစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ယ့ၣ့်ှှူးဧါ န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံးဆၢလၢ ‘‘ယဟးယံၤဒီးယွၤ လၢအပူၤကွံာ်အါနံၣ်လံန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ယလိၣ်ဘၣ် တၢ်ဘၣ်ထွဲက့ၤဒီးယွၤကဒီးန့ၣ်လီၤ’’ႉ
တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်အံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ယၤလၢ တၢ်သးခုကစီၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဒိၣ်အယိာ် ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တနီၤဒ်အမ့ၢ် ‘‘မိၢ်ဒီးပၢ်’’ မ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ ဒိၣ်မးလၢ ပှၤတနီၤနီၤ ကမၤန့ၢ်၀ဲလီၤႉ အဂုၤအဂၤတခီ ဒ်သိးဒီး ပှၤတနီၤလၢအိၣ်ဒီးသးသမူ တၢ်လုၢ်အီၣ်တၢ်မၤဒီး ကဲထီၣ်တၢ်မၤတအိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢ ယ့ၣ့်ှှူးခရၠာစးံာ်အဃိ…

ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤနတၢ်နာ်

ပှၤကွဲးလံာ်ဒီး ပှၤမၤတၢ်သးခုကစီၣ် ဘဲးခံၣ်ဖ့းဖဲးၢ်အီၤ အစုမ့ၣ်လၢ ခံနံၣ်အတီၢ်ပူၤတဂၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဖျါလၢ ဟဲးသၢၣ် တသးစဲအီၤ နီတစဲး ဘၣ်လီၤႉ လၢကစးထီၣ်ကတိၤတၢ်ဒီး ဟဲးသၢၣ်အဂီၢ် ဘဲးခံၣ် ပလၢၢ်ဘၣ်လၢကဲထီၣ် တသ့ဘၣ်သနာ်က့ အ၀ဲဘါထုကဖၣ်တချုးလၢ အ၀ဲသ့ၣ် ဆၢဖးကတီၢ်ဒံးန့ၣ်လီၤႉ
ဖဲ ဟဲးသၢၣ် မၤဃံမၤလၤန့ၢ်အီၤအစုမ့ၣ်အခါန့ၣ် ဘဲးခံၣ်အိးထီၣ် မဲးကစံ အလီၢ်လံၤတဘ့ၣ်ဒီး အိၣ်ကတီၢ်၀ဲဖဲကဘျံးပၤလၢ ပှၤဂဲၤဒိတၢ်တဂၤအဂီၤအိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲ ဟဲသၢၣ် သံကွၢ်အီၤလၢ ဘၣ်မနုၤအဃိ အ၀ဲကွၢ်ထံတၢ်န့ၣ် ဘဲးခံၣ် တဲဆၢအီၤလၢ ပှၤဂဲၤဒိတဂၤအံၤ မ့ၢ်အ၀ဲအသကိးဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်ဒီးအီၤတဂၤလၢ အါနံၣ်တဖၣ်တချုးလၢအ၀ဲကဲပှၤဂဲၤဒိလၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘဲးခံၣ် ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ အ၀ဲအသကိးတနီၤ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ယွၤအတၢ်လဲၤခီဖျိ ဒီး ဟဲးသၢၣ် ဒိကနၣ်အီၤလၢ တၢ်သးစဲအပူၤန့ၣ်လီၤႉ
ဘဲးခံၣ် ဟးထီၣ်လဲၤတၢ်ဆူ တၢ်လီၢ်အယံၤ၀ံၤ ဖဲအ၀ဲဟဲက့ၤဆူ ကီၢ်အၣ်ယါလဲၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ဟဲးသၢၣ် သုးကွံာ်အသးဆူ တၢ်လီၢ်အသီ န့ၣ်လီၤႉ ဘဲးခံၣ် စံး၀ဲလၢၣ်လီၤႉ ဖဲစီၤပီလူးအဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်ဒီး ဃ့ကညးယွၤ လၢကသုးကွံာ်တၤဆှုၣ်လၢအနီၢ်ခိအခါ‚ ယွၤစံးအီၤလၢၢ်က့ၤ၀ဲလၢ…

ဆိကမိၣ်တၢ်အံၤ

ဖဲနၢ်ဟူထံၣ်ဖျါ အတၢ်ရၠာစးဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ အမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢအမ့ၢ်တၢ်ဘှီ မၤသီထီၣ်က့ၤ ဟံၣ်အဆၢကတီၢ်ၣ်လီၤႉ ၀ံၤဒီးပှၤကတိၤတၢ်အံၤ အိးဖျါထီၣ်တၢ်လီၢ်လံၤ လၢဘၣ် တၢ်ဘှီက့ၤအီၤ သ့ဒီးတၢ်ဒူၣ်ကပၤလၢအလွဲၢ်ဒံကွံာ်ဒီးသ့ၣ်ဘၣ်ခိၣ်လၢဘၣ်တၢ်ဖူဂ့ၤက့ၤ အီၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ပာ်ဖျါတခါအပူၤန့ၣ် ဖဲဟံၣ်ဘၣ်တၢ်ဘှီမၤသီထီၣ် က့ၤ၀ံၤအခါ ဟံၣ်ကစၢ်သးခု၀ဲဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ် ဒီးပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢ အတၢ်ကတိၤ ‘‘တၢ်အံၤဃံလၤဒိၣ်မးလီၤ’’န့ၣ် ထွးထီၣ်လၢအနိးဖံး ၃ ဘျီညါန့ၣ်လီၤႉ
လံာ်စီဆှံအဆၢလၢ အပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်လီၤသးကတုၤ ‘‘ဆိကမိၣ်တၢ်အံၤ’’န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲ ယ့ှှါယၤ ၆၅း၁၇-၂၅ႉ မ့ၢ်တၢ်တ့က့ၤအသီလၢ အမၤကတုၤပသးန့ၣ်လီၤႉ မူခိၣ်အသီဒီးဟီၣ်အသီလၢခါလၢ ကဟဲန့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ်ဖဲအဆၢဖိ ၁၇ ဒီးတၢ်အံၤ တမ့ၢ်ထဲ တၢ်အိၣ်ဖျါကယၢကယဲလၢခိတခါဘၣ်ႉ မ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်ၣ်လီၤႉ
‘‘ဒီးကသူၣ်ဟံၣ်‚ ဒီးကအိၣ်၀ဲဆိး၀ဲလၢအပူၤ‚ ဒီးကသူၣ်စပံးအလီၢ်‚ ဒီးအီၣ်အတၤသၣ်လီၤ’’ (း၂၁) ႉ တၢ်မၤဆူၣ်မၤစိး ကမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်မၤအသးလၢအပူၤကွံာ် ‘‘တမၤအၢဘၣ်တၢ်ၣ် မ့ၢ်ကလၢပှဲၤထီၣ် လၢခါလၢကဟဲၣ် အခဲအံၤ မၤ၀ဲဘၣ်ဃးတၢ်ဆီတလဲတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤႉ တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး မၤလီၤတံၢ်ပှၤလၢ ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ပှၤတဂၤဂၤ မ့ၢ်အိၣ်လၢခရၠာစးံာ်ပူၤဒီး မ့ၢ်အမ့ၢ်တၢ်တ့အသီလီၤႉတၢ်လီၤလံၤတဖၣ် ပူၤကွံာ်၀ဲ‚ ကွၢ်ကွၢ်တၢ်ခဲလၢာ်ကဲလၢအသီလံ’’ ( ၂ကရၠာစးံၣ်…

ယွၤအိၣ်ဖဲန့ၣ်လီၤႉ

အီဘရၠာစး့ၣ် ပရၤန့ၢ်အပၢ်လၢအသးပှၢ်တ့ၢ်လံတဂၤ အဆ့ကၤလၢၤဘၣ်ဆၣ်ဒီးၣ်လီၤႉ အဃိ အ၀ဲတ့ၢ်နုာ်လီၤတၢ်ကွဲးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဒီးတိၢ် ၂၀ ဒီလၣ် လၢဆ့ကၤအထၢၣ်ပူၤဒီး အ၀ဲမၤဘူၣ်၀ဲဆ့ကၤအံၤဆူ တၢ်ကရၠာစးၢ ကရၠာစးိလၢ မၤဘူၣ်ပှၤဖီှၣ်ဖိယာ်ဖိန့ၣ်လီၤႉ
လၢတၢ်လီၢ်အယံၤ ၄၀ မံးလးန့ၣ်ၢ်လၢၤ ဒီးအ၀ဲဟးလီၤကွံာ်လၢအဟံၣ်တပၣ်ဃုာ် ဒီးဆ့ကၤလၢၤဘၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ညါ တၢ်လီၢ်ထဲတခါလၢ အ၀ဲကက့ၤကဒါက့ၤ ဆူဟံၣ် လၢအမ့ၢ် အဖံလၢအထုကဖၣ်န့ၢ်အဂီၢ်တဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ အကတီၢ်နၣ်ရၠာစးံၣ်တဖၣ် အပူၤ အ၀ဲဒိးသိလ့ၣ်ၣ်လီၤႉ အဖံး ဖိးသဒၢအီၤလၢ တၢ်ဂိၢ်ခါအကလံၤဒီး စံး၀ဲၢ် ဆ့ကၤအလၢၤတဘ့ၣ်လၢနဂီၢ်လီၤ’’ႉ ကဲလံၣ် ကၤထီၣ် ဆ့ကၤအလၢၤလၢ အဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး၀ဲ ဖဲကျးအပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲအစုလီၤ တလံာ်ဘၣ်လၢဆ့ကၤအထၢၣ်ပူၤအခါအ၀ဲထံၣ်၀ဲလံာ်ဒၢဖိတဖျၢၣ်လၢ အအိၣ်ဒီးတိၢ် ၂၀ ဒီလၣ် ဒီး အီဘရၠာစး့ၣ် အတၢ်ကွဲးဖိန့ၣ်လီၤႉ
စီၤယၤကိာ် ထွးထီၣ်ဃ့ၢ်လၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်လၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး လၢအသးသမူအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲအိၣ်ကတီၢ်လၢမုၢ်နၤအခါၣ် ယကအံးက့ၤကွၢ်က့ၤနၤ‚ ဒီးယဒုးဟဲက့ၤကဒါ က့ၤနၤ ဆူကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤလီၤ’’ (၂၅း၁၅) ႉ စီၤယၤကိာ်ဆိၣ်တၢ်လၢ‚ ‘‘ယွၤမ့ၢ် ဟ့ၣ်လီၤယၤ လၢ ကိၣ်လၢယကအီၣ်ၣ်လီၤႉ…

အ၀ဲကဒုးတၢ်လၢနဂီၢ်

ကသ့ၣ်အမံၤ ဒရၠာစးၣ်မၣ်ဘွါ လၢ အဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဒု မ့ၢ်ကသ့ၣ် ၁၁၂ ဒုအကျါတဒု လၢအစိာ်ဆှၢ ကိၤလၤအသုးဖိတဖၣ် ဆူတၢ်ဒုးလၢ အမံၤဟူသၣ်ဖျါ ဖဲ ကီၤလၤအသုးဖိ တဖၣ် သံအါအါဂီၢ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအံၤ ပာ်ဖျါပှၤ အတၢ်သးဒူဒီး တၢ်တူၢ်န့ၢ်တၢ် လၢ သုးဖိလၢဘၣ်တၢ်ဃုထၢပာ်လီၤလၢ အ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ သုးခိၣ် ခိၣ်လိၣ် နဲဒံၣ်ခဲလးစ် ဆၢတဲာ်၀ဲလၢ အ၀ဲအကသ့ၣ်န့ၣ် ကၢကီၣ်ထီၣ်ဘးဒီးတၢ်မၤနၢၤခိၣ်ဖး အပနီၣ် ထဲသိးအ၀ဲအပှၤသုးဖိလၢ အသူၣ်ဒူသးဒူတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တၢ်လၢအထီဒါဒီးတၢ်အံၤန့ၣ် လံာ်ကတိၤဒိပာ်ဖျါ၀ဲလၢ ‘‘ကသ့ၣ် ကတဲာ်ကတီၤအသးလၢဒုးသုး မုၢ်တနံၤအဂီၢ်ၣ်လီၤႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ‚ ယွၤသုးကစၢ်မ့ၢ်ပှၤလၢအလဲၤတၢ်ဒီးသု‚ ဒ်သိးအကဒုးတၢ်ဒီးသုဒုၣ်သုဒါလၢ သုဂီၢ် ဒ်သိးကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသုလီၤ (၅ မိၤ ၂၀း၁၁) ႉ မ့ၢ်၀ဲသပှၢ်ပှၢ်‚ ဖဲတၢ်သံမ့ၢ် ဟဲထီဒါ ပှၤ ဘၣ်ဆၣ်‚ စီၤပီလူးစံး၀ဲလၢၣ်တက့ၢ် (၁ ကရၠာစးံၣ် ၁၅း၅၇) ႉ
ပဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢ ပဘၣ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤဒံးပသးလၢ တၢ်အိၣ်မူတၢ်မၤ ကွၢ်…